OGF

Posts Tagged ‘nieuws’

Uitreiking Gouden Piramide 2018

Op donderdag 27 september zal Minister Ollongren namens de ministeries van BZK en OCW de Gouden Piramide 2018 uitreiken. De Gouden Piramide is een tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, waarvoor elk (bijna) uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt, kan meedingen. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Belangrijke aspecten voor nominatie zijn durf, ambitie en (de zoektocht naar) vernieuwing. Alle opdrachtgevers kunnen voor deze prijs in aanmerkingen komen.
Vijf opdrachtgevers zijn genomineerd voor de Gouden Piramide 2018, variërend van een landgoed tot een zorgcentrum. Bij de uitreiking zal ook de winnaar van de Gouden Piramide 2016 geïnterviewd worden. Aanmelden is nog mogelijk tot 21 september, en meer informatie vindt u hier.

Bouwend Nederland

BIM Onderwijsdag

Bouwend Nederland en BIMregister organiseren op woensdag 3 oktober voor de tweede keer de BIM Onderwijsdag. Op deze dag, die plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht, komen leerlingen, docenten, bedrijven en opdrachtgevers bijeen. De BIM Onderwijsdag heeft als doel om de kloof tussen theorie en praktijk kleiner te maken. Bouw- en infrabedrijven zijn namelijk in de praktijk veel verder met BIM dan het niveau waarop hogescholen er les in geven.

Tijdens de dag worden de studenten, docenten en bedrijven bijgepraat over actuele vraagstukken en ontwikkelingen. Meer informatie en de link naar het aanmelden vindt u hier.

Forumcafé Het succes van innovaties

Veranderingen in de bouwsector zijn noodzakelijk. Niet alleen klimaat- en maatschappelijke veranderingen, maar ook de grote opgave om objecten uit de jaren ’60 en ’70 te verduurzamen of te vervangen vragen om proces- en productinnovaties.
 
De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw nodigen u van harte uit om op 25 september deel te nemen aan het tweede Forumcafé. Het thema is het succes van innovaties.
Het blijkt in de praktijk lastig om innovaties, geleerde lessen en geboekte resultaten te implementeren in organisaties. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer met elkaar ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Tijdens het Forumcafé gaan we met elkaar in gesprek over de kansen van innovaties en belemmeringen die een rol spelen bij het toepassen en het opschalen ervan. Er wordt ingegaan op vragen als: welke rol kunnen opdrachtgevers spelen bij het versnellen van opschaling? Wat kunnen innovatieve partnerschappen betekenen? Kunnen interne afwegingen en cultuur tot een oplossing leiding? Wat voor rol kan de samenwerking met de markt spelen? Hoe en wat kunnen verschillende sectoren van elkaar leren?
De gesprekken worden geleid door ‘stamgasten’: ervaringsexperts en deskundigen. 
 
Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers en aan deze middag zijn voor u geen kosten verbonden. Via deze pagina kunt u zich aanmelden en meer informatie vinden over het programma.

Dinsdag 25 september 2018
15.00 – 17.30 uur
Social Impact Factory: Vredenburg 40 (gebouw de Utrechter) in Utrecht.

Intentieverklaring digitaliseringsdeal

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed.

Dit initiatief sluit aan bij de Bouwagenda. Daarin staan de grote opgaven en doelen van de sector verwoord. Zo streeft de sector naar 100% energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10% productiviteitstijging in de bouwsector in 2025. Deze opgaven vragen om een forse investering in digitalisering en informatisering. De komende drie maanden wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, aan het vaststellen van concrete doelen en het opstellen van een langjarig programma om die doelen ook te bereiken.

Met de intentieverklaring geven het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI) het startschot voor het opstellen van dit gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen meewerken aan (de uitvoering van) het programma*.

* Betrokken partijen zijn onder meer het BIM Opdrachtgeversoverleg/Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NLIngenieurs, BNA, Koninklijke Hibin, FEDET, de brancheorganisaties van de producenten en toeleveranciers voor de bouw (NVTB), de facility managers (FMN), de gespecialiseerde (af)bouwers (AFNL-NOA), midden- en kleinbedrijf (MKBInfra) en de technologische industrie (FME en aangesloten branches). Het BIM Loket dient als coördinerend uitvoeringsorgaan.

PIANOo

Congres Innovatiegericht Inkopen

Vernieuwing en verbetering op het gebied van circulariteit, energie en digitalisering vraagt om innovatiegericht inkopen. Voor het delen van praktische tips en aanbevelingen omtrent innovatiegericht inkopen organiseren Rijkswaterstaat, ProRail, CROW en PIANOo op 1 november het Congres Innovatiegericht Inkopen. Dit congres, geheten ‘Innovaties Inkopen: zoek de grenzen op!’, biedt interessante cases en sprekers voor iedereen die betrokken is bij het formuleren en verstrekken van overheidsopdrachten als overheidsinkoper, innovatie- en duurzaamheidsmanager, projectleider of beleidsmedewerker.

