OGF

Sybren Hahn

Sybren Hahn is per 1 februari 2022 benoemd tot Directeur Asset Management van de Schiphol Group. Daarvoor was hij sinds 2009 werkzaam bij McKinsey & Company waar hij zich als associate partner richtte op bedrijfsbrede transformaties in de luchtvaartindustrie.

Schiphol is voor mij een fantastische plek waar mensen met ontzettend veel verschillende doelen samenkomen: vertrekken, aankomen, ontmoeten, herenigen, werken, shoppen, doorreizen en ga zo maar door. Zelf heb ik de afgelopen jaren veel gereisd. Schiphol is een plek waar nieuwe avonturen starten, en het voelt als thuiskomen als je aankomt. Het fundament van de kwaliteitsbeleving wordt bepaald door de assets. We zorgen aan de ene kant dat alles op de luchthaven het doet: van gas/water/licht en de start- en landingsbanen tot alle tegels, liften en deuren in de terminal. Aan de andere kant bouwen we met een groot portfolio aan projecten aan een duurzame toekomst voor Schiphol.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij een waardevol forum van collega’s waarin we kennis delen, innovaties uitwisselen en elkaar inspireren met oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen.

Jan van Oorschot

Jan van Oorschot werkt bij Stedin als directeur Consument. In die functie is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten rond het aanleggen en aanpassen van aansluitingen bij de ruim 2 miljoen consumentenklanten van Stedin. Hij is tevens lid van het dagelijks bestuur van Mijn Aansluiting.nl. Sinds 2021 zit hij in het Opdrachtgeversforum.

Stedin staat als regionale netbeheerder midden in de Energietransitie van Nederland. De uitdaging om de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de vragen van onze klanten is groot en complex. Samenwerken en het delen van kennis met keten partners en collega’s uit andere branches is essentieel voor ons. Het Opdrachtgeversforum biedt een waardevolle gelegenheid om van gedachten te wisselen en beelden te vormen over van de ontwikkelingen die ons als publieke opdrachtgevers verbinden. Ook zijn we allemaal stakeholders in de energietransitie, en hoe beter we elkaar kennen, des te beter kunnen we elkaar helpen om invulling te geven aan de ambities van Nederland op dat vlak.

Pieter Janssen

Pieter Janssen is sinds augustus 2017 secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij Rijkswaterstaat, het laatst als landelijk directeur scheepvaartverkeer en watermanagement. Pieter begon zijn loopbaan als project engineer bij een internationaal adviesbureau op het gebied van (wereldwijde) havenontwikkeling en waterbouwkunde. In het Opdrachtgeversforum vertegenwoordigt hij sinds medio 2020 de waterschappen.

De waterschappen zijn – als oudste democratische bestuursvorm van Nederland – van oudsher van groot belang voor het leefbaar maken en houden van ons laaggelegen land. Waar de taken van de waterschappen vroeger vooral bestonden uit het op orde houden van waterpeilen en waterkeringen, zijn deze taken in de afgelopen decennia enorm verbreed.
Naast de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast zorgen de 21 waterschappen tegenwoordig ook voor het zuiveren van afvalwater en hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanzelfsprekend staan de uitdagingen van een veranderend klimaat centraal bij al deze wateropgaven, die we op een duurzame en circulaire manier proberen in te vullen.
Tegenwoordig is goed waterbeheer meer dan ooit een zaak van nauw samenwerken met belanghebbenden en het bundelen van de krachten van de publieke en de private sector. De complexiteit van onze opgaven vraagt om een samenwerking met marktpartijen, waarin wij bedrijven uitnodigen te excelleren en hen de ruimte geven verder te kijken dan de standaard oplossingen uit het verleden.

De verandering van mindset die dat van opdrachtnemer én opdrachtgever vraagt, is een uitdaging die de waterschappen heel graag samen met andere publieke opdrachtgevers vorm willen geven. Het Opdrachtgeversforum is voor ons dan ook een heel waardevol platform om ideeën uit te wisselen, te leren van elkaars praktijkervaringen en samen innovatieve strategieën te ontwikkelen.

