OGF

Stuurgroep BIM Opdrachtgevers (BOG)

Voor gebouwen en infrastructuur is het essentieel dat vastgoedgegevens permanent en onmiddellijk beschikbaar zijn voor alle partijen in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase. BIM-technologie speelt daarin een belangrijke rol. BIM is een noodzakelijk middel om als opdrachtgever-eigenaar-beheerder gebruik, conditie, duurzaamheid en veiligheid van de vastgoedportefeuille onder controle te hebben. BIM is een middel om deze doelen te realiseren en structurele faalkosten in het huisvestingsproces te voorkomen. Het grootste rendement van het toepassen van BIM-technologie zit echter in de langdurige gebruiksfase.

De stuurgroep BIM opdrachtgevers (BOG) is, als themagroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw, in 2014 opgericht. Vanuit hun rol als opdrachtgever-eigenaar-beheerder van vastgoed en kunstwerken in Nederland, willen de deelnemers aan de BOG gezamenlijk maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme informatienormen en uitwisselingsafspraken in de bouwsector, vooral ter ontwikkeling van de informatiebehoefte in de gebruiksfase.
Er wordt ingezet op een aantal werksporen:

  • Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO): Informatie leveringsspecificatie (ILS), Object Type Library (OTL) en Data delen met omgevingspartijen
  • Digitaal Bouwwerk: Sensoren, Digital Twin, …
  • Digitale toeleveringsketen: circulariteit, materialenpaspoort, …
  • Stromen van kennis: opleiding en training.

Deelnemende organisaties stuurgroep BIM opdrachtgevers (BOG): Aedes, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Nationale Politie, NS-stations, ProRail, provincie Flevoland, provincie Gelderland, Radboudumc, Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Schiphol, Unie van Waterschappen, Universiteit Twente

Onder de BOG zijn twee werkgroepen actief (GWW en B&U). In deze werkgroepen wordt kennis uitgewisseld over de ontwikkelingen binnen de verschillende organisaties en de ervaringen met betrekking tot BIM en de digitaliseringsopgave in de sector. De werkgroepen komen ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

De context waarin de BOG opereert is door de komst van de DigiGO enigszins veranderd. Met de DigiGo is een bredere digitaliseringsagenda gemoeid. Leden van de BOG zijn vertegenwoordigd in de Bouw Digitaliseringsraad (BDR), het bestuur van het BIM-loket en het Digiteam (vacature).

Het raamwerk geeft schematisch de samenhang weer tussen de verschillende gremia, waarin opdrachtgevers elkaar treffen rondom BIM & de DigiGO. 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.