leidende principes >

Het Opdrachtgeversforum organiseert samen met Bouwend Nederland een aantal keer per jaar het TOPoverleg. Tijdens dit overleg is de intentie uitgesproken om iets te doen aan de verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020. De deelnemers van dit overleg zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan om leidende principes te formuleren op de thema’s human factors, tenderen, EMVI, risico’s en prijsvorming. 

Tijdens de opening van de Bouwcampus op 13 januari 2016 ondertekenden 19 partijen in het bijzijn van Minister Schultz van Haegen en Minister Blok de eerste basisprincipes in de vorm van vijf algemene leidende principes die de basis vormen voor een goede samenwerking.

Voor vijf thema’s (Human factors, Tenderen, EMVI 2.0, Risico’s en Prijsvorming) zijn ‘leidende principes’ opgesteld. Deze principes zijn een gezamenlijk initiatief om te komen tot een praktische en zichtbare beweging naar een goede onderlinge samenwerking en oplossingen voor de problemen van nu. Praktisch, omdat ze richtinggevend zijn voor gedrag en toepasbaar zijn op alle soorten contracten en projecten. Zichtbaar, omdat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers in de gehele keten concrete acties en activiteiten kunnen ondernemen die snel tot resultaten leiden. Hierbij is aansluiting gezocht bij het initiatief van Rijkswaterstaat om in samenspraak met een brede groep opdrachtnemers een nieuwe Marktvisie op te stellen. De leidende principes maken dan ook onderdeel uit van deze Marktvisie.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de leidende principes ‘waar te maken’. De leidende principes zijn het begin van een beweging om het samenwerkingsproces steeds verder te verbeteren. Belemmeringen worden in regulier overleg tussen publieke aanbesteders en marktpartijen steeds samen opgelost en worden gezien als een kans om de samenwerking in het realiseren van de opgaven beter te maken. Het is daarom zaak dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers vanaf nu elke mogelijkheid benutten om de leidende principes daadwerkelijk toe te passen. De principes werken door in de keten: tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en tussen diens comakers en leveranciers.

ondertekening marktvisie en leidende principes jan 16

Op 13 januari 2016 hebben de deze organisaties uitgesproken deze principes te onderschrijven:

 1. Rijksvastgoedbedrijf (Eva Klein Schiphorst)
 2. Rijkswaterstaat (Jan Hendrik Dronkers)
 3. TBI (Daan Sperling)
 4. Bouwend Nederland (Maxime Verhagen)
 5. Waterschap Hollandsche Delta (Arnoud van Vliet)
 6. Gemeente Amsterdam (Tjeerd Rozendaal)
 7. Gemeente Rotterdam (Johan Vermeer)
 8. Gemeente Den Haag (Ans Rietstra)
 9. Radboud Universitair Medisch Centrum (René Bleeker)
 10. Heijmans (Heleen Herbert)
 11. Dura Vermeer (Job Dura)
 12. NS Stations (Paul Rutte)
 13. BAM (Rob van Wingerden)
 14. Gemeente Utrecht (Thea Smid-Verheul)
 15. Schiphol (Floor Felten)
 16. Ballast Nedam (Erik van der Noordaa)
 17. Uneto-VNI (Titia Siertsema)
 18. de Alliantie (Rob Haans)
 19. Volker Wessels (Henri van der Kamp)

De leidende principes zijn vastgelegd in een levend document dat aangepast wordt wanneer daar aanleiding voor is. De meest recente versie van de leidende principes en de achterliggende redenatie is hier te vinden. We hopen dat u net zo geinspireerd wordt door de principes als wij!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum.