OGF

Posts Tagged ‘bouwend nederland’

Bouwcampus

Bouwsector Brede Jongerenbijeenkomst

Op initiatief van jong Bouwend Nederland, jong NLingenieurs, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change (Opdrachtgeversforum) en jong platform WOW zijn op donderdag 6 december 30 bestuursleden en vertegenwoordigers van jong verenigingen en netwerken bijeengekomen op De Bouwcampus. Op deze avond is gezocht naar het nut, de noodzaak en vorm van een bouwsector breed jongerennetwerk.

De initiatiefnemers van de avond, waaronder Peter Oosterloo van de Ambassadors of Change, hebben behoefte aan een betere en meer integrale en multidisciplinaire samenwerking rondom de grote maatschappelijke opgaven. Ze wilden graag ontdekken hoe de aanwezige jong bestuurders hier tegenaan kijken. De jongeren zijn in groepen uiteen gegaan, om met elkaar het gesprek aan te gaan over nut, noodzaak en vorm voor een breed jongerennetwerk.

De groepen laten veel energie zien en blijken veelal op één lijn te zitten. Er is behoefte aan meer samenwerking, vooral voor het verder brengen van goede ideeën. Hiervoor is het ook belangrijk om elkaar te leren kennen, waarvoor deze avond dus ook al zeer geschikt was.
Jong Bouwend Nederland, jong Techniek Nederland, de Ambassadors of Change en jong NLingenieurs gaan door met een vervolg op deze bijeenkomst op 29 januari. Wie doet er mee? Mail naar info@debouwcampus.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden. Lees het uitgebreide verslag op website van de Bouwcampus.

Bouwend Nederland

BIM Onderwijsdag

Bouwend Nederland en BIMregister organiseren op woensdag 3 oktober voor de tweede keer de BIM Onderwijsdag. Op deze dag, die plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, komen leerlingen, docenten, bedrijven en opdrachtgevers bijeen. De BIM Onderwijsdag heeft als doel om de kloof tussen theorie en praktijk kleiner te maken. Bouw- en infrabedrijven zijn namelijk in de praktijk veel verder met BIM dan het niveau waarop hogescholen er les in geven.

Tijdens de dag worden de studenten, docenten en bedrijven bijgepraat over actuele vraagstukken en ontwikkelingen. Meer informatie en de link naar het aanmelden vindt u hier.

Intentieverklaring digitaliseringsdeal

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed.

Dit initiatief sluit aan bij de Bouwagenda. Daarin staan de grote opgaven en doelen van de sector verwoord. Zo streeft de sector naar 100% energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10% productiviteitstijging in de bouwsector in 2025. Deze opgaven vragen om een forse investering in digitalisering en informatisering. De komende drie maanden wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, aan het vaststellen van concrete doelen en het opstellen van een langjarig programma om die doelen ook te bereiken.

Met de intentieverklaring geven het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI) het startschot voor het opstellen van dit gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen meewerken aan (de uitvoering van) het programma*.

* Betrokken partijen zijn onder meer het BIM Opdrachtgeversoverleg/Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NLIngenieurs, BNA, Koninklijke Hibin, FEDET, de brancheorganisaties van de producenten en toeleveranciers voor de bouw (NVTB), de facility managers (FMN), de gespecialiseerde (af)bouwers (AFNL-NOA), midden- en kleinbedrijf (MKBInfra) en de technologische industrie (FME en aangesloten branches). Het BIM Loket dient als coördinerend uitvoeringsorgaan.

Bouwcampus

Boostcamp Event Innovatie Challenge

Op woensdag 13 juni vindt het Boostcamp Event plaats. Dit evenement is onderdeel van de Innovatie Challenge politie. Op deze dag presenteren finalisten van deze challenge hun inzending voor een publiek van (publieke) opdrachtgevers, investeerders en strategische partners. Daarnaast worden de winnaars van de challenge door de jury bekend gemaakt.

Meer informatie over het Boostcamp Event is binnenkort te vinden via deze website.

Bouwend Nederland

Innovatie Challenge politie

In 2013 zijn de 26 verschillende korpsen van de politie samengevoegd naar 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. Ook is het dienstverleningsconcept van de politie aangepast. Deze ontwikkelingen vragen om een andere visie op hun huisvestingsstrategie. De politie is daarom op zoek naar innovatieve ideeën, concepten en oplossingen voor haar huisvesting. Samen met Bouwend Nederland organiseren zij om deze reden de Innovatie Challenge. Deze challenge accepteert inzendingen vanuit alle sectoren, en draagt bij aan de roadmap ‘Transformatie, renovatie en multifunctioneel gebruik’ van De Bouwagenda. De focus ligt op innovatie op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit.

 

Het is nog tot 1 mei mogelijk om een inzending in te sturen. Meer informatie over de Innovatie Challenge vindt u op de website van de Bouwcampus.

Bewust Veilig

Veiligheidsdag Bewust Veilig

Veilig en gezond werken in de bouw- en installatiebranche heeft topprioriteit! Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hiervoor draagt de werkgever de verantwoordelijkheid.

Maar die verantwoordelijkheid is niet alleen van de werkgever: veiligheid moet geborgd zijn in de hele (lange) keten die onze branches tegenwoordig kennen.
Ook u als opdrachtgever bent onderdeel van die keten. En het is vaker gesteld: hoe eerder in het bouwproces de juiste aandacht aan veiligheid en gezondheid wordt gegeven, hoe beter en meer effectief dit ‘doorwerkt’ in het verdere verloop van het bouw- en installatieproces.

Dit jaar – op vrijdag 16 maart 2018 – organiseren Bouwend Nederland en UNETO-VNI, samen met de Aannemersfederatie Nederland en andere stakeholders, voor de tweede maal de jaarlijkse veiligheidsdag Bewust Veilig in samenwerking met de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Tijdens de eerste editie op 17 maart 2017 werd op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 150 bouw-/infra- en installatiebedrijven stilgestaan bij veiligheid(heidsbewustzijn) op de werkvloer. In totaal deden zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en overige ketenpartners mee.

Dit is uw kans om ook deel te nemen aan de veiligheidsdag Bewust Veilig en daardoor een actieve bijdrage te leveren aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn binnen de branches.

U kunt uw deelname aan Bewust Veilig bevestigen op de website www.bewustveilig.com.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.