OGF

Werkgroep circulaire bouweconomie

Werkgroep circulaire bouweconomie

Statement

Zo werkt het Opdrachtgeversforum actief aan een circulaire bouweconomie.

Wij, opdrachtgevers in de publieke sector, willen het verschil maken. Wij vinden dat in al onze opdrachten het klimaatakkoord en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ centraal moeten staan. Dat betekent circulair bouwen. Wij realiseren ons dat dat vraagt om lef.

Doelstelling is dat we in 2030 het stadium van pilots en prototypes voorbij zijn en massa en structuur hebben gecreëerd in circulair bouwen en verbouwen. Dit vraagt geen uniformiteit, maar wel eenduidigheid in de principes, zodat we samen in de bouwketen kunnen versnellen naar een Circulaire Bouweconomie. Wij hebben vertrouwen in de vernieuwingskracht van de keten en gaan die stimuleren en optimaal benutten.

Om deze doelstellingen te behalen gaan wij op korte termijn, in 2018:

  • Een werkdefinitie ontwikkelen voor circulair bouwen ten behoeve van opdrachtgeverschap en samenwerking in de keten;
  • Ontwerpprincipes benoemen, als leidraad voor opdrachtgeverschap en samenwerking met de keten;
  • De ruimte opzoeken in onze aanpak en marktbenadering om in de (pre)contractuele fase de circulaire ambities vast te leggen.

Deze stappen zet het OGF in samenwerking met de hele keten, juist vanwege het feit dat een Circulaire Bouweconomie alleen samen kan worden gerealiseerd.

Context

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, gepresenteerd in september 2016, zet uiteen hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De bouwsector is in dit programma als één van de vijf prioriteiten genoemd. Voor de bouwsector is een set strategische doelstellingen opgesteld:
  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waarde behoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

In de transitie naar een circulaire bouweconomie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties etc. Het grondstoffenakkoord is de basis van de transitieagenda’s die de komende vijf jaar samen met de partners worden uitgevoerd. Hierin worden de ambities concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde. Het grondstoffenakkoord is leidend voor de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Ook in de Bouwagenda is de circulaire bouweconomie een prominent thema. Er is overeengekomen dat de Transitieagenda Bouw in principe één op één wordt overgenomen in de Bouwagenda. Voor de ontwikkeling en implementatie zal het transitieteam samen optrekken met de Bouwagenda. De Sociale Agenda van de Bouwagenda is integraal onderdeel van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Deelnemers Werkgroep

Deelnemers  Organisatie
Bas Takens Erasmus Universiteit Rotterdam (Stuurgroep)
Katja Nelissen ProRail
Claartje Vorstman Rijkswaterstaat
Cor Luijten Gemeente Rotterdam
Pieter Huiszoon Schiphol Group
Janneke Kamstra Rijksvastgoedbedrijf
Vacature Unie van Waterschappen
Robert de Jager Provincie Noord-Holland
Salomé Galjaard Gemeente Amsterdam
Hanneke Veldhuis Het Opdrachtgeversforum | TU Delft

Ontwerpprincipes

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.