OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

Handleiding Veiligheid en Gezondheid voor opdrachtgevers

De bouw is een bedrijfstak waarin nog veel ongevallen voorkomen. Sommigen lopen hierdoor blijvend letsel op of kunnen zelfs om het leven komen. Ook na de bouw kunnen gebreken in de constructie, slechte brandveiligheid of bijvoorbeeld een gebrek aan controle leiden tot letsel en bedrijfsschade.

Om deze reden heeft het Rijksvastgoedbedrijf recent de ‘Handleiding Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers’ gepubliceerd. Deze handleiding is een leidraad voor stappen die de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger moet nemen om te voldoen aan de V&G-verplichtingen uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.

Op deze pagina is de handleiding te downloaden, evenals V&G modeldocumenten en de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. In deze code hebben het Rijksvastgoedbedrijf en andere opdrachtgevers en opdrachtnemers zich verbonden met als doel om de veiligheidscultuur in de bouwsector te verbeteren.

BIM Forumcafé

Eerste Forumcafé over BIM

Op donderdag 22 maart 2018 vond het eerste Forumcafé over Building Information Modelling (BIM) plaats bij de Social Impact Factory in Utrecht. Ruim veertig BIM-adviseurs, inkopers en projectleiders van (semi)publieke opdrachtgevers waren aanwezig.

Richards Tieskens (directeur Vastgoedbeheer, Rijksvastgoedbedrijf) opent het evenement. Hij vertelt dat hij gelooft dat voor opdrachtgevers de kracht van BIM zit in de beheerfase. Hij heeft nog wel vragen voor de aanwezigen: welke zaken moet je in de initiatieffase uitvragen voor de beheerfase? En hoe koop je dat dan goed in?

Aan drie tafels kunnen de aanwezigen doorpraten met ‘stamgasten’ van Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail. De gesprekken gaan flink de diepte in. “Het is mooi om te zien dat iedereen vergelijkbaar bezig is, met dezelfde uitdagingen”, zegt een van de aanwezigen. Veel opdrachtgevers werken al met BIM in pilots en denken nu hardop over de brede toepassing van BIM in hun organisatie.

Thymo van den Brug (ProRail) en Alex Worp (Schiphol) roepen op om met elkaar te delen: “Jat kennis en ervaring van elkaar!”. Werken met BIM vraagt om een cultuurverandering, die realiseer je door anderen te enthousiasmeren. Werken met BIM zorgt niet alleen voor minder faalkosten maar is ook onmisbaar bij circulair bouwen. Ook kan het bijdragen aan veiligheid in de bouw, bijvoorbeeld doordat je veiliger kan werken wanneer je met 3D-brillen de stroomkringen in een installatie kan zien.

Hans Elsinga en Ruben Cales (Rijksvastgoedbedrijf) delen de strategie die zij hebben voor het Rijksvastgoedbedrijf. “Voor een BIM in de gebruiksfase is het cruciaal om samen te werken. Als publieke opdrachtgevers kan je van elkaar leren. De informele setting van dit Forumcafé draagt daar zeker aan bij. BIM ontwikkelen doe je ook samen met de private opdrachtnemers. Door afstemming begrijpen we elkaar en kunnen we verder komen.”

Het Forumcafé is een initiatief van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Peter Oosterloo (ambassadeur van het Opdrachtgeversforum) vertelt: “In een ontspannen sfeer kunnen opdrachtgevers van gedachten wisselen: waar loop het spaak, waar heb je fouten gemaakt? Maar vooral ook waar gaat het goed en waar ben je trots op?” Het Forumcafé vindt drie keer per jaar plaats, waarbij er een actueel thema centraal staat.

