Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf

Realiseren van maatschappelijke meerwaarde

Het Rijksvastgoedbedrijf zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen als duurzaamheid, woningbouw en sociale thema’s. Dat doen we door gebiedsgericht te werken en daarmee verder te kijken dan onze perceelsgrenzen. Er liggen namelijk veel kansen in de omgeving van ons vastgoed waar het Rijksvastgoedbedrijf, onze gebruikers en de omgeving baat bij hebben.

Dit vraagt een andere houding van de medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf en de organisatie: meer aandacht voor de belangen van lokale partners, het vormen van een integrale en gezamenlijk realiseerbare ambitie met de omgeving en oog voor gezamenlijke kansen. In projecten van het Rijksvastgoedbedrijf wordt al langer geëxperimenteerd met deze werkwijze. EnergieRijk Den Haag is daar een mooi voorbeeld van. In EnergieRijk Den Haag werken we samen met gemeente, provincie en Rijk aan een integrale gebiedsgerichte aanpak om CO2 terug te dringen voor ruim 1,5 miljoen m2 vastgoed in het centrum van Den Haag.

Een ander voorbeeld is Almere Oosterwold, waarbij gemeente, provincie, waterschap en het Rijksvastgoedbedrijf samen in het gebied een grote variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen realiseren. In Oosterwold is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt. Aan de ontwikkeling van Oosterwold ligt geen blauwdruk ten grondslag. De toekomstige bewoners van Oosterwold worden uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw, wegen en andere benodigde infra. De overheid stelt alleen de kaders voor zelfrealisatie. Het innovatieve project is daarmee onder andere een proeftuin voor de nieuwe Omgevingswet.

EnergieRijk Den Haag

Met ons diverse vastgoed, onze slagkracht en onze strategische contacten zijn de afgelopen jaren succesvolle initiatieven gerealiseerd. Hiervoor werkten we samen met andere ministeries, uitvoeringsorganisaties als Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, mede overheden, waterschappen en marktpartijen. We komen tot zichtbare concrete prestaties met behulp van gebiedsgericht werken en maken dit gemeengoed binnen heel het Rijksvastgoedbedrijf en professionaliseren de werkwijze verder. Tevens is in onze innovatieagenda gebiedssamenwerking opgenomen als een van de belangrijkste opgaven waar we de komende jaren op inzetten.

Stelling

Gebiedsgericht werken is noodzakelijk om maatschappelijke meerwaarde te creëren en daarmee beleidsdoelen te halen, zonder gebiedsgericht werken realiseren we dat niet meer. Een sluitende businesscase is randvoorwaardelijk hiervoor.

Roger Mol
Directeur Transacties & Projecten – Stuurgroeplid

Om tot resultaten met maatschappelijke meerwaarde te komen moeten we naast samenwerken met andere partijen en het inzetten van onze uitvoeringskracht ook duidelijkheid creëren rond de “hardere kant”: zwarte cijfers schrijven, al dan niet met hulp van onze beleidscollega’s.

Tara Dekker
Projectleider hernieuwbare energie

Hoe kunnen we als Rijk bepalen wat van maatschappelijk meerwaarde is voor een gebied? Daar kom je alleen achter in samenwerking met lokale stakeholders. Projecten zijn pas echt succesvol als er draagvlak voor is. Een win-win situatie vraagt een aanpak met oog voor de omgeving.

Maik Knuiman
Manager gebiedsgerichte verduurzaming Bestuurskwartier, provincie Gelderland

Ik geloof in de impact die te bereiken is met de gebiedsgerichte samenwerking met het RVB. Daarbij dienen we duurzame en veerkrachtige systemen te creëren. Dit is enkel te realiseren als we collectieve multidisciplinaire keuzes durven te maken en focussen op de value-case.

Rijksvastgoedbedrijf