Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Duurzaam en innovatief

De 14 Nederlandse universiteiten spelen als eigenaar en beheerder van 4,4M m2 BVO (ca. 6% van het maatschappelijk vastgoed) een belangrijke rol in de energietransitie. Na het actief participeren tijdens de klimaattafel voor de ‘gebouwde omgeving’ hebben de universiteiten een sectorale routekaart opgeleverd. Hierin is de ambitie neergelegd om 30% van het energiegebruik te gaan besparen (t.o.v. referentiejaar 2005). Samen met het verduurzamen van de energieleverancies leidt dit tot een Paris Proof vastgoedportefeuille. Voor het realiseren van de 30% doelstelling zijn maatregelen benoemd, deze zijn op instellingsniveau financieel en technisch uitgewerkt. Door maatregelen te nemen in de energieopwekking en -levering is verdere verduurzaming mogelijk en bedraagt zowel de 30% maatregelen als de verduurzaming van de energielevering bij aan de CO2 reductie van 95% in 2050.

Innovatief Earth, Wind & Fire concept voor nieuw onderwijsgebouw
Een voorbeeld van een innovatief klimaatconcept waar we als EUR trots op zijn, en waarbij een goede doorvertaling is gemaakt van de duurzaamheidsdoelstellingen, wordt gerealiseerd in de nieuwbouw van een onderwijsgebouw. Het klimaatconcept Earth, Wind & Fire gaat uit van de natuurlijke bronnen wind, zon en (vallend) water en bezit minder techniek. Met dit idee wordt comfortabel geventileerd met gebruik van veel minder energie. Het maakt integraal onderdeel uit van het ontwerp waarbij rekening is gehouden met de bezonningssituatie en de ruimtelijke inpassing van deze vernieuwende techniek. Het resultaat is een lage EPC, zonder dat extra veel zonnepanelen worden gebruikt, en een hoge BREEAM score voor een Outstanding certificering.

Het nieuwe onderwijsgebouw

Stelling

Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor noodzakelijke innovaties om de klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren.

Jan-Cees Jol
Beleidsmedewerker duurzame campus

Einstein schijnt ooit gezegd te hebben “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Om een ander resultaat te krijgen zul je dus moeten veranderen ofwel innoveren. Alhoewel de bouw soms het imago heeft van conservatief en dat het doorvoeren van innovaties moeizaam gaat is toch het tegendeel waar. Er worden nieuwe materialen gebruikt, circulaire principes worden steeds meer toegepast en er worden nieuwe klimaat-concepten ontwikkeld. En dat is waardevol en noodzakelijk want zoals gezegd bestaande en bewezen technieken zijn alleen niet toereikend. Daarom zijn koplopers nodig die ruimte geven om innovaties toe te passen. Alleen zo kan de ervaring worden opgedaan die nodig is om een succesvolle marktintroductie mogelijk te maken. En die is weer nodig om de duurzaamheidsambitie waar te maken!

Bas Takens
Hoofd Beleid & Informatie Real Estate and Facilities – Stuurgroeplid

Toekomstbestendig vastgoed vraagt om technische en ruimtelijke innovaties. Deze innovaties moeten worden doorontwikkeld en worden toegepast, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst om lering te trekken en een versnelling te geven aan duurzaamheidsambities. Leveranciers en bouwers kunnen dit nooit alleen bewerkstelligen, maar hebben daar het volle commitment voor nodig van een opdrachtgever. Het heeft veelal invloed op beheeraspecten in de organisatie. Daarnaast wordt soms creativiteit gevraagd om de door te lopen aanbesteding en realisatieproces te laten slagen! Draagvlak binnen de opdrachtgeversorganisatie moet breed worden geborgd om innovaties te laten slagen en de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te realiseren.

Marijke Weustink-van Ditzhuijzen
Directeur Real Estate & Facilities

‘Zonder wrijving, geen glans’, willen we met elkaar iets bereiken, dan zullen we oog moeten hebben voor alle belangen die spelen bij het proces om te komen tot toekomstbesteding vastgoed. Enerzijds tussen de opdrachtgever en de markt, buiten de gebaande paden denken, vraagt creativiteit en flexibiliteit van ons allen. Anderzijds binnen de organisatie van de opdrachtgever tussen de “vastgoed / facilitaire” afdelingen en de gebruikers van het vastgoed. Dit kan tot soms stevige discussies leiden, maar als we oog houden voor elkaars belangen, dan kunnen we meer bereiken dan de som der delen.