OGF

Berichten met een Label ‘nieuws’

De circulaire bouwcatalogus: inspiratie voor een circulaire gebouwde omgeving

Voor een selectie van inspirerende circulaire voorbeelden in de woning- en utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw, kunt u een kijkje nemen in de circulaire bouwcatalogus, welke is ontwikkeld door W/E adviseurs in samenwerking met Byline, in opdracht van RVO namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. U vind hier een beoordeling van producten georganiseerd naar productgroepen. De beoordeling is ingedeeld op basis van vijf circulaire strategieën, welke allemaal een score krijgen.

Voor meer informatie of wanneer u zelf een innovatief, circulair product of dienst heeft dat past in de catalogus, kunt u terecht op deze pagina.

Overheidsinkoop wordt steeds meer een verbinder

Door de toenemende complexiteit van vraagstukken kijkt de overheid steeds integraler naar deze vraagstukken en marktpartijen sterker bij oplossingen betrekt. Zowel Marleen Hermans als Marten Klein beamen deze sterker wordende verbinding tussen marktpartijen en de overheid. Volgens Klein is het essentieel om af en toe afstand te nemen om het gehele ecosysteem tussen marktpartijen en de overheid het beste te kunnen aanschouwen. Beter overzicht in de volledige toeleveringsketen – en deze zo duurzaam en circulair mogelijk maken – is volgens Fredo Schotanus een van de competenties die voor inkopers van de toekomst belangrijk gaat worden.

Het maatschappelijk debat heeft steeds meer invloed op de overheidsinkopen, volgens Hermans. Het wordt daardoor steeds belangrijker om het totale palet aan waarden in beeld te brengen en verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

Door het huidige gebrek aan communicatie tussen overheid en markt wordt de samenwerking geremd. Klein pleit daarom ook voor betere communicatie door middel van goede gesprekken om ongewenst gedrag te voorkomen. Klein vindt dat er ook qua inkoop taalgebruik nog verbetering mogelijk is. Alleen al het woord ‘inkopen’ suggereert dat er een kant-en-klaar product wordt gekocht waarbij er een dominantie partij en een opdrachtnemer is, terwijl het in werkelijkheid om een samenwerking gaat. Schotanus vult dit aan door te stellen dat bepaalde termen wellicht heroverwogen dienen te worden.

 

Voor het gehele artikel kunt u een kijkje nemen op deze pagina.

BIM loket

ILS voor ontwerp- en engineersfase in beheer bij BIM Loket

Per 1 januari maakt de ILS (informatie Leverings Specificatie) ontwerp & engineering deel uit van de BIM loket familie. Hiermee wordt de informatiebehoefte voor de ontwerp- en engineeringsfase herkenbaar en eenvoudig gecommuniceerd. 

Het BIM loket is een onafhankelijk platform wat de digitale samenwerking in de bouw en infra aanjaagt. Door de standaardisatie en sectorbrede afspraken binnen BIM, is het BIM loket bij verschillende ILS-initiatieven betrokken. De BIM basis ILS en tegenwoordig ook de ILS O&E zijn bij het BIM loket ondergebracht, wat ervoor zorgt dat de continuïteit in de synergie van de andere standaarden wordt gewaarborgd, om zo tot een beter digitaal samenwerken te komen.

ILS O&E gaat om het leveren van informatie om tot een integraal ontwerp te komen. Het is een standaard die die groeiende behoefte aan een gezamenlijke en eenduidige aanvraag in de bouw tegemoetkomt, om verder te professionaliseren en te verbreden in de bouwsector.

In september 2019 vond het ‘pressure cooker-event’ plaats als hoogtepunt van de intensieve samenwerking tussen ruim honderd bedrijven, om samen tot de ILS O&E te komen.

Voor de verdere ontwikkeling van het ILS O&E platform is de beheerorganisatie op zoek naar nieuwe commissieleden. Het doel van de beheerorganisatie is het continueren van de ontwikkeling en het vergroten van het draagvlak. Als deelnemer praat en denk je mee op basis van ervaringen vanuit je eigen discipline.

Alle relevante documenten worden via de deze website beschikbaar gesteld.

Mocht u geïnteresseerd zijn om actief bij te dragen, aanmelden kan door middel van het versturen van motivatie in één zin naar  ILSOenE@BIMloket.nl.

InfraTech

De wereld ontwikkelt zich razendsnel, digitalisering zet onstuimig door en de energietransitie wordt met de dag relevanter. We willen in deze snel veranderende fysieke en digitale wereld uitdagingen aangaan en kansen grijpen. We willen samen een stap vooruit zetten, onze stempel op de toekomst drukken en het voortouw nemen in het creëren van de wereld van morgen. We willen vooruit. It is time to Move Forward!

Move Forward is daarom de campagne van InfraTech 2021, die dit jaar alleen online plaatsvindt van 12 t/m 15 januari 2021. In de huidige crisis een zeer relevant thema, gezien de uitdaging digitaal vooruit te blijven bewegen in de infra sector. Tijdens het evenement zullen in een talkshow-setting gesprekken worden gevoerd met verschillende experts en is er ruimte voor interactie met en tussen het publiek. 
Verschillende opdrachtgevers organiseren digitale kennissessies. Zo organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Jonge Geesten de woensdagmiddag sessie ‘de innovatiewaan van de dag’. De Unie van Waterschappen hebben iedere dag andere tafelgasten aan de Watertafel, een talkshow onder leiding van Suzanne Blonk. Ook is er de trainee case van de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat met als thema ‘stad van de toekomst’. 

Voor meer informatie over de verschillende kennissessies en om je aan te melden, klik hier.

De invloed van Corona op ontwikkelingen in de bouw.

