OGF

Roger Mol

Roger Mol is directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Daarvoor werkte hij o.m. bij Rijkswaterstaat (RWS) als directeur Inkoop en Contractmanagement. Roger studeerde Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij RWS was hij de aanjager van meer en anders samenwerken met de markt (de marktvisie).  

Het RVB is een grote vastgoedeigenaar (12,4 miljoen m2 bvo gebouwen & 81.000 ha grond). Dit rijksvastgoed wordt ingezet voor de realisatie van rijksdoelen. Een van onze speerpunten is energieneutraal en circulair/grondstoffenbesparend bouwen en beheren. Technische ontwikkelingen, innovatiekracht en nieuwe samenwerkingsvormen zijn hiervoor essentieel.

Ik besef heel goed, dat om dit te realiseren we moeten samenwerken met anderen. Het Opdrachtgeversforum is voor mij een netwerk van krachtige partners uit het publiek opdrachtgeverschap in de bouw. Gezamenlijke inspanning van dit forum op thema’s zoals circulariteit, BIM of de marktvisie heeft invloed en kan de hele bouwketen vooruithelpen. Daar zet ik mij graag voor in.

Rob Haans

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof.  Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. Eerder was hij directeur bij WPG Uitgevers en de Volkskrant. Rob Haans studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Erasmus Universiteit.

De Alliantie heeft als woningcorporatie een volkshuisvestelijke taak met vele facetten. Die taak voeren we uit in een vaak hechte samenwerking met maatschappelijke partners en andere partijen. Daarmee verhogen we het rendement van onze inzet en middelen. In die samenwerking speelt goed opdrachtgeverschap altijd een rol. Die rol is dynamisch, zeker in een sterk veranderende samenleving. Bezinning hierop vind ik noodzakelijk. Taken en verantwoordelijkheden kunnen anders worden ingevuld. Zo werken wij voor het onderhoud van onze woningen, in samenspraak met een aantal geselecteerde partijen, verschillende vormen van ketensamenwerking uit om processen te versnellen, de kwaliteit te borgen en de kosten te reduceren.

Het Opdrachtgeversforum is voor de Alliantie een uitstekend middel om ervaringen uit te wisselen, kennis te vergroten en inzicht te krijgen in de processen en systemen van koplopers in de bouwwereld. Dit is de reden dat ik mij graag inzet voor dit forum.

Paul Rutte

Paul Rutte

Paul Rutte is ruim tien jaar directeur bij NS Poort Ontwikkeling als onderdeel van NS Stations. Hij is daarnaast actief als toezichthouder bij de corporaties Vidomes en Woonkracht 10 en bij de zorginstelling Vivium. Ook maakt hij deel uit van de redactie grondzaken in de praktijk.

Paul Rutte studeerde Planologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij een Master Real Estate behaalde aan de Amsterdam School of Real Estate.

Ik wil mij inzetten voor het professioneel opdrachtgeverschap in complexe binnenstedelijke projecten. Stations zijn bij uitstek publiek plekken waar dagelijks veel mensen samen komen.  Het zijn juist deze projecten die veel toegevoegde waarde vragen van de opdrachtnemer. Deze kennis uit de markt halen door professioneel opdrachtgeverschap is mijn uitdaging.

 

Joost de Ruig

Joost de Ruig is directeur Water bij het  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van, en investeringen in, het zuiveren van water, de waterveiligheid (dijken, duinen en boezemkades), wegen en het watersysteem (gemalen en waterkwaliteit).

Samen zijn de twintig waterschappen van Nederland een grote opdrachtgever. Alleen al het programma om onze primaire keringen te versterken tegen hoog water bedraagt de komende dertig jaar miljarden euro’s. Ieder waterschap heeft een professionaliseringsslag in opdrachtgeverschap te maken. Een slag die we het liefst samen met andere opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en de provincies willen maken.

Het Opdrachtgeversforum biedt voor mij, voor Hollands Noorderkwartier, en voor alle andere waterschappen een uitstekend platform om elkaar te inspireren en samen op te trekken  in een steeds beter opdrachtgeverschap.  En dat in interactie met marktvertegenwoordigers. Het helpt ons om inventiever en effectiever resultaten neer te zetten die ons watersysteem verbeteren.  Daarin hebben de waterschappen inmiddels ook zelf steeds meer te bieden.

Johan Vermeer

Johan Vermeer is sinds 2011 directeur Projectmanagement & Engineering van Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam. Projectmanagement & Engineering realiseert de ruimtelijke, sociale en economische ambities van de gemeente Rotterdam die bijdragen aan een aantrekkelijke woonstad met een sterke economie. Naast zijn rol in het Opdrachtgeversforum is hij ook actief betrokken bij de Bouwcampus, MO V en BOG (Stuurgroep BIM Opdrachtgevers).

Het inrichten van de openbare ruimte, gebiedsontwikkelingen, het verbeteren van de bereikbaarheid en bijvoorbeeld investeringen in vastgoed kan en wil de gemeente niet alleen doen, maar samen met iedereen die in Rotterdam wil werken, wonen, leven of investeren. Door de handen ineen te slaan wordt de kwaliteit van het geleverde werk altijd beter, spraakmakender en passend bij wat de stad echt nodig heeft. Ik geloof sterk in samenwerking tussen opdrachtgevers. We kunnen veel van elkaar leren en concreet samenwerken. Sterke opdrachtgevers dragen bij aan een sterke markt. Dit is van groot belang voor de ‘BV Nederland’. Tegelijkertijd is het mij veel waard als we daardoor een aanjager kunnen zijn van innovaties in de bouw- en infrasector. Het opdrachtgeversforum is voor mij dé plek om met elkaar in gesprek te zijn over hoe we de vraag aan de markt het beste kunnen stellen en zorgen dat markt en opdrachtgever goed op elkaar blijven aangesloten. Het opdrachtgeversforum is voor mij ook dé plek om samen invulling te geven aan De Bouwagenda. Immers, een kwaliteitssprong is voor een belangrijk deel de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers. Juist in een tijd waarin verandering niet meer de uitzondering, maar de regel is.

Ilma Merx

Ilma Merx is sinds 2016 Algemeen Directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) van de gemeente Den Haag. Zij werkt sinds 2007 bij de gemeente Den Haag en was hiervoor o.a. directeur stadsdelen en wijken, Onderwijs & Jeugd en directeur bij de Dienst Publiekszaken.

Als algemeen directeur van stadsbeheer ben ik iedere dag bezig met de buitenruimte van de stad Den Haag. Werken in een gemeente betekent dat je de buitenruimte bekijkt vanuit heel veel perspectieven. Fysiek, sociaal, economisch, duurzaam, alles raakt aan de buitenruimte van de stad. Veel van het werk doen we niet zelf maar gebeurt in opdracht. Dat vraagt om professionele opdrachtgevers die weten hoe ze het beste halen uit de vele werken en projecten. Het opdrachtgeversforum biedt een platform om daarover kennis te delen met andere grote opdrachtgevende organisaties, om inspiratie op te doen en samen kansen te benutten. Daar maken we als Den Haag al jarenlang graag onderdeel van uit.

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi-) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.