OGF

Posts Tagged ‘nieuws’

Forumcafé Het succes van innovaties

Op 25 september vond in de Social Impact Factory in Utrecht het tweede Forumcafé plaats. Dit evenement, georganiseerd vanuit de Ambassadors of Change, had Het succes van innovaties als thema.
Veranderingen in de bouwsector zijn namelijk noodzakelijk, niet alleen klimaat- en maatschappelijke veranderingen, maar ook de grote opgave om objecten uit de jaren ’60 en ’70 te verduurzamen of te vervangen. Dit vraagt om proces- en productinnovaties. Het blijkt in de praktijk echter lastig om innovaties, geleerde lessen en geboekte resultaten te implementeren in organisaties.
Om hiervoor een stap in de goede richting te doen, was het tijdens het Forumcafé na een inspirerende opening mogelijk om in twee rondes aan verschillende tafels aan te schuiven waar in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden gedeeld konden worden. Het resultaat was een leerzame en inspirerende middag.

Het verslag van het Forumcafé kunt u hier lezen. Ook in 2019 zullen de Ambassadors of Change Forumcafés organiseren, welke tijdig zullen worden aangekondigd op deze website.

Bijeenkomst Omgevingsveiligheid

Op 8 november zal bij de Bouwcampus een bijeenkomst worden georganiseerd over de rol en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever bij de (omgevings)veiligheid. De initiatiefnemers zijn een groot aantal publieke opdrachtgevers, te weten het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, De Alliantie, de gemeente Den Haag en Waterschap Aa en Maas. Op het evenement wordt onder andere onderzocht of en hoe opdrachtgevers kunnen komen tot een uniforme marktbenadering omtrent omgevingsveiligheid.

De sessie is bedoeld voor alle (semi)publieke opdrachtgevers die in de praktijk met veiligheid te maken hebben. De uitnodiging is hier te downloaden. Het programma kunt u hier vinden. Aanmelden kan door een email te sturen naar Barbèl Keijser.

Eerder dit jaar publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf de ‘Handleiding Stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers’. Het nieuwsbericht vanuit het Opdrachtgeversforum en de link naar deze handleiding vindt u hier.

Uitreiking Gouden Piramide 2018

Op donderdag 27 september zal Minister Ollongren namens de ministeries van BZK en OCW de Gouden Piramide 2018 uitreiken. De Gouden Piramide is een tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, waarvoor elk (bijna) uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt, kan meedingen. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Belangrijke aspecten voor nominatie zijn durf, ambitie en (de zoektocht naar) vernieuwing. Alle opdrachtgevers kunnen voor deze prijs in aanmerkingen komen.
Vijf opdrachtgevers zijn genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, variërend van een landgoed tot een zorgcentrum. Bij de uitreiking zal ook de winnaar van de Gouden Piramide 2016 geïnterviewd worden. Aanmelden is nog mogelijk tot 21 september, en meer informatie vindt u hier.

Bouwend Nederland

BIM Onderwijsdag

Bouwend Nederland en BIMregister organiseren op woensdag 3 oktober voor de tweede keer de BIM Onderwijsdag. Op deze dag, die plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, komen leerlingen, docenten, bedrijven en opdrachtgevers bijeen. De BIM Onderwijsdag heeft als doel om de kloof tussen theorie en praktijk kleiner te maken. Bouw- en infrabedrijven zijn namelijk in de praktijk veel verder met BIM dan het niveau waarop hogescholen er les in geven.

Tijdens de dag worden de studenten, docenten en bedrijven bijgepraat over actuele vraagstukken en ontwikkelingen. Meer informatie en de link naar het aanmelden vindt u hier.

Forumcafé Het succes van innovaties

Veranderingen in de bouwsector zijn noodzakelijk. Niet alleen klimaat- en maatschappelijke veranderingen, maar ook de grote opgave om objecten uit de jaren ’60 en ’70 te verduurzamen of te vervangen vragen om proces- en productinnovaties.
 
De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw nodigen u van harte uit om op 25 september deel te nemen aan het tweede Forumcafé. Het thema is het succes van innovaties.
Het blijkt in de praktijk lastig om innovaties, geleerde lessen en geboekte resultaten te implementeren in organisaties. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Tijdens het Forumcafé gaan we met elkaar in gesprek over de kansen van innovaties en belemmeringen die een rol spelen bij het toepassen en het opschalen ervan. Er wordt ingegaan op vragen als: welke rol kunnen opdrachtgevers spelen bij het versnellen van opschaling? Wat kunnen innovatieve partnerschappen betekenen? Kunnen interne afwegingen en cultuur tot een oplossing leiding? Wat voor rol kan de samenwerking met de markt spelen? Hoe en wat kunnen verschillende sectoren van elkaar leren?
De gesprekken worden geleid door ‘stamgasten’: ervaringsexperts en deskundigen. 
 
Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers en aan deze middag zijn voor u geen kosten verbonden. Via deze pagina kunt u zich aanmelden en meer informatie vinden over het programma.

Dinsdag 25 september 2018
15.00 – 17.30 uur
Social Impact Factory: Vredenburg 40 (gebouw de Utrechter) in Utrecht.

Intentieverklaring digitaliseringsdeal

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed.

Dit initiatief sluit aan bij de Bouwagenda. Daarin staan de grote opgaven en doelen van de sector verwoord. Zo streeft de sector naar 100% energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10% productiviteitstijging in de bouwsector in 2025. Deze opgaven vragen om een forse investering in digitalisering en informatisering. De komende drie maanden wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, aan het vaststellen van concrete doelen en het opstellen van een langjarig programma om die doelen ook te bereiken.

