OGF

PIANOo

Overheidsinkoop wordt steeds meer een verbinder

Door de toenemende complexiteit van vraagstukken kijkt de overheid steeds integraler naar deze vraagstukken en marktpartijen sterker bij oplossingen betrekt. Zowel Marleen Hermans als Marten Klein beamen deze sterker wordende verbinding tussen marktpartijen en de overheid. Volgens Klein is het essentieel om af en toe afstand te nemen om het gehele ecosysteem tussen marktpartijen en de overheid het beste te kunnen aanschouwen. Beter overzicht in de volledige toeleveringsketen – en deze zo duurzaam en circulair mogelijk maken – is volgens Fredo Schotanus een van de competenties die voor inkopers van de toekomst belangrijk gaat worden.

Het maatschappelijk debat heeft steeds meer invloed op de overheidsinkopen, volgens Hermans. Het wordt daardoor steeds belangrijker om het totale palet aan waarden in beeld te brengen en verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

Door het huidige gebrek aan communicatie tussen overheid en markt wordt de samenwerking geremd. Klein pleit daarom ook voor betere communicatie door middel van goede gesprekken om ongewenst gedrag te voorkomen. Klein vindt dat er ook qua inkoop taalgebruik nog verbetering mogelijk is. Alleen al het woord ‘inkopen’ suggereert dat er een kant-en-klaar product wordt gekocht waarbij er een dominantie partij en een opdrachtnemer is, terwijl het in werkelijkheid om een samenwerking gaat. Schotanus vult dit aan door te stellen dat bepaalde termen wellicht heroverwogen dienen te worden.

 

Voor het gehele artikel kunt u een kijkje nemen op deze pagina.

Jan Theunissen

Onze maatschappelijke opgave vraagt om innovaties en nieuwe manieren van samenwerken. Het is daarvoor essentieel om met andere partijen professional opdrachtgeverschap vorm te geven.

test test kalender

Context

Anders samenwerken met de markt

Het roer moet om: Op weg naar een vitale infrasector. Rijkswaterstaat heeft de opdracht Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij is de wens om toe te groeien naar klimaatneutrale en circulaire uitvoering van projecten en om maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. In 2019 hebben we samen met McKinsey & Company onderzocht of we die taak samen met de markt ook in de toekomst succesvol kunnen vervullen. Om dit te realiseren, is er een brede transitie nodig in de sector, zo was de …

Media

Video “voor blauw”

Context

Anders samenwerken met de markt

Pieter Jansen
Stuurlidgroep

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. (zie: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Inspiratieboekje-Circulaire-Economie-Waterschappen.pdf ). Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!.

Pieter Jansen
Stuurlidgroep

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. (zie: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Inspiratieboekje-Circulaire-Economie-Waterschappen.pdf ). Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!.

Pieter Jansen
Stuurlidgroep

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. (zie: https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2020/06/Inspiratieboekje-Circulaire-Economie-Waterschappen.pdf ). Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!.

PIANOo

PIANOo start met Buyer Groups duurzaamheid

Steeds meer publieke opdrachtgevers wensen concreet met verduurzaming aan de slag te gaan. Door samen op te trekken in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie kunnen opdrachtgevers een helder signaal aan de markt afgeven. Hierdoor is het mogelijk om van elkaar te leren en concrete resultaten te behalen: in Buyer Groups.

Binnen een Buyer Group werken publieke opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een productcategorie. Deze visie en strategie implementeren de betrokken opdrachtgevers vervolgens binnen 2 jaar in hun aanbestedingspraktijk. Hierin zijn de ambities op CO2-reductie en circulariteit binnen deze productgroep beschreven en het inkoopinstrumentarium dat wordt gebruikt. Een buyer group betrekt de markt in de uitwerking van de marktvisie en -strategie.

Na bekrachtiging van de marktvisie en -strategie passen de betrokken publieke opdrachtgevers deze toe bij hun eigen aanbestedingen. Zo kan de markt anticiperen op toekomstige vraag en kunnen publieke opdrachtgevers kosten en risico’s delen. Hiermee wordt gezamenlijk impact gemaakt.

Meer informatie kunt u vinden op de site van PIANOo.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.