OGF

Digitalisering en nieuwe technologie

Veel organisaties gebruiken nieuwe technologieën om efficiënter te kunnen werken en kosten te verlagen, maar de investeringen die daarvoor moeten worden gedaan betalen zich lang niet altijd terug. Onder leiding van Nynke Sijtsma (De Bouwcampus) gaan René Bleeker (Radboudumc) en Sebastiaan de Wilde (NS Stations) verkennen of er niet veel meer mogelijk is door samen te werken.

Nynke Sijtsma is directeur van de Bouwcampus, de partij die de bouwsector verbindt en transities aanjaagt om de maatschappelijke meerwaarde van de bouwwereld te vergroten. Meer over de Bouwcampus lees je hier.

René Bleeker is bouwdirecteur bij het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Lees hier. meer over René.

Sebastiaan de Wilde is directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud bij NS Stations. Meer informatie over Sebastiaan vind je hier.

Een toekomstbestendige portefeuille

De wereld om ons heen verandert snel, en niet alleen door de gevolgen van COVID-19. Klimaatveranderingen vragen om duurzame oplossingen, de mondige burger eist inspraak en er moeten heel veel woningen worden gebouwd. Deze veranderingen tonen het belang van een toekomstbestendige portefeuille. De uitdaging voor publieke organisaties is om op deze snelle verandering te anticiperen. Een van de sleutels zit in de ruimtelijke kwaliteitskaders die je ontwikkelt voor deze portefeuille. Majorie Jans (Politie) gaat in gesprek met Rob Haans (De Alliantie) en Ryan van de Ven (Politie) over hoe je om moet gaan met kaders die soms beklemmend voelen. En over de uitdaging bij de Alliantie en bij de Politie als het gaat om een toekomstbestendige en duurzame portefeuille.

Majorie Jans is Stafdirecteur Facility Management en Chief Procurement Officer (CPO) bij de Politie. Zij is verantwoordelijk voor het landelijke huisvestingsbeleid van de Politie en is zij portefeuillehouder duurzaamheid. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beleid op facilitaire services en politiemiddelenwaaronder voer- en vaartuigen en politie-uitrusting. Als CPO bewaakt zij het inkoopstelsel van de politie. Voor haar stap naar de politie was Majorie directeur van de Bouwcampus, de plaats voor vernieuwing en innovatie in de bouw. Zij studeerde architectuur aan de TU Delft en Facility management aan de Universiteit van Groningen.

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Meer informatie over Rob lees je hier.

Ryan van de Ven is sectorhoofd Huisvesting bij de Politie en is als zodanig verantwoordelijk voor de grote herhuisvestingsopgave van de Politie tot 2025 e.v. Lees hier meer over Ryan.

De wendbare overheid

Een overheid met een ambitie tot flexibel beleid ten aanzien van complexe opgaven, betekent nog geen wendbare overheid in de praktijk. Dit vergt een integrale, interne afstemming binnen de eigen organisatie, maar ook met andere publieke organisaties en belanghebbenden, zoals burgers in regionale netwerken. Simone Rots (TU Delft) zal in gesprek gaan met Gerben Wigmans (gemeente Rotterdam) en Lindy Molenkamp (provincie Noord-Holland) over de wendbaarheid van publieke organisaties.

Simone Rots is onderzoeker bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft. Daarnaast is zij partner van Crimson Historians & Urbanists, een bureau dat werkt, schrijft, adviseert en lesgeeft op het gebied van stedenbouw en architectuur met de hedendaagse stad als uitgangspunt. Ook is ze directeur van het International New Town Institute (INTI), een internationaal kennisplatform over new towns, en netwerk-coördinator van de Independent School for the City.

Lindy Molenkamp is directeur beheer en uitvoering bij de provincie Noord-Holland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees Hier meer over Lindy.

Gerben Wigmans is algemeen directeur stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. 
Hier is meer over Gerben te lezen.

Duurzaamheid en circulariteit

Publieke opdrachtgevers spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de bouwsector. Maar “tussen droom en daad …”. Els Leclercq (TU Delft) zal met Pieter Janssen (Het Hoogheemraadschap van Delfland) en Bas Takens (Erasmus Universiteit Rotterdam) in gesprek gaan over hun verantwoordelijkheid als publiek opdrachtgever bij het aanjagen van transities, het stimuleren van innovaties en het versnellen van verduurzamingsprocessen.

