Samenwerking in beheer en onderhoud in waterbouw

Samenwerking in beheer en onderhoud in waterbouw

Samenwerking in beheer en onderhoud in waterbouw

Op 16 juni presenteerde de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de TU Delft de resultaten van het onderzoek naar de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen in de watersector. Het onderzoek richtte zich met name op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Versterken van de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen met effectieve praktijkoplossingen was het onderzoeksdoel.

Het rapport ‘Samenwerking in beheer en onderhoud waterbouw; de rol van het mkb als partner’ focust op vaak terugkerende kleinschalige werkzaamheden in beheer en onderhoud. De samenwerking tussen de waterschappen en de opdrachtnemers is belangrijk bij herhalende werkzaamheden. Dit helpt bij efficiëntere uitvoering van de taken. Het mkb speelt hierbij een onmisbare rol. Publieke opdrachtgevers, zoals de waterschappen, laten veel repetitieve werkzaamheden uitvoeren. Toch ontbreekt het aan inzicht in de succesfactoren van dit soort samenwerkingen.

Het rapport brengt de werkzaamheden en de financiële omvang daarvan in beeld. En er worden aanbevelingen gedaan om de samenwerking tussen de waterschappen en opdrachtnemers te verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd door Maedeh Molaei, in samenwerking met Marleen Hermans en Leonie Koops, in opdracht van De Unie van Waterschappen, zes waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De zes opdrachtgevende waterschappen zijn: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waterschap Noorderzijlvest, waterschap Rivierenland, het hoogheemraadschap van Delfland, waterschap Scheldestromen en waterschap Hollandse Delta.

Samenwerking in beheer en onderhoud in waterbouw