Meer informatie:

Ondertekening contract LPO

TU Delft onderzoekt samenwerking markt en waterschappen

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap van de faculteit Bouwkunde TU Delft gaat op verzoek van de waterschappen onderzoek doen naar de samenwerking tussen waterschappen en het bedrijfsleven bij de realisatie van infrastructurele projecten van de waterschappen. Op donderdag 22 maart is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de faculteit, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het onderzoek staat onder leiding van dr. ir. Marleen Hermans, en het doel is om mechanismen die passen bij de waterschappen te beschrijven. Deze mechanismen kunnen bijdragen aan een verbeterde, effectievere en efficiëntere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het persbericht van de TU Delft vindt u hier.

 

Foto © Robert van Nimwegen

PIANOo

Bijeenkomst Beste Prijs Kwaliteit Verhouding

Platform WOW organiseert samen met PIANOo en de Gemeente Rotterdam op dinsdag 10 april een Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) bijeenkomst. Op deze middag kunnen ervaringen met de BPKV uit de praktijk gedeeld worden. Naast praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op het doel van de BPKV.

Het programma begint vanaf de lunch en vindt plaats bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Meer informatie vindt u hier.

Bouwend Nederland

Innovatie Challenge politie

In 2013 zijn de 26 verschillende korpsen van de politie samengevoegd naar 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. Ook is het dienstverleningsconcept van de politie aangepast. Deze ontwikkelingen vragen om een andere visie op hun huisvestingsstrategie. De politie is daarom op zoek naar innovatieve ideeën, concepten en oplossingen voor haar huisvesting. Samen met Bouwend Nederland organiseren zij om deze reden de Innovatie Challenge. Deze challenge accepteert inzendingen vanuit alle sectoren, en draagt bij aan de roadmap ‘Transformatie, renovatie en multifunctioneel gebruik’ van De Bouwagenda. De focus ligt op innovatie op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit.

 

Het is nog tot 1 mei mogelijk om een inzending in te sturen. Meer informatie over de Innovatie Challenge vindt u op de website van de Bouwcampus.

MVO Nederland

Workshop MVO Nederland: Natuurlijk kapitaal in de bouwsector

Op maandag 26 maart 2018 organiseren MVO Nederland, Arcadis en het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit de workshop ‘Natuurlijk kapitaal in de bouwsector: kansen en uitdagingen’. Deze middag richt zich op het beter benutten van kansen en het overwinnen van uitdagingen, met als doel het duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal gezamenlijk te versnellen.

Het toepassen van duurzame innovaties is één van de dingen die kunnen helpen om de transitie naar groen bouwen op gang te brengen en te houden. Dit zal dan ook een belangrijke plaats innemen in deze middag. In de workshop zullen onder andere kennis delen over praktische oplossingen, maar ook de afstemming tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers aan bod komen.

 

Meer informatie over het evenement en de link naar het aanmelden vindt u hier.

Forumcafé BIM

De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren op 22 maart 2018  het eerste Forumcafé. Het thema is de implementatie van BIM bij opdrachtgevers. Welke verleidingsstrategieën kunnen opdrachtgevers inzetten om BIM grootschalig toe te gaan passen? In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Aan de stamtafel zit gastheer Thymo van den Brug (programmamanager BIM bij ProRail). Thymo is de drijvende kracht achter het implementatieplan voor het toepassen van BIM bij ProRail.

Aan de statafel staat gastvrouw Maaike Beerenpoot (programmamanager BIM bij Rijkswaterstaat). Maaike heeft een missie en wisselt daar graag over van gedachten: “BIM helpt van informatievoorziening onze core business te maken en draagt bij aan een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. BIM is techniek, maar gaat net zo goed over gedrag: iedereen in de keten heeft een verantwoordelijkheid om BIM te laten slagen. Daar ligt een grote uitdaging

In de lounge word je ontvangen door Hans Elsinga (programmamanager BIM bij het Rijksvastgoedbedrijf). Hans heeft duidelijk voor ogen hoe de BIM-technologie in de onderhoudsfase zou moeten worden toegepast en hoort graag hoe andere daar over denken.

