OGF

Berichten met een Label ‘agenda’

Opening InfraTech 2021 Online

De wereld ontwikkelt zich razendsnel, digitalisering zet onstuimig door en de energietransitie wordt met de dag relevanter. We willen in deze snel veranderende fysieke en digitale wereld uitdagingen aangaan en kansen grijpen. We willen samen een stap vooruit zetten, onze stempel op de toekomst drukken en het voortouw nemen in het creëren van de wereld van morgen. We willen vooruit. It is time to Move Forward!

Move Forward is daarom de campagne van InfraTech 2021, die vanwege de huidige situatie alleen online plaatsvindt van 12 t/m 15 januari 2021. Tijdens de openingssessie geven Pier Eringa, voorzitter van het Bestuur van de Stichting Next Generation Infrastructures (NGinfra), Michèle Blom, Directeur-Generaal Rijkswaterstaat en Hermineke van Bockxmeer, directeur Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, hun visie op Move Forward.

Het is belangrijker dan ooit om kennis te delen, te ontwikkelen en dit toe te passen in de infrastructuur die past bij de samenleving nu en in de toekomst. Wat gaat het grote verschil maken? Is dat cross sectoraal denken, een bredere maatschappelijke visie of innovatieve contractvormen?

De Watertafel: 5 jaar samenwerken volgens de marktvisie. Waar staan we nu? @InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op de vrijdag van InfraTech staat De Watertafel in het teken van de marktvisie. Vijf jaar geleden ondertekenden de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’. In 2018 heeft CUMELA het visiedocument als negende partij onderschreven. Wat heeft dit opgeleverd? En waar valt nog winst te behalen? Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft deed hier onderzoek naar en deelt haar bevindingen.

Op 15 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw TU Delft, Pieter Janssen, secretaris-directeur bij het hoogheemraadschap van Delfland en stuurgroeplid van het Opdrachtgeversforum in de bouw, Toine Poppelaars, portefeuillehouder opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van waterschap Scheldestromen, Taco Mulder, manager van de unit projecten bij waterschap Rijn en IJssel en voorzitter van het Platform Waterschapswerken waarin alle afdelingshoofden projecten van de waterschappen verenigd zijn en Jibbe Poppen, projectdirecteur bij TAUW en voorzitter van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken waarin waterschappen, marktpartijen, HWBP en kennisinstellingen verenigd zijn.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

De Watertafel: Emissieloos bouwen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het kan! @InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op donderdag is het thema de transitie naar een emissieloze bouwplaats. Dat kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. De urgentie is hoog, want als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. Hoe gaan de waterschappen hiermee om? Tijdens het gesprek worden in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma diverse voorbeelden van emissieloos bouwen uitgelicht. En we stellen onszelf de vraag: hoe kunnen we als opdrachtgever perspectief bieden aan de markt?

Op 14 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Erik Wagener en Edwin Lokkerbol. Erik Wagener is directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Edwin Lokkerbol is kwartiermaker emissieloos bouwen bij de Bouwcampus.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De Watertafel: Samenwerken als opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt @ InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Op woensdag is het thema de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt. Waterschappen en marktpartijen zien beide het belang van goede samenwerking in. We presenteren de projectenkalender die waterschappen gezamenlijk hebben gemaakt, zodat de markt kan zien welke projecten eraan komen. Ook hebben we het over vier waterschappen die samen met technische ingenieursbureaus een raamovereenkomst hebben afgesloten. Wat is daar aantrekkelijk aan voor marktpartijen? En voor de waterschappen?

Op 13 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Richard Moerenhout en Jibbe Poppen. Richard Moerenhout is hoofd afdeling projecten en uitvoering bij waterschap Hollandse Delta, een van de waterschappen uit de raamovereenkomst. Jibbe Poppen is projectdirecteur bij TAUW.

Het belang van een goede samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen wordt belicht. De gemeenschappelijke projectenkalender 2021 van de waterschappen wordt gepresenteerd voor transparantie richting marktpartijen. Ook zal het onderwerp raamovereenkomsten tussen waterschappen en technische ingenieursbureaus aan bod komen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De Watertafel: Zeven jaar Green Deal Duurzaam GWW bij de waterschappen @InfraTech

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag tussen 11:30 en 12:00 uur in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Eind 2020 loopt de tweede Green Deal Duurzaam GWW af. Daarom blikken we terug op de afgelopen 7 jaar Green Deal. Wat is er bereikt? Wat was daarvoor nodig? Wat leren we er als sector van? En vooral: hoe nu verder? Om te laten zien wat de Green Deal Duurzaam GWW teweeg heeft gebracht bij waterschappen, presenteren we de Duurzaam GWW-etalage, met daarin mooie voorbeeldprojecten waarin de Aanpak Duurzaam GWW is toegepast.

Op 12 januari gaat Suzanne hierover in gesprek met Sanne Hillegers en Meinke Schouten.