Dr.Ir. Els Leclercq is stedenbouwkundige en neemt als onderzoeker deel aan verschillende onderzoeksprojecten over de duurzame en slimme stad, en daarin met name hoe we kunnen versnellen naar een circulaire gebouwde omgeving. Ze is verbonden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, LDE Centre for BOLD cities en het AMS-instituut in Amsterdam.

Bas Takens is Manager Campus & Offices Services van de Erasmus Universiteit Rotterdam stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Meer informatie over Bas is hier te lezen.

Pieter Janssen is secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum.
Lees hier meer over Pieter.

Gebiedsgericht samenwerken

Bij de grote opgaven waar zowel de rijksoverheid als gemeenten zich voor geplaatst zien, is het noodzakelijk om als opdrachtgevers onderling samen te werken. Gebiedsgericht samenwerken biedt veel kansen, maar blijkt in de praktijk lastig. Tom Daamen (TU Delft) praat met Ronald Nomes (gemeente Den Haag) en Roger Mol (Rijksvastgoedbedrijf) aan de hand van voorbeelden over knelpunten en oplossingen.

Dr.Ir. Tom Daamen is universitair hoofddocent aan de TU Delft bij de leerstoel Gebiedsontwikkeling. Daarnaast is hij directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), een publiek-privaat netwerk van professionele organisaties die zich toeleggen op gebiedsgerichte stedelijke projecten. Meer informatie over Tom, de leerstoel en SKG vindt u hier.

Ronald Nomes is algemeen directeur bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Den Haag en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Meer informatie over Ronald lees je hier.

Roger Mol is directeur Transacties en Projecten bij het Rijksvastgoedbedrijf en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Roger.

Opdrachtgeven gaat niet over contracteren maar over organiseren

Je kunt niet extern andere contractvormen toepassen, als je niet ook intern je eigen organisatie aanpast op de gewenste nieuwe manier van werken. Zeker bij innovaties en verduurzaming moet je ervoor zorgen dat je de markt in staat stelt te doen wat nodig is. Dat betekent vaak ook een andere werkwijze aan opdrachtgeverskant. Hoe gaan ProRail en Schiphol om met het inregelen van andere rollen en gedrag binnen hun organisaties en hoe geven ze marktpartijen meer ruimte? Marleen Hermans (TU Delft) gaat in gesprek met Mirjam de Boer-Postmus (Schiphol Group) en Ans Rietstra (ProRail) over wat dat vraagt dat van je eigen organisatie en welke gesprekken je aan de voorkant intern moet voeren.

Prof.dr.ir. Marleen Hermans is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Meer over haar leerstoel is hier te lezen.

Mirjam de Boer-Postmus is directeur Asset Management van Schiphol en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Mirjam.

Ans Rietstra is COO van ProRail en voorzitter van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Ans.

Anders samenwerken met de markt

De laatste jaren zien we in de markt een verschuiving naar een intensieve, hechte samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarbij taken en rollen verschuiven. Hans Wamelink (TU Delft) zal met Henk Peter Kip (Mitros) en Maarten Neelis (Rijkswaterstaat) in gesprek gaan over de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van publieke opdrachtgevers bij deze samenwerking.

Prof.dr.ir. Hans Wamelink is Hoogleraar Construction Management and Entrepreneurship aan de TU Delft. Meer informatie over zijn leerstoel is hier te lezen.

Maarten Neelis is voormalig topadviseur duurzaamheid en leefomgeving bij Rijkswaterstaat en momenteel programma directeur van het transitieprogramma “op weg naar een vitale sector”. In dit programma werkt Rijkswaterstaat samen met de infrabedrijven aan het verbeteren van de samenwerking, de wijze van omgaan met risico’s en het innovatief vermogen. Dit vanuit de opgave om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, toe te groeien naar klimaat neutraal en circulair werken en daarbij maximaal gebruik te maken van innovaties rond digitalisering.

Henk Peter Kip is directievoorzitter van woningcorporatie Mitros en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lees hier meer over Henk Peter.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.