Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

oktober 23, 2020

Een wendbare overheid om maatschappelijke transities op gang te brengen

Een duurzaam Rotterdam: dat is wat we willen. De energietransitie, de circulaire ambities en de milieu-ambities bieden kansen om uitgroeien tot een duurzame hot-spot, op de lange termijn competitief te blijven en tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van klimaatverandering. We nemen jullie graag mee voor een kijkje in onze keuken, waarin we laten zien hoe wij werken aan de ambities van onze stad.

Rotterdam heeft samen met de kopgroep beheer en Universiteit Wageningen de nieuwe leerstoel Managing Public Space opgericht. De leerstoel moet noodzakelijke nieuwe kennis bezorgen over het beheer van de openbare ruimte.
De maatschappelijke transities en ingrijpende sociale ontwikkelingen hebben impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Dit vereist niet alleen een operationele visie, maar ook een nieuwe strategische visie. Het is belangrijk om vanuit een meer integrale – naast een sectorale – visie te kijken naar beheer, het doen van onderzoek en het aanbieden van onderwijs.

De nieuwe manier van werken wordt in de praktijk gebracht met een vervangingsopgave in Reyeroord+ met de rioolvervanging en energietransitie als vertrekpunt. Reyeroord+ streeft naar een actieve bewonersinzet. Spannend is in hoeverre deze bewonersactivatie gerealiseerd kan worden, zeker rond bekende maatschappelijke transities. Reyeroord+ streeft óók naar een organisatieverandering: een transitie van de gemeente zelf naar een open, flexibele, buiten-de-kaders-denkende en ontvankelijke organisatie. Onderzoekers hebben meegekeken met deze organisatieverandering ‘tussen traditie en transitie’.

Media

De “Rotterdam aan de slag” app

Fysieke ontmoetingen moeten in deze periode zoveel mogelijk beperkt worden, maar het contact met de stad willen we niet verliezen! Rotterdam en ook project Reyeroord+ maken gebruik van de app -Rotterdam aan de slag- waarmee digitaal contact met de omgeving gemaakt kan worden om innovaties, projecten etc. af te stemmen en de mening van betrokkenen op te halen. Je moet dan denken aan informatie, maar ook online bewonersbijeenkomsten of spreekuren. Deze app kan ook gebruikt worden door andere publieke opdrachtgevers!

Stelling

Overheidsorganisaties zijn wendbaar genoeg om de huidige systemen aan te passen om de maatschappelijke transities op gang te brengen.

Gerben Wigmans
Directeur Stadsbeheer – stuurgroeplid

Helemaal Eens. De overheid heeft de afgelopen jaren maatschappelijke ontwikkelingen aangejaagd en daarbij laten zien dat ze (ook) in staat is op andere dan traditionele wijze te acteren. Goed voorbeeld zijn de stappen op het gebied van circulaire economie. Op basis van het gevoel dat hier kansen liggen is een beweging in gang gezet zonder dat vooraf exact was vastgesteld waar dit toe moet en zal leiden. De traditie van heldere einddoelen die bereikt moeten worden via vooraf geschreven meerjaren nota’s is hier duidelijk losgelaten.

Jip Colenbrander
Trainee gemeente Rotterdam

Overheidsorganisaties kunnen laten zien dat we als maatschappij wendbaar genoeg zijn om systemen te veranderen. Overheidsorganisaties moeten durven het goede voorbeeld te geven en hebben daarnaast als rol te stimuleren en te inspireren. Niet enkel de ambities moeten worden gesteld, maar ook het pad moet worden uitgestippeld om daadwerkelijk de maatschappelijke transities te realiseren. Hiermee wordt de lat hoger gelegd en daarmee de maatschappij uitgedaagd, in hun kracht gezet en wordt vertrouwen gegeven om stappen te gaan zetten. Overheidsorganisaties zijn wendbaar en moeten dat ook uitstralen.

Bewoner

Overheidsorganisatie komt op mij over als log, waarbij het lastig is om iedereen op een lijn te krijgen als het gaat om verandering. Zeker omdat ze afhankelijk is van de politiek. Mijn idee is een denktank met experts en visionairs op te richten die politiek onafhankelijk is. Daaronder hangt dan het uitvoerend orgaan: de Gemeente Rotterdam. Betrek bij de denktank een dwarsdoorsnede van de bewoners en dus ook de minder veerkrachtige groep. Deze groep voelt zich nu niet betrokken en is tegelijkertijd moeilijk benaderbaar. Ook omdat zij geneigd zijn in de weerstand te schieten als het gaat om verandering en de overheid.