Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

oktober 19, 2020

Het roer moet om: Op weg naar een vitale infrasector

Rijkswaterstaat heeft de opdracht Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Daarbij is de wens om toe te groeien naar klimaatneutrale en circulaire uitvoering van projecten en om maximaal gebruik te maken van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

In 2019 hebben we samen met McKinsey & Company onderzocht of we die taak samen met de markt ook in de toekomst succesvol kunnen vervullen. Om dit te realiseren, is er een brede transitie nodig in de sector, zo was de conclusie van het onderzoek.

Om die transitie in gang te zetten is een plan van aanpak geschreven: ‘Op weg naar een vitale infrasector’. We gaan werken aan het verbeteren van drie condities:

  • Een houding gericht op samenwerken vanuit voldoende expertise met de opgave centraal
    Zo willen we samenwerken in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit met de opgave centraal, waarbij er oog is voor ieders belang.
  • Een financieel gezonde, productieve sector met de risico’s beheerst
    Zo willen we toe naar een proces waarbij gedurende het hele bouwtraject expliciet aandacht is voor risico’s en inherente onzekerheden en voor de meest risicovolle onderdelen van de bouwfase de prijsafspraak pas wordt gemaakt wanneer risico’s beter in te schatten zijn (twee-fasenproces).
  • Voldoende ruimte voor innoveren en leren Zo willen we toe naar een aanpak waarbij projecten met een repeteerbaar karakter of binnen een ontwikkeltraject worden gebundeld en vervolgens naar de markt worden gebracht. Met een portfolioaanpak worden bouwbedrijven in staat gesteld om over meerdere projecten heen risico’s te reduceren, faalkosten te verminderen en innovatie te verhogen.

In het plan van aanpak staan ruim 20 maatregelen, waarvan de meesten al in 2020 zijn gestart. Het plan van aanpak bouwt voort op de leidende principes uit de marktvisie en is in nauwe samenwerking en overeenstemming met brancheorganisaties en verschillende individuele marktpartijen tot stand gekomen. Ook willen we graag met andere opdrachtgevers samenwerken in deze transitie.

Stelling

Projecten met een 2-fasenaanpak zijn de toekomst.

Michèle Blom
Directeur-generaal Rijkswaterstaat – Stuurgroeplid

We hebben een gezonde en robuuste sector nodig. Alleen zo’n sector kan innoveren. Een 2-fasenaanpak is een heel mooi principe. Door samen naar de complexiteit van een project te kijken in een latere fase van het project, kom je tot een andere inschatting van de kosten en verdeling van risico’s dan wanneer je er in een vroeg stadium naar kijkt. Een betere inschatting, zo verwachten we.

Jan de Ruiter
Voorzitter Raad van Bestuur van VolkerWessels

Bij een 2-fasenaanpak deel je samen de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en stel je de prijs vast als je de uitvoering ingaat. Gedeelde verantwoordelijkheid is daarbij zeer belangrijk: loop je tijdens de uitvoering tegen onvoorziene problemen aan, dan wordt dit gezamenlijk gedragen. Alleen zo bouwen we samen aan vertrouwen en kom je samen verder.

Marlotte Koster
Projectmanager project DOEN – Ambassador

Het model waarin schakels in een keten los van elkaar en na elkaar hun eigen taak uitvoeren is niet meer van deze tijd. Er treedt ruis op, wantrouwen en angst dat de ‘ander’ iets verkeerd doet. Zo kom je nooit tot vernieuwing. Juist in onze sector waarin opdrachtgevers en marktpartijen beiden veel kennis hebben van hoe en wat er gebouwd kan worden, is het logisch om samen op te trekken. Samen de problematiek verkennen, mogelijke oplossingsrichtingen verkennen, experimenteren en leren.