OGF

Plagiaat Certificaat

Vernieuwing in de bouw is heel hard nodig. We hebben een grote opgave, er zijn hoge prijzen, te weinig mensen, te weinig ruimte om te bouwen en ook nog een groot pakket aan ambities en uitdagingen: reductie van emissies, hergebruik van materialen, herstel van biodiversiteit, etc.

Om dit te bereiken moeten we innoveren. Het opschalen van veel prachtige innovaties lukt echter maar heel moeilijk, innovaties blijven daarom op de plank liggen. Door het uitblijven van opschalen wordt de markt niet gestimuleerd om echt te vernieuwen.

De Ambassadors of Change hebben het volgende bedacht: het plagiaat certificaat.
Heb je een innovatie goed gejat, eventueel getweekt en/of gepimpt, dan maak je kans op de prijs voor beste kopieerder. Stuur een mail naar het Opdrachtgeversforum.

Op vrijdag 20 januari 2023 wordt om 11:00 uur tijdens de InfraTech het Plagiaat Certificaat uitgereikt aan de beste kopieerders van innovaties.

Mini-symposium Opdrachtgeverschap 2.0

De leerstoel publiek opdrachtgeverschap in de bouw ging in 2014 van start met onderzoek naar, en bijdragen aan, de professionaliteit van het vak opdrachtgeverschap. De afgelopen acht jaar zijn er niet alleen veranderingen binnen de leerstoel geweest, ook de (bouw)wereld is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Klimaatverandering, schaarste aan mensen, materialen, ruimte en middelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verhoudingen tussen publieke organisaties en markt zorgen de laatste jaren voor grote veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen voor de opdrachtgevende rol van publieke organisaties? De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw maakt de balans op. 
Tijdens het symposium laten we u graag de relatie zien tussen het onderzoek van de leerstoel en de praktijk van alle dag.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Over waarden gesproken

Op 13 mei organiseert de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft een mini-symposium over publieke waarden. In 2021 is Lizet Kuitert gepromoveerd met haar onderzoek naar het borgen van publieke waarden in complexe netwerkomgevingen. Publieke opdrachtgevers moeten verschillende waarden borgen, zowel in het samenwerkingsproces met externe partners als binnen hun organisatie. In de steeds complexere opgaves van de bouw, waarbij verschillende publieke, private en maatschappelijke waarden samenkomen, is het borgen van waarden een ware ‘balancing act’.

Na een inleiding van Lizet over haar onderzoek, zal Prof.dr.ir. Marleen Hermans in gesprek gaan over de betekenis van dit onderzoek voor wetenschap en praktijk. Gesprekspartners zijn onder andere prof.dr.ir. Leentje Volker (TU Twente), Ans Rietstra (COO ProRail), Rowie Huijbrechts (TNO) en Meinke Schouten (adviseur duurzaamheid UvW, PIANOo).

Het symposium begint om 15:00 uur in Berlagezaal 1 van de faculteit bouwkunde van de TU Delft. U bent vanaf 14:30 welkom. We sluiten de middag af met een borrel. 

Meer informatie over het symposium is te vinden op deze webpagina. U kunt zich daar ook aanmelden via het menu links.

Forumcafé participatie

Tijdens dit forumcafé gaan we in gesprek over actieve participatie met omwonenden: hoe bereik je de juiste participanten (en wie zijn dat dan), hoe manage je de verwachtingen van omwonenden, kan je participatieprocessen overlaten aan marktpartijen en ‘van last naar lust’: de meerwaarde van participatie.

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de rol van (semi)publieke opdrachtgevers bij (actieve) burger participatie in bouwprocessen. Naast een academische literatuurstudie is er een reeks interviews met vertegenwoordigers van leden van het Opdrachtgeversforum gehouden. Hieruit blijkt dat (semi)publieke opdrachtgevers participatie op zeer verschillende manieren benaderen en incorporeren in de organisatie, afhankelijk van de interne organisatie en het karakter en de context van het project of proces. Tegelijkertijd stellen we een aantal gemeenschappelijke uitdagingen vast, waaronder het stimuleren van betrokkenheid van, en samenwerking met burgers. 
Simone Rots, die dit onderzoek samen met Els Leclercq heeft uitgevoerd, zal een korte inleiding geven over de resultaten van het onderzoek. Aansluitend zal Marijn Rombouts (provincie Noord-Holland) zijn ervaringen delen, waarna we aan tafel in kleine groepen in discussie gaan en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over het forumcafé en aanmelden kan via deze link

Bewust Veilig-dag

Op woensdag 30 maart zal de zesde editie van de Bewust Veilig-dag door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland georganiseerd worden. Op deze dag zijn er binnen bedrijven diverse initiatieven om medewerkers bewust te maken van een veilige en gezonde werkomgeving. Ook verschijnt er in aanloop deze dag online een Bewust Veilig-krant op www.bewustbveilig.com. Verder zullen er Bewust-Veilig-games zijn waar spelers hun kennis, ervaring, inzicht en behendigheid voor moeten inzetten. 

