OGF

Geschiedenis

De bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan economische ontwikkeling. De kwaliteit van het opdrachtgeverschap dient dat te reflecteren. Eind 2005 kwamen diverse (semi-)publieke opdrachtgevers bijeen om te discussiëren over de rol en functie van de moderne opdrachtgever in de bouw. Aanleiding was de behoefte om het opdrachtgeverschap verder te professionaliseren en daarbij vooral de publieke context extra te belichten. Resultaat was de oprichting van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Er werd besloten in klein verband bijeen te komen om ervaringen te delen en gezamenlijk initiatieven te ontplooien.

Tijdens het eerste overleg van de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, in februari 2006, werd het perspectief vastgesteld: ‘als opdrachtgevers de krachten te bundelen door ervaringen te delen, initiatieven gezamenlijk vorm te geven en daarmee een stimulerende invloed uit te kunnen oefenen op vernieuwingen in de bouw.

In 2007 resulteerde discussies over integriteit in het opstellen van de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Dat jaar wisselde het Opdrachtgeversforum ook voor het eerst kennis uit met een kring van overige geïnteresseerde (semi-)publieke opdrachtgevers, het Diner Pensant, een inmiddels jaarlijks terugkerende bijeenkomst. In 2008 werd onder de paraplu van het Opdrachtgeversforum gewerkt aan de oprichting van de Rijksacademie voor Projectmanagement, het huidige Neerlands Diep, de academie die ervoor zorgt dat de kennis over publieke bouw- en infraprojecten boven water komt en blijft.

Vanaf 2009 wordt er regelmatig aandacht besteed aan de ontwikkeling van een prestatiemeetsysteem. Er is bij opdrachtgevers behoefte aan een systeem dat een indruk geeft van de prestaties van opdrachtnemers en dat toegepast kan worden bij de selectie en mogelijk bij de gunning van opdrachten. In 2009 omarmde het Opdrachtgeversforum ook de ‘CO2 prestatieladder’, een systeem dat bedrijven die klimaatbewust produceren beloont bij aanbestedingen.

In 2011 vindt er voor de eerste keer een TOPoverleg plaats met Bouwend Nederland en de CEO’s van de grote bouwbedrijven. Tijdens dit overleg is in 2015 de intentie uitgesproken om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. De deelnemers van dit overleg zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan om leidende principes te formuleren op de thema’s human factors, tenderen, EMVI, risico’s en prijsvorming. De principes worden tijdens de opening van de Bouwcampus in januari 2016 samen met de marktvisie onderschreven door een groot aantal partijen uit de sector.

Eind 2011 neemt de stuurgroep het initiatief tot de oprichting van een nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft. Op 1 januari 2014 is Prof.dr.ir. Marleen Hermans benoemd tot hoogleraar van deze speciale leerstoel. Hermans wordt tevens adviseur van de stuurgroep.

De Ambassadors of Change worden in 2015 opgericht om de stuurgroep te versterken in het professionaliseren van opdrachtgevende organisaties. De Ambassadors organiseren in 2016 de prijsvraag ‘Stop Wishing, Start Doing’, waarbij projectteams uit de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en utiliteitsbouw meedingen naar de prijs voor beste toepassing van de Leidende Principes.
   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.