Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland

oktober 15, 2020

Circulariteit

De waterschappen hebben grote ambities als het gaat om circulariteit. Ze tekenden in 2017 het Grondstoffenakkoord en schreven mee aan de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Ze staan dus achter de doelen om in 2030 voor 50% circulair te zijn, en in 2050 voor 100%.

Hoge ambities vereisen een voortvarende aanpak. De kracht van de waterschappen ligt in de regionale aanpak. Door hun nauwe samenwerking kunnen ze als sector tot nu toe doen wat ze beloven.
De waterschappen zitten nu in de fase van experimenteren en uitproberen. Als ze een project ontwerpen of aanbesteden wordt de markt steeds vaker uitgedaagd om mee te denken aan circulaire oplossingen. Deze fase duurt tot 2023. Vanaf dat moment vragen de waterschappen standaard naar circulaire oplossingen. In 2030 moet een aannemer met die circulaire oplossingen komen om een aanbesteding gegund te krijgen. Dat is afgesproken in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Daarnaast proberen waterschappen zoveel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen uit rioolwater en het watersysteem.

Anders denken
Circulair bouwen vraagt om een andere manier van denken. De transitie naar een circulaire economie houdt ook in dat er soms een oplossing komt die anders is dan je aanvankelijk voor ogen had. En dat is nog wel wennen. Net als het meerekenen van milieueffecten in de waardering van een product. En dat moet wel gaan gebeuren. Van business case naar value case. Van sec euro’s naar maatschappelijke waarde.

Aanjagen transitie
Publieke overheden hebben een belangrijke rol in het aanjagen van de transitie naar een circulaire economie. Als zij laten zien hoe belangrijk ze het vinden en als eerste op deze manier gaan werken, doen andere partijen ook mee. We komen verder als we het samen doen. En als de urgentie hoog genoeg is, kunnen dingen snel veranderen. De waterschappen omarmen dit. Via onderstaande links kunt u kennismaken met diverse circulaire activiteiten van de waterschappen.

Circulaire Waterschappen

Stelling

De waterschappen zijn koploper op het gebied van circulaire economie

Pieter Janssen
Secretaris-Directeur Het Hoogheemraadschap van Delfland – Stuurgroeplid

Het is natuurlijk altijd de vraag of je dat over jezelf kunt zeggen. Maar zeker is dat de waterschappen hard op weg zijn om steeds meer circulair te gaan werken. Zo winnen verschillende waterschappen energie, en ook steeds vaker grondstoffen terug uit rioolwater. En ook met circulaire infra-projecten hebben we de eerste ervaringen opgedaan, zoals bij de renovatie en vervanging van 17 bruggen door waterschap Noorderzijlvest of de inzet van baggerspecie als bouwstof bij een dijkversterkingsproject van waterschap Scheldestromen. Hoe dan ook: uiteindelijk is het voor mij niet zo belangrijk wie er koploper is. Wat telt is dat we samen met álle betrokkenen – overheid, wetenschap en bedrijfsleven – de schouders eronder zetten om onze nationale klimaatdoelen te halen!

Bas Nanninga
Beleidsmedewerker circulariteit Unie van Waterschappen

Als regionale overheden willen de waterschappen het goede voorbeeld geven en dat doen we ook. Bijvoorbeeld door grondstoffen en energie steeds meer terug te winnen uit afvalwater en door de markt uit te dagen met circulaire vraagstukken in de aanbesteding voor onze projecten. Maar zijn we koploper? Ik weet het niet. Volgens mij kunnen we nog heel veel leren van andere organisaties. Daarnaast vraag ik mij af of er in de circulaire economie nog wel sprake is van koplopers en achterblijvers. Als we samenwerken in kringlopen… dan is de keten zo sterk als de zwakste schakel. Dan is het belangrijk om samen te werken om de kringlopen sluitend te krijgen.

Olaf van der Kolk
Directeur Aquaminerals

Waterschappen hebben het onderwerp circulariteit duidelijk op de agenda gezet en stellen deze beleidsmatig vast. Hiermee nemen de waterschappen verantwoordelijkheid voor het realiseren van de circulaire doelstellingen. Echter is het agenderen niet voldoende, waterschappen hebben een groot aantal reststromen waarvoor productketens moeten worden ontwikkeld. De komende jaren zal Aquaminerals samen met de waterschappen werken aan de realisatie hiervan, hierbij zijn transitiedenken, lef, doorzettingsvermogen belangrijke kernbegrippen. Met het daadwerkelijk realiseren van productketens behoren de waterschappen zeker tot de koplopers op het gebied van circulariteit.