Het doel van deze dag is iedereen aan het einde van de dag gezond en veilig thuis krijgen. Deze dag is daarom ook niet alleen voorbehouden vaan leden van de organiserende brancheorganisatie maar iedereen kan mee doen!

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Webinar ‘de circulaire transitie’

Op 19 juli organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum, samen met de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van TU Delft, een Webinar over de circulaire transitie in de bouwsector.

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, gepresenteerd in september 2016, zet uiteen hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De bouwsector is in dit programma als één van de vijf prioriteiten genoemd. Voor de bouwsector is een set strategische doelstellingen opgesteld:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waarde behoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Voor het behalen van deze doelen is een transitie in de bouwsector nodig. Publieke opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet, vooral in pilotprojecten. De vraag is of dat voldoende is om de benodigde transitie voor elkaar te krijgen.

Vincent Gruis, professor of Housing Management en voorzitter van het transitieteam circulaire economie, zal een kort ingaan op de rol van publieke opdrachtgevers bij de circulaire transitie waarna Alexander Bletsis, adviseur innovatie van de Provincie Noord-Holland, in gesprek gaat met Hanneke van der Heijden, strategisch adviseur circulair van de gemeente Rotterdam en Katja Nelissen, beleidsadviseur duurzaamheid en circulaire economie bij ProRail.

Lees hier een interview met Vincent Gruis over zijn nieuwe rol als voorzitter van het tranisitieteam.

Samen proberen we de vraag te beantwoorden wat publieke opdrachtgevers kunnen of moeten doen om de doelen van 2030 en 2050 te behalen. En wat betekent dat voor publieke organisaties?

 

BTIC Talks

In vervolg op de BTIC Talks van 2020, organiseert het BTIC op woensdag 16 juni van 11:00 – 12:00 uur weer een inspirerende live stream talkshow: innoveren is top!

Innoveren op topniveau, via een integrale, programmatische aanpak is waar BTIC zich sterk voor maakt. Geert Maarse bespreekt actuele onderwerpen actuele onderwerpen met diverse gasten: wat zijn de benodigde innovaties als het gaat om circulair en conceptueel bouwen en het vervangen en renoveren van civiele kunstwerken? Met welke concrete innovaties is het IEBB-consortium bezig om de energietransitie in de bestaande bouw te realiseren? En hoe kunnen we innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector nóg leuker maken dan het al is? 

Binnenkort volgt er meer informatie over de tafelgasten op de website van BTIC.

Promotie Lizet Kuitert

Op donderdag 15 april zal Lizet Kuitert haar proefschrift The balancing act – How public construction clients safeguard public values in a changing construction industry verdedigen. Lizet is promovendus bij leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw.

Het onderzoek van Lizet richt zich op publieke waarden bij (semi)publieke opdrachtgevers in de bouw. Doel van het onderzoek is inzichten te krijgen in het waarborgen van publieke waarden in complexe netwerkomgevingen. Publieke opdrachtgevers moeten verschillende waarden borgen, zowel in het samenwerkingsproces met externe partners als binnen hun organisatie. Dit onderzoek beantwoordt de onderzoeksvraag: Hoe kunnen (semi)publieke opdrachtgevers in de bouw publieke waarden waarborgen bij het realiseren van diensten in de gebouwde omgeving?

Het proefschrift van Lizet kunt u hier downloaden.

 

Promotie Maedeh Molaei

Op donderdag 15 april zal Maedeh Molaei haar proefschrift In Pursuit of Success – Evaluating the Management of Engineering Projects. Cross-sectoral Analysis of Project Management Efforts verdedigen. Maedeh is promovendus bij de leerstoel Engineering Project Management en op dit moment onderzoeker bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw.

Het succesvol opleveren van projecten is het uiteindelijke doel van veel organisaties. In de praktijk blijkt dat projecten meestal niet de kennis uit de literatuur benutten. Ook vraagt het dynamische karakter van projecten om voortdurende aanpassingen van het projectmanagement. In dit onderzoek wordt de huidige praktijk van het managen van engineerings projecten geëvalueerd en potentiële leerpunten geïdentificeerd in twee belangrijke sectoren: de bouw en infrastructuur en de procesindustrie. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is een model, het “Nexcess model” genaamd, dat met praktische aanbevelingen kan helpen bij het verbeteren van projectprestaties. Het model biedt ruimte voor interactie, waarbij praktijkmensen leren hoe ze door een geïntegreerde aanpak een positieve bijdrage kunnen leveren aan de projectprestaties.

Meer informatie over het proefschrift van Maedeh Molaei vindt u hier.

Bewust Veilig-dag

Koninklijke Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Techniek Nederland en OnderhoudNL hebben de handen ineen geslagen om één dag per jaar extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Online escape room
De Bewust Veilig-dag wordt georganiseerd voor de werkgevers en werknemers. In verband met corona zal de Bewust Veilig-dag van dit jaar in het teken staan van een online ‘escape room’ om extra aandacht te besteden aan bewust veilig werken.

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.