Aan de bar staat Alex Worp (strategisch adviseur BIM bij Schiphol).  Alex stelt dat: ”het succes van BIM is gebaseerd op de beheerde uitwisseling van gestructureerde informatie gedurende de levenscyclus van asset(s). Hiervoor is het belangrijk om integraal (open) samen te werken gedurende alle fases van de ”asset life cycle”. Het openbreken van traditionele contracten en het vernieuwen van samenwerkingsvormen zijn daarom cruciaal om BIM een succes te maken.

Het Forumcafé BIM is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers, aanmelden kan hier.

Donderdag 22 maart 2018
15:00 – 17:30 uur
Social Impact Factory: gebouw ‘De Utrechter’, Vredenburg 40, Utrecht

Alvast wat inspiratie opdoen: deze film van Rijkswaterstaat is de moeite waard.

PIANOo

Handreiking Omgevingsveiligheid door PIANOo

In 2015 vielen tijdens werkzaamheden in Alpen aan den Rijn twee hijskranen om, deze kwamen terecht op naastgelegen woningen en winkelpanden. Naar aanleiding van dit ongeval deed de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is dat publieke opdrachtgevers bij hun aanbestedingen bewuster omgaan met omgevingsveiligheid.

Met een handreiking wil PIANOo aanbestedende diensten hierbij helpen. Zo vindt u een beschrijving van het begrip omgevingsveiligheid, een toelichting op de verplichtingen en de rollen van publieke opdrachtgevers ten aanzien van omgevingsveiligheid bij de verschillende contractvormen. Verder vindt u handvatten om omgevingsveiligheid in de voorbereiding van het contract en binnen de (project)organisaties te borgen. Ten slotte leest u in een stappenplan hoe u aandacht kunt schenken aan omgevingsveiligheid bij aanbestedingen.

Meer informatie en de handreiking vindt u hier.

Bewust Veilig

Veiligheidsdag Bewust Veilig

Veilig en gezond werken in de bouw- en installatiebranche heeft topprioriteit! Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Hiervoor draagt de werkgever de verantwoordelijkheid.

Maar die verantwoordelijkheid is niet alleen van de werkgever: veiligheid moet geborgd zijn in de hele (lange) keten die onze branches tegenwoordig kennen.
Ook u als opdrachtgever bent onderdeel van die keten. En het is vaker gesteld: hoe eerder in het bouwproces de juiste aandacht aan veiligheid en gezondheid wordt gegeven, hoe beter en meer effectief dit ‘doorwerkt’ in het verdere verloop van het bouw- en installatieproces.

Dit jaar – op vrijdag 16 maart 2018 – organiseren Bouwend Nederland en UNETO-VNI, samen met de Aannemersfederatie Nederland en andere stakeholders, voor de tweede maal de jaarlijkse veiligheidsdag Bewust Veilig in samenwerking met de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Tijdens de eerste editie op 17 maart 2017 werd op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 150 bouw-/infra- en installatiebedrijven stilgestaan bij veiligheid(heidsbewustzijn) op de werkvloer. In totaal deden zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en overige ketenpartners mee.

Dit is uw kans om ook deel te nemen aan de veiligheidsdag Bewust Veilig en daardoor een actieve bijdrage te leveren aan verhoging van het veiligheidsbewustzijn binnen de branches.

U kunt uw deelname aan Bewust Veilig bevestigen op de website www.bewustveilig.com.

PIANOo

PIANOo Congres 2018

Op donderdag 7 juni vindt het PIANOo-congres 2018 plaats. Dit congres zal net als voorgaande jaren een inspirerende en praktijkgerichte dag worden, georganiseerd voor en door inkoop- en aanbestedingsexperts uit de publieke sector.

Het diverse programma biedt workshops, een beurs, colleges over actuele inkoopthema’s en meer. Gedurende de dag zullen 30 sessies plaatsvinden. Eén hiervan is de keynote over het strategisch inrichten en positioneren van de inkoopfunctie van organisaties. Deze sessie brengt praktijk en wetenschap bij elkaar.

Meer informatie over het PIANOo-congres vindt u hier. Op deze website kunt u zich ook aanmelden.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.