 

 

Bouwcampus x Jonge Geesten: ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks

De bouwcampus organiseert in samenwerking met Jonge Geesten de ‘Geest uit de Fles’ BOUWtalks met als doel verschillende generaties en culturen met elkaar van geest te laten wisselen. 

De Coronacrisis laat zien dat wij kwetsbare en onzekere, maar ook zelfbewuste mensen zijn. Hoe zijn we zo geworden? Religie, politiek, psychologie en filosofie laten al eeuwen de worsteling van de mens zien. Tijdens de ‘Geest uit de Fles BOUWtalks’ sessie gaan wij in dialoog met een inspirerende spreker en wisselen wij met elkaar van geest naar aanleiding van zijn of haar korte ‘talking column’.

Meer informatie over de sessies vindt u hier.

 

PIANOo

Eafip webinar versnelde aanbestedingsprocedures

Op vrijdag 3 april vond de webinar ‘Opportunities to tackle the COVID-19 Crisis through Innovation Procurement’ plaats. In dit webinar werden inzichten gegeven hoe Europese aanbestedende diensten gebruik kunnen maken van versnelde aanbestedingsprocedures om te voldoen aan de veranderende behoeften die de crisis met zich mee brengt

 

Voor meer informatie en het terugkijken van het webinar kunt u terecht op de website van PIANOo.

Samen doorbouwen aan Nederland

Gemeenschappelijke verklaring: Samen doorbouwen aan Nederland

Om de impact van het coronavirus op de bouwsector en de Nederlandse economie te beperken is door de (semi)overheid, brancheverenigingen in de bouw- en technieksector en banken de gemeenschappelijke verklaring ‘Samen doorwerken aan Nederland’ opgesteld. Het belang van doorbouwen is groot, niet alleen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, maar ook om bestaande bouw en infra te verduurzamen en de energietransitie te kunnen realiseren. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voert met de partijen.

Minister Kajsa Ollongren: “Ik zie dat de sector zich echt bewust is van wat er op het spel staat en dat alle partijen bereid zijn maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bouw en de woningmarkt weer op achterstand komt. Dat kunnen wij ons niet nog een keer permitteren gelet op het tekort aan woningen en de grote verduurzamingsopgave.”

De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook kijken overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden.
Het eerder gezamenlijke vastgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ blijft onverminderd van toepassing.

Minister Kajsa Ollongren: ”Wij moeten echt voorkomen dat de bouwplannen worden uitgesteld en het tempo van de bouwproductie vertraagt. Wij moeten door blijven bouwen. De vraag naar woningen blijft groot en de noodzaak tot versnelling in de verduurzaming in de gebouwde omgeving neemt door de crisis niet af. Ik wil samen verder werken aan maatregelen om het doorbouwen zoveel als mogelijk zeker te stellen.”

De komende periode blijven minister Ollongren en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat met de partijen in gesprek zodat er, indien nodig, aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden en om een investeringsplan te ontwikkelen gericht op vraag- en aanbodondersteuning met bewezen maatregelen.

De verklaring is hier te vinden.

Ondersteunende partijen
Aedes Vereniging van woningcorporaties, AFNL Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra, Betonhuis, BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, BNG Bank, De Bouwagenda, Bouwend Nederland, Bouwstenen voor Sociaal: Platform voor maatschappelijk vastgoed, Cumela, Fedet Federatie Elektrotechniek, IPO Interprovinciaal Overleg, IVBN de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, Koninklijke Hibin, Koninklijke NLingenieurs, Koninklijke OnderhoudNL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederlandse Vereniging van Banken, NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen, NEPROM Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen, Nederlandse Verwarmingsindustrie, Netbeheer Nederland, NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, Nederlandse Waterschapsbank, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, Techniek Nederland, Rijkswaterstaat, Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed, VBO Branchevereniging van makelaars en taxateurs, VEH Vereniging Eigen Huis, VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vewin Vereniging van Waterbedrijven in Nederland

 

 

PIANOo

Gevolgen corona voor lopende aanbestedingen

Door het coronavirus kan het ingewikkeld zijn om een aanbesteding vorm te geven. PIANOo adviseert aanbestedende diensten te bekijken en te bepalen in hoeverre deze crisis invloed heeft op hun lopende aanbestedingsprocedures. Eventueel gestelde termijnen kunnen bijvoorbeeld verlengd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van PIANOo.

Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod

Op 17 juni organiseert de leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw (TU Delft) in samenwerking met Aedes een kennissessie voor corporaties over vraag en aanbodbundeling: Renovatieversneller en samenwerking in vraag en aanbod.

De Renovatieversneller is een landelijk ondersteuningsprogramma dat een leeromgeving biedt waarin corporaties en aanbieders samen werken aan het (1) standaardiseren en bundelen van de vraag (collectief opdrachtgeverschap door corporaties), (2) optimaliseren van de aanbodketen door het creëren van juiste condities voor opschaling, innovatie, industrialisatie en integrale kostenreductie en (3) adopties en opschaling van innovaties (van product tot proces) door een open leeromgeving en experimenteerruimte te bieden. Sprekers gaan in op vragen als: Waarom werken corporaties samen in vraagplanning en inkoop van renovatie, hoe kunnen ze dat doen, wat betekent dit voor de betrokken organisaties? Wat betekent continuïteit in de vraag voor bouwbedrijven en hoe kunnen (lokale) bedrijven samen aanbodcapaciteit organiseren?

De middag vindt plaats op De Bouwcampus in Delft (13.30 -16.30 uur) en is bedoelt voor bestuurders en vastgoedmanagers van corporaties.  

Hier kunt u meer informatie over het programma, de sprekers en een link voor aanmelding vinden.

 

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.