Mitros

Mitros

Mitros

oktober 27, 2020

Innovatieve ontwikkelingen bij Mitros

Mitros vindt het belangrijk om (maatschappelijk) geld op een goede en transparante manier te besteden. Professioneel, herkenbaar en ambitieus: dat is wat we als opdrachtgever willen zijn. Onze inkoopdoelstellingen zijn hetzelfde als onze ondernemingsdoelstellingen.

We geloven (en zien inmiddels) dat we deze het beste kunnen bereiken door niet alles voor te schrijven, maar marktpartijen uit te dagen vanuit deze ondernemingsdoelstellingen. We zijn van inspanningsgericht naar resultaatgericht gaan samenwerken. Dit doen we inmiddels projectoverstijgend voor alle vormen van vastgoedonderhoud. Waardoor we procesmatig standaardiseren, evalueren, leren en telkens beter worden. We zien dat dit voor ons leidt tot betere resultaten met een lagere AK. Vanuit heldere processen waarin taken en verantwoordelijkheden goed zijn belegd En waar marktpartijen steeds vroeger in en bij het proces worden betrokken. Met oog voor onze rol als regisserend opdrachtgever.
De continuïteit die wij bieden, zorgt voor een voorkeurspositie bij de gecontracteerde marktpartijen. We anticiperen daarmee op een krappe arbeidsmarkt van kwalitatief goed personeel, leren elkaars werkwijzen en doelstellingen beter te begrijpen en zetten samen onze schouders onder efficiëntere werkmethoden (waaronder digitalisering) en gezamenlijke dilemma’s.

De innovatieve ontwikkeling Mitros is ambitieus; we willen tot de beste woningcorporaties van NL behoren. De volgende stap is dan ook de verschillende goed presterende contractpartijen op een ‘natuurlijke wijze’ te verbinden daar waar hun bewezen expertises elkaar raken in ons vastgoed en bij onze huurders. We noemen dit: externe integratie. We geloven er in dat dit een extra bijdrage gaat geven aan lagere kosten, hogere huurderstevredenheid, betere vastgoedkwaliteit en duidelijker verantwoordelijkheden.

 Ron Sierink aan het woord

Stelling

Het verbinden van marktpartijen aan elkaar zal nooit lukken omdat opdrachtnemers hier geen (financieel) belang bij hebben en hiervoor geen verantwoordelijkheid willen nemen.

Henk Peter Kip
Bestuursvoorzitter Mitros – Stuurgroeplid

Ik deel de stelling niet. Onze ervaring is dat intensieve samenwerking met de aannemers aantoonbaar leidt tot rust in het proces, de (proces)kosten drukt en de horizon verlengt. Voorheen waren we druk om de goedkoopste partij te selecteren en daarna om de uitvoering te managen. Nu weten corporaties en aannemers waar ze aan toe zijn, is het aantal partijen beheersbaar geworden en ontstaat een gemeenschappelijk doel. Er komt bovendien meer ruimte voor innovatie, omdat de samenwerking niet meer op projectniveau maar juist daarboven georganiseerd wordt.

Arjan Tak
Contractbeheerder Mitros

Ik ben trots op ketenintegratie. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Mitros laat al bij de eerste bouwplannen actief onze gespecialiseerde contractpartners alle plannen evalueren en we nemen deze adviezen actief mee in de verdere ontwikkeling. Oplossingen worden hier getoetst aan de eisen en wensen van het beheer. Dit werkt omdat we lange-termijn overeenkomsten met de bouwbedrijven hebben en zuiver de oplossingen toetsen. Bouwers worden uitgedaagd deze oplossingen te evalueren. De huurders, onderhoudspartijen en TCO zijn hierdoor de grote winnaars.

Luc Rutgers
co-maker Coen Hagedoorn Bouw

Het verdienmodel in de bouwsector ligt juist bij het bundelen van disciplines waardoor faalkosten en informatieverlies worden gereduceerd. Bijvoorbeeld door sterke coalities te vormen tussen de realisatie- en de exploitatiefase. Daardoor ontstaat verantwoordelijkheidsgevoel: de problemen die in de realisatiefase niet worden opgelost moet je als partner in de exploitatiefase voor je rekening nemen. Dat is altijd duurder, dus kun je het maar beter meteen goed uitvoeren. Voordeel is dat de kwaliteit hoger wordt en de TCO daalt. De bouw is kennisintensief: partijen moeten blijven innoveren, want als ze ingehaald worden door een concurrent lopen ze door deze integrale contracten het risico ineens veel continuïteit te verliezen.