Pieter Janssen

Pieter Janssen

Pieter Janssen

oktober 7, 2020 Hoogheemraadschap van Delfland

Pieter Janssen is sinds augustus 2017 secretaris-algemeen directeur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarvoor werkte hij in diverse functies bij Rijkswaterstaat, het laatst als landelijk directeur scheepvaartverkeer en watermanagement. Pieter begon zijn loopbaan als project engineer bij een internationaal adviesbureau op het gebied van (wereldwijde) havenontwikkeling en waterbouwkunde. In het Opdrachtgeversforum vertegenwoordigt hij sinds medio 2020 de waterschappen.

De waterschappen zijn – als oudste democratische bestuursvorm van Nederland – van oudsher van groot belang voor het leefbaar maken en houden van ons laaggelegen land. Waar de taken van de waterschappen vroeger vooral bestonden uit het op orde houden van waterpeilen en waterkeringen, zijn deze taken in de afgelopen decennia enorm verbreed.
Naast de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast zorgen de 21 waterschappen tegenwoordig ook voor het zuiveren van afvalwater en hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vanzelfsprekend staan de uitdagingen van een veranderend klimaat centraal bij al deze wateropgaven, die we op een duurzame en circulaire manier proberen in te vullen.
Tegenwoordig is goed waterbeheer meer dan ooit een zaak van nauw samenwerken met belanghebbenden en het bundelen van de krachten van de publieke en de private sector. De complexiteit van onze opgaven vraagt om een samenwerking met marktpartijen, waarin wij bedrijven uitnodigen te excelleren en hen de ruimte geven verder te kijken dan de standaard oplossingen uit het verleden.

De verandering van mindset die dat van opdrachtnemer én opdrachtgever vraagt, is een uitdaging die de waterschappen heel graag samen met andere publieke opdrachtgevers vorm willen geven. Het Opdrachtgeversforum is voor ons dan ook een heel waardevol platform om ideeën uit te wisselen, te leren van elkaars praktijkervaringen en samen innovatieve strategieën te ontwikkelen.

Pieter Janssen