Met de intentieverklaring geven het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI) het startschot voor het opstellen van dit gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen meewerken aan (de uitvoering van) het programma*.

* Betrokken partijen zijn onder meer het BIM Opdrachtgeversoverleg/Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NLIngenieurs, BNA, Koninklijke Hibin, FEDET, de brancheorganisaties van de producenten en toeleveranciers voor de bouw (NVTB), de facility managers (FMN), de gespecialiseerde (af)bouwers (AFNL-NOA), midden- en kleinbedrijf (MKBInfra) en de technologische industrie (FME en aangesloten branches). Het BIM Loket dient als coördinerend uitvoeringsorgaan.

PIANOo

PIANOo Bijeenkomst Beter Aanbesteden

Aanvangstijd: 16.00 u (inloop vanaf 15.30 u)
Eindtijd: 19.00 u (inclusief dinerbuffet)
Locatie: Muntgebouw, Utrecht

70% van een gemeentebegroting gaat naar bedrijven die uitvoering geven aan het beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Dat is geen verrassing voor u. Deze bedrijven geven invulling aan de ambities van uw gemeenten o het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie of transitie. Goed opdrachtgeverschap is de basis voor het realiseren van die ambities en doelstellingen. Alleen door op de juiste wijze uit te vragen, de markt aan te sturen en contracten te managen, kun je als opdrachtgever een voortrekkers- of voorbeeldrol vervullen. Maar hoe veranker je professionele inkoop en opdrachtgeverschap in de organisatie?
PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden nodigt u uit om hierover van gedachten te wisselen met collega-secretarissen op 13 september a.s. tijdens de bijeenkomst Publiek opdrachtgeverschap in Utrecht, van 16.00-19.00 u, inclusief dinerbuffet.

Wetenschap en praktijk
Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft verzorgt deze middag een inleiding over recent onderzoek van de TU Delft naar de inbedding van de opdrachtgevende rol in gemeentelijke organisaties. Aansluitend volgen 2 cases van gemeenten op het gebied van sociaal domein en circulair inkopen, met ruimte voor vragen en discussie.

Beter Aanbesteden
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beter Aanbesteden is erop gericht om aanbesteden in de praktijk beter, slimmer en makkelijker te maken voor zowel overheden als ondernemers. In de gezamenlijke Actieagenda Beter Aanbesteden hebben vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven 23 acties verdeeld over 12 thema’s geformuleerd.
Meer informatie over Beter Aanbesteden vindt u op de website van PIANOo.

Aanmelden
Aanmelden kan via vgs@gemeentesecretaris.nl. Uiterlijk 2 weken voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met meer informatie, onder meer over de cases. Geeft u eventuele dieetwensen a.u.b. aan bij de aanmelding. De bijeenkomst is kosteloos.

Collegetour Vernieuwend Opdrachtgeverschap

20 september 2018 15:00-17:00 uur
Ymere, zaal Hogewey, Jollemanhof 21, 1019 GW A’dam
Sprekers: Prof.Dr.Ir. Marleen Hermans (TU Delft), Bas Kalshoven (Ymere) en Dory Louwerens (Ymere)

Marleen Hermans spreekt tijdens haar Aedes-college op 20 september over vernieuwend opdrachtgeverschap en de mate waarin corporaties op dit moment het opdrachtgeverschap taakvolwassen hebben ingericht. Marleen is hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft. De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap publiceerde recent de Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap. De handreiking is hier te downloaden.

Vanuit Ymere zullen twee sprekers aanwezig zijn. Dory Louwerens zal het evenement openen. Vervolgens zal Bas Kalshoven vertellen hoe Ymere zich opstelt als professioneel opdrachtgever en welke kansen er liggen om dit vernieuwend aan te pakken. Tenslotte zal er een debat plaatsvinden onder leiding van Bas en Marleen waarin de opgave van de energietransitie en de wijze waarop corporaties deze opgave als professioneel opdrachtgever aan zouden kunnen pakken centraal staat.

De collegetour richt zich op managers van vastgoed, directie van vastgoed, bestuurders en inkopers (van corporaties). Aanmelden kan via deze link.

PIANOo

Congres Innovatiegericht Inkopen

Vernieuwing en verbetering op het gebied van circulariteit, energie en digitalisering vraagt om innovatiegericht inkopen. Voor het delen van praktische tips en aanbevelingen omtrent innovatiegericht inkopen organiseren Rijkswaterstaat, ProRail, CROW en PIANOo op 1 november het Congres Innovatiegericht Inkopen. Dit congres, geheten ‘Innovaties Inkopen: zoek de grenzen op!’, biedt interessante cases en sprekers voor iedereen die betrokken is bij het formuleren en verstrekken van overheidsopdrachten als overheidsinkoper, innovatie- en duurzaamheidsmanager, projectleider of beleidsmedewerker.

Het congres is gratis toegankelijk, en meer informatie is hier te vinden.

Innovation Expo 2018

Innovation Expo 2018

Op 4 oktober 2018 vindt op het RDM-terrein in Rotterdam de Innovation Expo 2018 plaats. Op deze locatie in de Rotterdamse haven wordt de RDM Onderzeebootloods omgevormd tot één groot Living Lab met meer dan 150 innovaties.

De Innovation Expo 2018 wordt georganiseerd in opdracht van verschillende ministeries, en heeft als doel een podium te bieden voor innovaties. Deze kunnen zo naar een breed nationaal en internationaal publiek gebracht worden. Het programma bestaat uit meer dan 40 sessies, waarbij investeerders, bedrijven en beleidsmakers samenkomen.

Meer informatie vindt u hier.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.