OGF

Martiene Branderhorst

Martiene Branderhorst is sinds 2021 Algemeen Directeur van de Dienst Stadsbeheer en lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) van de gemeente Den Haag. Daarvoor was zij gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Gouda. Zowel binnen het openbaar bestuur, als in de zorg en het onderwijs, heeft zij verschillende functies vervuld op het gebied van management, toezicht, uitvoering en beleid.
Als nevenfuncties is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur en verbonden als research fellow aan de Universiteit Utrecht voor onderzoek naar digitaal leiderschap.

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht, residentie en regeringscentrum. En een stad aan zee. De omgeving waarin we samen met onze bewoners werken aan kleine projecten en grote programma’s om de stad nu en in de toekomst schoon, heel en veilig te houden. Steden moeten daarbij duurzamer, slimmer en menselijker worden willen we ze leefbaar houden.

Een opgave die we niet alleen waar kunnen maken. Daarom zoeken we actief de samenwerking met onze collega’s van andere publieke opdrachtgevers. En het Opdrachtgeversforum biedt prachtige kansen om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Riet Schroven

Riet Schroven is sinds 1 september 2020 directeur Projecten bij ProRail B.V. Daarvoor was Riet hoofd Operatie Onderhoud & Services bij NS en werkte ze onder meer als vicepresident Construction and Maintenance bij VodafoneZiggo. Daar zette zij succesvol een fusie neer tussen verschillende bedrijven en stuurde ze de infrastructuurprojecten aan.

 

ProRail Projecten ontwikkelt en realiseert toonaangevend het spoorsysteem van de toekomst. Dit houdt in dat er jaarlijks een groot aantal projecten wordt uitgevoerd, vernieuwingen en verbetering aan het spoor en aan de stations wordt gerealiseerd. Dit doet ProRail zoveel mogelijk binnen tijd, scope, geld en met oog voor omgeving. Naast het realiseren van projecten, draagt ProRail Projecten zorg voor het beheer van alle, circa 400 stations, van Nederland. Zo dragen we bij aan de mobiliteit van Nederland en aan de missie van ProRail. Dit soort uitdagingen zijn complex en realiseer je nooit alleen, het Opdrachtgeversforum is een van de plekken die we graag gebruiken als een gelegenheid om met andere opdrachtgevers in de bouw van gedachten te wisselen.

Annuska Bloemert

Sinds 1 januari 2023 ben ik als plaatsvervangend directeur Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor een aantal grote programma’s en namens RVB vertegenwoordiger in een aantal verschillende (internationale) netwerken van publieke opdrachtgevers. De afgelopen jaren heb ik steeds gewerkt aan de rol van opdrachtgever, bij verschillende organisaties en vanuit verschillende perspectieven. Zo was ik onder andere hoofd Inkoop en Contractmanagement (CPO) van het RVB en hoofd van ICG (Inkoopcentrum GWW) van Rijkswaterstaat. Ook heb ik jaren als adviseur publiek-private samenwerking gewerkt bij PwC. Vanuit die ervaring zie ik grote toegevoegde waarde in een organisatie als het opdrachtgeversforum, daar lever ik graag een bijdrage aan.
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Sybren Hahn

Sybren Hahn is per 1 februari 2022 benoemd tot Directeur Asset Management van de Schiphol Group. Daarvoor was hij sinds 2009 werkzaam bij McKinsey & Company waar hij zich als associate partner richtte op bedrijfsbrede transformaties in de luchtvaartindustrie.

Schiphol is voor mij een fantastische plek waar mensen met ontzettend veel verschillende doelen samenkomen: vertrekken, aankomen, ontmoeten, herenigen, werken, shoppen, doorreizen en ga zo maar door. Zelf heb ik de afgelopen jaren veel gereisd. Schiphol is een plek waar nieuwe avonturen starten, en het voelt als thuiskomen als je aankomt. Het fundament van de kwaliteitsbeleving wordt bepaald door de assets. We zorgen aan de ene kant dat alles op de luchthaven het doet: van gas/water/licht en de start- en landingsbanen tot alle tegels, liften en deuren in de terminal. Aan de andere kant bouwen we met een groot portfolio aan projecten aan een duurzame toekomst voor Schiphol.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij een waardevol forum van collega’s waarin we kennis delen, innovaties uitwisselen en elkaar inspireren met oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen.

Jan van Oorschot

Jan van Oorschot werkt bij Stedin als directeur Consument. In die functie is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten rond het aanleggen en aanpassen van aansluitingen bij de ruim 2 miljoen consumentenklanten van Stedin. Hij is tevens lid van het dagelijks bestuur van Mijn Aansluiting.nl. Sinds 2021 zit hij in het Opdrachtgeversforum.

Stedin staat als regionale netbeheerder midden in de Energietransitie van Nederland. De uitdaging om de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de vragen van onze klanten is groot en complex. Samenwerken en het delen van kennis met keten partners en collega’s uit andere branches is essentieel voor ons. Het Opdrachtgeversforum biedt een waardevolle gelegenheid om van gedachten te wisselen en beelden te vormen over van de ontwikkelingen die ons als publieke opdrachtgevers verbinden. Ook zijn we allemaal stakeholders in de energietransitie, en hoe beter we elkaar kennen, des te beter kunnen we elkaar helpen om invulling te geven aan de ambities van Nederland op dat vlak.

