Regie op veiligheid

Regie op veiligheid

Regie op veiligheid

Het Handelingskader Regie op veiligheid beschrijft waarom regie op veiligheid belangrijk is, wat er onder wordt verstaan en welke rollen we daarin bij de opdrachtgever en opdrachtnemer(s) in de bouw zien.

Het versterken van de regie op veiligheid is noodzakelijk omdat:

  • Veiligheid op dit moment geen doorlopende aandacht krijgt over alle fases van het bouwproces – van initiatief tot sloop – heen, waardoor beslissingen rondom veiligheid niet worden gewogen naar hun effect op andere fasen;
  • veiligheid niet op een integrale manier wordt bekeken, waardoor tenminste bouwwerkveiligheid, bouwplaatsveiligheid en omgevingsveiligheid als ‘losse’ onderwerpen worden benaderd en er niet in samenhang wordt aangestuurd en er bovendien over en weer onbedoelde negatieve bijeffecten optreden;
  • betrokkenen aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde onvoldoende op de hoogte zijn van de al bestaande wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het vlak van veiligheid en daar dus ook onvoldoende naar handelen en;
  • de bestaande wettelijke verplichtingen binnen de actuele bouwpraktijk behoorlijk complex en wellicht daardoor ook moeilijk te implementeren zijn.

Regie op veiligheid zorgt er vanuit een algemeen principe ‘altijd veilig’ voor dat we ons er in alle stadia van het bouwproces van vergewissen dat de veiligheid van uitgevoerde activiteiten en de gerealiseerde bouwwerken geborgd is en in de toekomst ook blijft en dat voldaan wordt aan wettelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Hieronder kunt u het handelingskader Regie op veiligheid downloaden.

Handelingskader Regie-op-veiligheid