Ronald Nomes

Ronald Nomes is sinds juni 2018 algemeen directeur bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Den Haag. Hiervoor was Ronald werkzaam als adjunct directeur Projecten en daarvoor directeur Stations bij ProRail. Voordat Ronald aan de slag ging bij ProRail was hij werkzaam bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onder andere bij de directie Spoorvervoer.

Den Haag staat voor grote ruimtelijk-economische uitdagingen. Het is aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling om de ontwikkelingen te faciliteren, stimuleren en te initiëren. Daarbij wordt ruimte gegeven aan de ontwikkeling van een stad waar iedereen wil wonen, werken en verblijven. Den Haag is nu al de dichtstbevolkte stad van Nederland en groeit van 545.000 inwoners nu naar tussen de 609.000 tot 629.00 inwoners in 2040. Bij deze groei horen transities op het gebied van verduurzaming, vergroten van de werkgelegenheid voor middelbaar- en laagopgeleiden, realisatie van voldoende woningen voor alle segmenten, versterken van de ruimtelijke kwaliteiten en leefbaarheid, verder verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid en verbindingen met de regio.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling wil de complexe opgaven samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven oppakken door een open houding en transparante belangenafweging.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij waardevol omdat ik vind dat het een platform is om met elkaar te spreken over de uitdagingen, kansen en innovaties in ons vakgebied. Van elkaar leren en elkaar inspireren zijn daarbij mooie kernwaarden.

Henk Peter Kip

Henk Peter Kip is directievoorzitter van woningcorporatie Mitros, actief in Utrecht en Nieuwegein. Henk Peter werkte hiervoor als regiodirecteur Nijmegen van woningcorporatie Portaal en startte zijn werkzame leven bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij studeerde economie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mitros wil een actieve woningcorporatie zijn, met oog voor de maatschappelijke behoefte aan goede en betaalbare woningen. Dat deze taak in een stedelijke omgeving uitgeoefend wordt, maakt het des te uitdagender. De behoefte aan goede woningen in de regio Utrecht is groot en dat maakt de bouw- en onderhoudsopgave extra complex. Mitros realiseert zich dat deze taak nooit alleen gerealiseerd kan worden en zoekt daarom actief de samenwerking met tal van andere partijen. Aan de belangrijke vastgoedkant van de corporatie is de bouwsector de aangewezen partner. Mitros is daarbij de opdrachtgever en wil dat op een moderne manier invulling geven. Niet meer in een situatie waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer tegenover elkaar staan. Wel zodanig dat sprake is van langjarig samen optrekken van opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij van elkaar geleerd wordt, efficiency wordt bereikt en tegen de laagste maatschappelijke kosten goede resultaten worden geboekt, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen.

Het Opdrachtgeversforum kan Mitros bij voorgaande aanpak helpen. Niet alleen door de uitwisseling van kennis en kunde, maar ook door de stimulans die uitgaat van het gezamenlijk stellen van doelen en het formuleren van uitdagingen. Het Opdrachtgeversforum is nodig bij de zoektocht naar een moderne positionering van onze opdrachtgeversrol en het realiseren van de maatschappelijke baten waar wij voor staan.

Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp is sinds 1 juli 2019 directeur beheer en uitvoering bij de provincie Noord-Holland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum. Lindy Molenkamp was sinds 2008 bij de Provincie Overijssel verantwoordelijk voor uitvoerings- en beleidseenheden op de gebieden ruimte, infrastructuur en bodemsanering. Eerder werkte zij bij de TU Delft, Arcadis en TNO, en leidde voor het ministerie van VenW een nationaal programma ter vermindering van files. Zij studeerde Verkeerskunde en Economische geografie.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.

Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde

Sebastiaan de Wilde werkt bij NS Stations als directeur Stationsontwikkeling en Onderhoud. In die functie is hij verantwoordelijk voor planontwikkeling, projecten en onderhoud. Voor NS Stations is hij tevens lid van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Neprom. Sinds 2018 zit hij in het Opdrachtgeversforum.

NS Stations is een partij die op het scheidsvlak van publiek en privaat acteert. Om ons werk goed te doen is samenwerking en kennisdeling met andere partijen essentieel. Het Opdrachtgeversforum is een mooi gremium om de ontwikkelingen in de markt te bespreken en van gedachten te wisselen hoe hier effectief en collectief mee om te gaan. De inzichten en ervaringen van andere partijen helpen enorm om ook zelf als opdrachtgever te professionaliseren. Daarnaast draagt de schaalgrootte van de partijen bij om belangrijke opgaven als innovatie en duurzaamheid een stap verder te brengen dan alleen vanuit het eigen bedrijf.

Gerben Wigmans

Gerben Wigmans

‘Waar je over zwijgen moet, hè, daar moet je het juist over hebben.”- Jules Deelder

Ruim 20 jaar heb ik ervaring op gedaan als manager en directeur van verschillende afdelingen binnen de Gemeente Rotterdam en sinds 2017 als algemeen directeur van Stadsbeheer.  3500 bevlogen medewerkers die dagelijks zorgen voor het beheer van de buitenruimte van onze geweldige stad en daar mag ik mee werken!  Stadsbeheer onderscheidt de volgende disciplines: Openbare werken, Toezicht en Handhaving en Reiniging en Inzameling. Vanuit die disciplines ben ik eerste gesprekspartner richting het college van Burgemeester en Wethouders.

Rotterdam is een bijzondere stad, met een markant imago en een rechttoe rechtaan mentaliteit die bij me past. Als lid van de concerndirectie van Rotterdam ben ik medeverantwoordelijk voor het bepalen van de koers van de stad.  Belangrijke focuspunten zijn: 
Rotterdam als Circulaire stad in 2030, ontwikkelen risicogestuurd assetmanagement en optimalisatie van de organisatie door middel van technische en sociale innovatie. Daarbij streven we naar een cultuur waarin je viert wat goed gaat en je spreekt over wat beter kan!

Ryan van de Ven

Ryan van de Ven

Ryan van de Ven is sinds september 2017 sectorhoofd Huisvesting bij de Politie en is als zodanig verantwoordelijk voor de grote herhuisvestingsopgave van de Politie tot 2025 ev.
Na haar studie Internationale Economie was Ryan bijna twintig jaar verantwoordelijk voor uiteenlopende directies (regionaal en landelijk) bij de Rijksgebouwendienst. Aansluitend heeft Ryan tien jaar bij Arcadis gewerkt waar zij diverse managementverantwoordelijkheden had, niet alleen in het werkveld van gebouwen en de gebouwde omgeving, maar ook in de infrastructuur, water en milieu. De laatste 3 jaar was zij als sectordirecteur voor Rijksoverheid (ministeries, agentschappen en ZBO’s) daar integraal verantwoordelijk voor. De rode draad in haar loopbaan is werken aan verandering (van organisaties en mensen), vernieuwing (systemen, processen, producten), verbetering op uiteenlopende wijzen en niveaus (operationeel, tactisch, strategisch).

Naast de realisatie van 350 projecten en de afstoot van ruim 200 panden, zal de bestaande gebouwenvoorraad van de Politie een kwalitatieve verbetering ondergaan en een verduurzamingsslag maken. Dat vraagt om een brede aanpak, waarbij verschillende, ook niet bouw-gerelateerde, partijen betrokken zijn. De Nationale Politie wil duurzame huisvestingsconcepten realiseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologieën en smartbuilding concepten.
Volgens Ryan is het delen en door-ontwikkelen van kennis een belangrijk speerpunt van het Opdrachtgeversforum.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.