OGF

Stuurgroep BIM Opdrachtgevers (BOG)

Voor gebouwen en infrastructuur is het essentieel dat vastgoedgegevens permanent en onmiddellijk beschikbaar zijn voor alle partijen in de ontwerp-, realisatie- en beheerfase. BIM-technologie speelt daarin een belangrijke rol. BIM is een noodzakelijk middel om als opdrachtgever-eigenaar-beheerder gebruik, conditie, duurzaamheid en veiligheid van de vastgoedportefeuille onder controle te hebben. BIM is een middel om deze doelen te realiseren en structurele faalkosten in het huisvestingsproces te voorkomen. Het grootste rendement van het toepassen van BIM-technologie zit echter in de langdurige gebruiksfase.

Vanuit hun rol als opdrachtgever-eigenaar-beheerder van vastgoed en kunstwerken in Nederland, willen de deelnemers aan de BOG gezamenlijk maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme informatienormen en uitwisselingsafspraken in de bouw en vastgoedsector NL, vooral ter ontwikkeling van de informatiebehoefte in de gebruiksfase.

De gezamenlijke input wordt voordurend afgestemd met het Opdrachtgeversforum in de Bouw en met de Bouw Informatie Raad (BIR), waardoor een werkbare invulling wordt mogelijk gemaakt van o.a. veiligheid, duurzaamheid, aspectprogramma’s, circulair bouwen, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Wet kwaliteitsborging in de bouw (WKb) en Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

In 2017 en 2018 heeft de Stuurgroep BIM Opdrachtgevers (BOG) ingezet op 3 ontwikkelingen.

  • Verbreding van de deelnemende opdrachtgevers in de stuurgroep BIM opdrachtgevers en onderliggende werkgroepen, om de visie op en de kennisontwikkeling rondom open BIM standaarden, voor het verkrijgen van draagvlak en verbreding van de toepassing in de praktijk.
  • Een structurele basis voor het beheren van de ontwikkeling van de uniforme informatienormen en uitwisselingsafspraken in de bouw en vastgoedsector NL samen met partners in de keten in het BIM Loket. Het BIM Loket is het kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland.
  • Bijdrage aan de uitwerking van de DigidealGO, welke op 11 april 2019 door ruim 30 partijen uit de keten is ondertekend tijdens de werkconferentie ‘Twee jaar Bouwagenda’. De DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de digitalisering in de Gebouwde Omgeving in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten.

 

Deelnemers (01.05.2019):

BOG, BIM Opdrachtgevers Organisatie
Richard Tieskens (vz) Rijksvastgoedbedrijf
Hans Elsinga Rijksvastgoedbedrijf
Diana Beuting Rijkswaterstaat
Joost de Ruig Noorderkwartier/HNNK
Ryan van der Ven Nationale Politie
Adriaan Vonk Aedes
Marc van Leeuwen Gemeente Rotterdam
Jack Amesz Gemeente Den Haag
Ray Klumpert NL Universiteiten
René Bleeker Radboud UMC
Rob Buitendijk ProRail
Paul Rutte NS Stations
Henkjan van Meer Unie van Waterschappen

Onder de stuurgroep BIM opdrachtgevers zijn twee werkgroepen actief (GWW en B&U).

Lid van de Bouw Informatie Raad
Het Opdrachtgeversforum in de bouw is aangesloten bij de Bouw Informatie Raad. Samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs en architecten maken we ons sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM (‘Bouwwerk Informatie Model’). Met BIM is het mogelijk om efficiënter samen te werken binnen alle fasen van een bouwproject door informatie met elkaar te delen, afstemmingsfouten te voorkomen en meerwaarde te creëren.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.