Pieter Janssen

Pieter Janssen is sinds augustus 2017 secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij Rijkswaterstaat, het laatst als landelijk directeur scheepvaartverkeer en watermanagement. Pieter begon zijn loopbaan als project engineer bij een internationaal adviesbureau op het gebied van (wereldwijde) havenontwikkeling en waterbouwkunde. In het Opdrachtgeversforum vertegenwoordigt hij sinds medio 2020 de waterschappen.

De waterschappen zijn – als oudste democratische bestuursvorm van Nederland – van oudsher van groot belang voor het leefbaar maken en houden van ons laaggelegen land. Waar de taken van de waterschappen vroeger vooral bestonden uit het op orde houden van waterpeilen en waterkeringen, zijn deze taken in de afgelopen decennia enorm verbreed.
Naast de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast zorgen de 21 waterschappen tegenwoordig ook voor het zuiveren van afvalwater en hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanzelfsprekend staan de uitdagingen van een veranderend klimaat centraal bij al deze wateropgaven, die we op een duurzame en circulaire manier proberen in te vullen.
Tegenwoordig is goed waterbeheer meer dan ooit een zaak van nauw samenwerken met belanghebbenden en het bundelen van de krachten van de publieke en de private sector. De complexiteit van onze opgaven vraagt om een samenwerking met marktpartijen, waarin wij bedrijven uitnodigen te excelleren en hen de ruimte geven verder te kijken dan de standaard oplossingen uit het verleden.

De verandering van mindset die dat van opdrachtnemer én opdrachtgever vraagt, is een uitdaging die de waterschappen heel graag samen met andere publieke opdrachtgevers vorm willen geven. Het Opdrachtgeversforum is voor ons dan ook een heel waardevol platform om ideeën uit te wisselen, te leren van elkaars praktijkervaringen en samen innovatieve strategieën te ontwikkelen.

Henk Peter Kip

Henk Peter Kip is directievoorzitter van woningcorporatie Mitros, actief in Utrecht en Nieuwegein. Henk Peter werkte hiervoor als regiodirecteur Nijmegen van woningcorporatie Portaal en startte zijn werkzame leven bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mitros wil een actieve woningcorporatie zijn, met oog voor de maatschappelijke behoefte aan goede en betaalbare woningen. Dat deze taak in een stedelijke omgeving uitgeoefend wordt, maakt het des te uitdagender. De behoefte aan goede woningen in de regio Utrecht is groot en dat maakt de bouw- en onderhoudsopgave extra complex. Mitros realiseert zich dat deze taak nooit alleen gerealiseerd kan worden en zoekt daarom actief de samenwerking met tal van andere partijen. Aan de belangrijke vastgoedkant van de corporatie is de bouwsector de aangewezen partner. Mitros is daarbij de opdrachtgever en wil dat op een moderne manier invulling geven. Niet meer in een situatie waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer tegenover elkaar staan. Wel zodanig dat sprake is van langjarig samen optrekken van opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij van elkaar geleerd wordt, efficiency wordt bereikt en tegen de laagste maatschappelijke kosten goede resultaten worden geboekt, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen.

Het Opdrachtgeversforum kan Mitros bij voorgaande aanpak helpen. Niet alleen door de uitwisseling van kennis en kunde, maar ook door de stimulans die uitgaat van het gezamenlijk stellen van doelen en het formuleren van uitdagingen. Het Opdrachtgeversforum is nodig bij de zoektocht naar een moderne positionering van onze opdrachtgeversrol en het realiseren van de maatschappelijke baten waar wij voor staan.

Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp is sinds 1 juli 2019 directeur beheer en uitvoering bij de provincie Noord-Holland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lindy Molenkamp was sinds 2008 bij de Provincie Overijssel verantwoordelijk voor uitvoerings- en beleidseenheden op de gebieden ruimte, infrastructuur en bodemsanering. Eerder werkte zij bij de TU Delft, Arcadis en TNO, en leidde voor het ministerie van VenW een nationaal programma ter vermindering van files. Zij studeerde Verkeerskunde en Economische geografie.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.

Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde werkt bij NS Stations als directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud. In die functie is hij verantwoordelijk voor planontwikkeling, projecten en onderhoud. Voor NS Stations is hij tevens lid van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Neprom. Sinds 2018 zit hij in het Opdrachtgeversforum.

NS Stations is een partij die op het scheidsvlak van publiek en privaat acteert. Om ons werk goed te doen is samenwerking en kennisdeling met andere partijen essentieel. Het Opdrachtgeversforum is een mooi gremium om de ontwikkelingen in de markt te bespreken en van gedachten te wisselen hoe hier effectief en collectief mee om te gaan. De inzichten en ervaringen van andere partijen helpen enorm om ook zelf als opdrachtgever te professionaliseren. Daarnaast draagt de schaalgrootte van de partijen bij om belangrijke opgaven als innovatie en duurzaamheid een stap verder te brengen dan alleen vanuit het eigen bedrijf.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.