OGF

Berichten met een Label ‘links & downloads’

Maar hoe dan?! Circulaire projecten bij (semi)publieke opdrachtgevers

Veel publieke opdrachtgevers experimenteren met circulaire strategieën, circulaire aanbestedingen en hoe de marktpartners mee te krijgen in dit proces.  Om te leren van elkaars projecten is in februari 2019 een onderzoek gestart naar circulaire projecten bij vier (semi)publieke organisaties: het Rijksvastgoedbedrijf, Schiphol, Rijkswaterstaat en ProRail. Doel van het onderzoek was om van projecten met circulaire ambities in kaart te brengen welke beslissingen circulariteit ten goede waren gekomen, maar ook welke belemmeringen er waren waardoor circulariteit niet optimaal geïmplementeerd kon worden. Kortom: wat waren de ‘drivers’ en de ‘barriers’ om circulair te bouwen.  

In het rapport van het onderzoek zijn de resultaten beschreven. De verschillende projecten zijn individueel gepresenteerd op zogenaamde ‘factsheets’. Per organisatie zijn daarnaast de belangrijkste lessen op een rijtje gezet. 

U kunt het rapport hier downloaden.

samenvatting gemeenteonderzoek

Inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties

Vanuit de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft is een gemeenteonderzoek uitgevoerd over de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de G4 – de vier grootste Nederlandse gemeenten –, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Opdrachtgeversforum in de bouw. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Jan Veuger, lector (maatschappelijk) vastgoed Hanzehogeschool Groningen, en Jack Amesz van de Gemeente Den Haag.

De samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden.

Handleiding Veiligheid en Gezondheid voor opdrachtgevers

De bouw is een bedrijfstak waarin nog veel ongevallen voorkomen. Sommigen lopen hierdoor blijvend letsel op of kunnen zelfs om het leven komen. Ook na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid of bijvoorbeeld een gebrek aan controle leiden tot letsel en bedrijfsschade.

Om deze reden heeft het Rijksvastgoedbedrijf recent de ‘Handleiding Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers’ gepubliceerd. Deze handleiding is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Op deze pagina is de handleiding te downloaden, evenals V&G modeldocumenten en de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. In deze code hebben het Rijksvastgoedbedrijf en andere opdrachtgevers en opdrachtnemers zich verbonden met als doel om de veiligheidscultuur in de bouwsector te verbeteren.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.