Sanne Hillegers is afdelingshoofd integrale plannen en projecten bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en trekker van het thema Duurzaam GWW in het Platform Waterschapswerken waarin alle afdelingshoofden projecten van de waterschappen verenigd zijn. Meinke Schouten is beleidsadviseur Circulaire Economie, Duurzaam GWW en MVI bij de Unie van Waterschappen en vanaf het begin betrokken bij de Green Deal namens de waterschappen.

Klik hier voor meer informatie.

The Innovation Delusion @InfraTech

Veel van de infrastructuur in Nederland zoals (vaar)wegen, spoorlijnen, dijken en kabels en leidingen nadert het einde van zijn levensduur, maar wordt ook steeds intensiever belast. Grootschalige vervanging en/of renovatie is noodzakelijk om de bereikbaarheid en veiligheid te kunnen blijven garanderen. Het lijkt de gastheren van de InfraTech, de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat, om die reden zinvol om de onderhoudsopgave vanuit een ander perspectief te benaderen.

De Amerikaanse professoren Lee Vinsel en Howard L. Russell, auteurs van ‘The Innovation Delusion’, verzorgen tijdens de InfraTech een key-note. Zij zullen uitleggen waar de verwaarlozing van onderhoud vandaan komt: onze collectieve obsessie met ‘innovatie’, verlangen naar steeds maar weer nieuwe spullen, en ook de al te menselijke neiging om dat wat nu gebeurt voorrang te geven boven dat wat in de (verre) toekomst ligt zijn een paar redenen.

Programma:

14:00 Opening door Jean Luc Beguin
14:05 Introductie Tjeerd Roozendaal- HID PPO van Rijkswaterstaat
14:10 Keynote prof. Lee Vinsel, assistent-professor Wetenschap, Technologie en Maatschappij aan Virginia Tech en prof. Howard L. Russel, decaan van het College of Arts & Sciences aan het SUNY Polytechnic Institute in Utica en Albany, New York.
15:00  Pauze met muziek van Rangel Silaev
15:10 Case clinic: in aanloop naar de InfraTech hebben de Amerikaanse professoren twee cases aangeleverd gekregen. We worden meegenomen in hun kijk op de complexe beheervragen rondom de Maastunnel van Gemeente Rotterdam en de Van Brienenoordbrug van Rijkswaterstaat. De presentaties worden verzorgd door Martijn Kleinveld van Gemeente Rotterdam en Roy Stroeve van Rijkswaterstaat.
15:55 Afsluiting met muziek

Bouwcampus x Jonge Geesten organiseert ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met Marjet Rutten en Pim van Wylick

De bouwcampus organiseert in samenwerking met Jonge Geesten de ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met als doel verschillende generaties en culturen met elkaar van geest te laten wisselen. 

De Coronacrisis laat zien dat wij kwetsbare en onzekere, maar ook zelfbewuste mensen zijn. Hoe zijn we zo geworden? Religie, politiek, psychologie en filosofie laten al eeuwen de worsteling van de mens zien. Tijdens de ‘Geest uit de Fles BOUWtalks’ sessie gaan wij in dialoog met een inspirerende spreker en wisselen wij met elkaar van geest naar aanleiding van zijn of haar korte ‘talking column’.

Meer informatie over de sessies vindt u hier.

Bouwcampus x Jonge Geesten organiseert ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met Leentje Volker

De bouwcampus organiseert in samenwerking met Jonge Geesten de ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met als doel verschillende generaties en culturen met elkaar van geest te laten wisselen. 

De Coronacrisis laat zien dat wij kwetsbare en onzekere, maar ook zelfbewuste mensen zijn. Hoe zijn we zo geworden? Religie, politiek, psychologie en filosofie laten al eeuwen de worsteling van de mens zien. Tijdens de ‘Geest uit de Fles BOUWtalks’ sessie gaan wij in dialoog met een inspirerende spreker en wisselen wij met elkaar van geest naar aanleiding van zijn of haar korte ‘talking column’.

Meer informatie over de sessies vindt u hier.

Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod

Op 17 juni organiseert de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft) in samenwerking met Aedes een kennissessie voor corporaties over vraag en aanbodbundeling: Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod.

De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan het (1) standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap door corporaties), (2) optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en (3) adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden. Sprekers gaan in op vragen als: Waarom werken corporaties samen in vraagplanning en inkoop van renovatie, hoe kunnen ze dat doen, wat betekent dit voor de betrokken organisaties? Wat betekent continuïteit in de vraag voor bouwbedrijven en hoe kunnen (lokale) bedrijven samen aanbodcapaciteit organiseren?

De middag vindt plaats op De Bouwcampus in Delft (13.30 -16.30 uur) en is bedoelt voor bestuurders en vastgoedmanagers van corporaties.  

Hier kunt u meer informatie over het programma, de sprekers en een link voor aanmelding vinden.

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.