OGF

Ans Rietstra

Column Ans Rietstra

De intelligente overheid

Alleen intelligent en geïnformeerd opdrachtgeverschap is in staat om het beste in de markt te verbinden aan de opgave waar de opdrachtgever voor staat. Het is noodzakelijk om vernieuwing te kunnen aanjagen en verrassend goede voorstellen uit de markt te kunnen waarderen en deze oplossingen als kans te benaderen en niet door onwetendheid als risico te negeren.

Steeds meer lokale overheden erkennen dat ze dit niet alleen kunnen. Want hoe slim we ook zijn, de opgave blijkt vaak nog complexer en hoe veel informatie we ook verzamelen, er blijkt altijd nog meer te weten of nog beter te kunnen. De G4 gemeenten, de gemeenten en waterschappen in de Metropool Rotterdam Den Haag, de Randstad provincies en gemeenten in de regio’s zoeken in verschillende verbanden de samenwerking.

Want wat we alleen niet kunnen, kunnen we samen wel.

De samenwerkingen variëren van los informerend tot wederzijds verplichtend. Ze gaan over uitwisselen van capaciteit, over standaardiseren, over samen innoveren of het delen van trainees. En over samen kennis ontwikkelen en van elkaar leren. Bijvoorbeeld over risicobeheersing, systems-engineering en passend aanbesteden. En natuurlijk over elkaar leren kennen.

En de markt vaart er wel bij. Doordat het publieke opdrachtgeverschap eenduidiger wordt is de werkelijkheid voor de opdrachtnemer helderder. Toenemende volwassenheid van de opdrachtgevers daagt opdrachtnemers uit de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.

Onze volgende stap is om opdrachtnemers meer toe te laten in ons gesprek. Want we realiseren ons dat zij maken wat wij wensen en dat ze de beste prestaties leveren als zij in hun kracht staan. Echt intelligent en geïnformeerd zijn we pas als we ook de intelligentie en kennis uit de markt mee laten sturen.

Daarom de hartelijke uitnodiging om mee te doen. Aan publieke samenwerking in de regio. Tussen lokale en landelijke overheden. En samen met de markt. Voor verrassend goede oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.