OGF

Column Joost de Ruig

Droog en Nat

De zomer van 2018 begon dit jaar in mei. Het verleidde mij om een deel van de vakantie gewoon lekker thuis te blijven. Heerlijk. Ondertussen gaf en geeft het mooie weer wel extra werk bij de waterschappen. De droogte brengt risico’s mee: uitdrogende dijken, verzilting, verslechterende waterkwaliteit door blauwalg en een oplopend watertekort voor o.a. landbouw en natuur. Mooi om te zien dat we dit gezamenlijk, met onder meer de provincies en Rijkswaterstaat, goed kunnen tackelen. Bij ons waterschap in Noord-Holland doen we dit door zoveel mogelijk zoet water vast te houden en extra water vanuit het IJssel- en Markermeer in te laten.

Aan de andere kant loert ook de wateroverlast. Prachtig warm weer wordt immers meermaals afgestraft door stevige (onweers-)buien. Als deze buien zich clusteren, worden we in zeer korte tijd geconfronteerd met een bruuske omslag van te weinig naar te veel water. De consequentie: ondergelopen woningen en landerijen. We proberen hier proactief op in te spelen door de waterstromen om te draaien en het regenwater uit de diep gelegen polders naar de omringende buitenwateren te pompen.

De 21 waterschappen investeren jaarlijks ruim een miljard euro in waterbouwprojecten om ons land bewoonbaar en leefbaar te houden, zowel in droge als natte tijden. Denk daarbij aan de realisatie van waterbergingsgebieden, gemalen (die zowel water kunnen spuien als inlaten, zoals het gemaal bij Schardam) en dijkversterkingen.

Stuk voor stuk zijn dit prachtige en vaak innovatieve projecten. Ondanks jarenlange ervaring vergt dit een professioneler opdrachtgeverschap van de waterbeheerders. Dat begint met de erkenning dat projectmanagement een écht vak is en niet iets wat ieder waterschap afzonderlijk even naast de dagelijkse beheertaken doet. Een aantal waterschapsdirecteuren heeft de handen ineengeslagen om onze realisatieafdelingen en interne ingenieursbureaus verder te professionaliseren. Dat doen we met hulp van de TU Delft en andere markt- en kennispartijen. Grootste uitdaging zit in het meer en eerder gebruik maken van de kennis van de markt. Zónder de eigen (asset-)kennis die nodig is voor de beheertaken en goed opdrachtgeverschap te verdunnen of zelfs te verwaarlozen. Deze kennis is juist bij de grotere projecten nodig om goed functioneel te kunnen specificeren.

En ondertussen: gewoon genieten van het mooie, droge weer! Mét zorg voor onze eigen vochthuishouding. Proost.

Labels:,

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.