Het congres is gratis toegankelijk, en meer informatie is hier te vinden.

Lancering Kennisportaal Constructieve Veiligheid

Op woensdag 27 juni wordt op feestelijke wijze het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd. Dit initiatief heeft als doel om bestaande kennis en ervaring om te komen tot constructief veilige constructies te bundelen en interactief te ontsluiten voor betrokken in het bouwproces. Het Kennisportaal borduurt voort op het Compendium Constructieve Veiligheid uit 2008, maar heeft deze informatie gemoderniseerd en speelt daarnaast in op hedendaagse ontwikkelingen in de bouwsector.

De lancering vindt plaats bij Movares in Utrecht. Aanmelden is mogelijk via de site van Bouwen met Staal.

Boeklancering ‘De kracht van een goede opdracht’

Op 7 juni vindt op de Provada de lancering van het boek ‘De kracht van een goede opdracht’ van auteur Marjet Rutten plaats. In dit boek wordt besproken hoe je als opdrachtgever aanjager kan zijn in de vernieuwing die zo hard nodig is om met hedendaagse uitdagingen om te gaan. De traditionele manier van aanbesteden en van werken leidt niet meer tot het gewenste resultaat en de beoogde kwaliteit en tevredenheid. Een voorbeeld hiervan is de verduurzamingsopgave. Corporatiewoningen CO²-neutraal maken voor 2050 door traditioneel opdrachtgeverschap te gebruiken, is een onmogelijke opgave. Oftewel, we moeten dit soort dingen anders, slimmer en beter aanpakken met elkaar. Dit betekent een andere manier van opdrachtgeven en anders samenwerken met de markt, wat in ‘De kracht van een goede opdracht’ uitgebreid aan bod komt.

Interview Marleen Hermans over het belang van de uitvraag

Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, vertelt in een interview met het BouwRegieNetwerk over het belang van een goede uitvraag binnen bouw- en infraprojecten. Een goede uitvraag is belangrijk, omdat deze het begin vormt van een vruchtbare samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Echter, de uitvraag is een lastig moment in het project, voor beide partijen. Voor opdrachtnemers is het niet altijd volledig duidelijk wat de opdrachtgever bedoelt. Voor opdrachtgevers is het lastig om ervoor te zorgen dat opdrachtnemers zo transparant mogelijk hun plannen kenbaar maken.

In het interview worden deze vraagstukken van beide kanten besproken, en worden de ideale condities voor samenwerking vanaf de uitvraag toegelicht.

Handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap

Eerder dit jaar heeft de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw van de TU Delft de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap: Een handreiking voor corporaties en andere (semi-)publieke opdrachtgevers gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van Aedes gemaakt en gaat in op de professionaliteit van de opdrachtgevende rol van corporaties. Niet alleen de huidige staat van professionaliteit is onderzocht, maar ook hoe deze vergroot kan worden.

Aedes is met Hanneke Veldhuis van het Opdrachtgeversforum in de bouw in gesprek gegaan om te ontdekken waarom professioneel opdrachtgeverschap zo belangrijk is. In het interview wordt ingegaan op huidige uitdagingen voor corporaties, wanneer er sprake is van professioneel opdrachtgeverschap en hoe ver we daadwerkelijk zijn.

Op onze website is de handreiking Professioneel Opdrachtgeverschap te vinden, evenals andere publicaties van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw.

Project Doen

Project DOEN en Publiek Opdrachtgeverschap

In Project DOEN, wat in het voorjaar van 2013 is gelanceerd door het Opdrachtgeversforum in de bouw, wordt voortdurend geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. 

Dit wordt gedaan door te leren in de praktijk, namelijk via het project Nijkerkerbrug. Deze casus wordt gebruikt om een nieuwe manier van samenwerken uit te proberen. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Door praktijkervaring wordt direct duidelijk wat werkt en wat niet werkt. De twee onderdelen van Project DOEN, het leren én het renoveren van de Nijkerkerbrug, zijn even belangrijk.

Astrid Potemans is op dit moment een aantal weken in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug. Zij startte in september vorig jaar met haar promotieonderzoek bij de leerstoel ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de TU Delft, met de focus op implementatie van de Marktvisie bij publieke en semipublieke opdrachtgevers. In dit artikel vertellen Astrid en een student Civiele Techniek over hun ervaringen bij Project DOEN en waarom het zo interessant is voor hun afstudeer- en promotieonderzoek. De kracht van samenwerking, het samenbrengen van verschillende werelden en het feit dat iedereen bij Project DOEN leert, komen naar voren als waardevolle aspecten.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 27 88704
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.