OGF

Plagiaat Certificaat

Vernieuwing in de bouw is heel hard nodig. We hebben een grote opgave, er zijn hoge prijzen, te weinig mensen, te weinig ruimte om te bouwen en ook nog een groot pakket aan ambities en uitdagingen: reductie van emissies, hergebruik van materialen, herstel van biodiversiteit, etc.

Om dit te bereiken moeten we innoveren. Het opschalen van veel prachtige innovaties lukt echter maar heel moeilijk, innovaties blijven daarom op de plank liggen. Door het uitblijven van opschalen wordt de markt niet gestimuleerd om echt te vernieuwen.

De Ambassadors of Change hebben het volgende bedacht: het plagiaat certificaat.
Heb je een innovatie goed gejat, eventueel getweekt en/of gepimpt, dan maak je kans op de prijs voor beste kopieerder. Stuur een mail naar het Opdrachtgeversforum.

Op vrijdag 20 januari 2023 wordt om 11:00 uur tijdens de InfraTech het Plagiaat Certificaat uitgereikt aan de beste kopieerders van innovaties.

Mini-symposium Opdrachtgeverschap 2.0

De leerstoel publiek opdrachtgeverschap in de bouw ging in 2014 van start met onderzoek naar, en bijdragen aan, de professionaliteit van het vak opdrachtgeverschap. De afgelopen acht jaar zijn er niet alleen veranderingen binnen de leerstoel geweest, ook de (bouw)wereld is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Klimaatverandering, schaarste aan mensen, materialen, ruimte en middelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verhoudingen tussen publieke organisaties en markt zorgen de laatste jaren voor grote veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen voor de opdrachtgevende rol van publieke organisaties? De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw maakt de balans op. 
Tijdens het symposium laten we u graag de relatie zien tussen het onderzoek van de leerstoel en de praktijk van alle dag.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Over waarden gesproken

Op 13 mei organiseert de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft een mini-symposium over publieke waarden. In 2021 is Lizet Kuitert gepromoveerd met haar onderzoek naar het borgen van publieke waarden in complexe netwerkomgevingen. Publieke opdrachtgevers moeten verschillende waarden borgen, zowel in het samenwerkingsproces met externe partners als binnen hun organisatie. In de steeds complexere opgaves van de bouw, waarbij verschillende publieke, private en maatschappelijke waarden samenkomen, is het borgen van waarden een ware ‘balancing act’.

Na een inleiding van Lizet over haar onderzoek, zal Prof.dr.ir. Marleen Hermans in gesprek gaan over de betekenis van dit onderzoek voor wetenschap en praktijk. Gesprekspartners zijn onder andere prof.dr.ir. Leentje Volker (TU Twente), Ans Rietstra (COO ProRail), Rowie Huijbrechts (TNO) en Meinke Schouten (adviseur duurzaamheid UvW, PIANOo).

Het symposium begint om 15:00 uur in Berlagezaal 1 van de faculteit bouwkunde van de TU Delft. U bent vanaf 14:30 welkom. We sluiten de middag af met een borrel. 

Meer informatie over het symposium is te vinden op deze webpagina. U kunt zich daar ook aanmelden via het menu links.

Forumcafé participatie

Tijdens dit forumcafé gaan we in gesprek over actieve participatie met omwonenden: hoe bereik je de juiste participanten (en wie zijn dat dan), hoe manage je de verwachtingen van omwonenden, kan je participatieprocessen overlaten aan marktpartijen en ‘van last naar lust’: de meerwaarde van participatie.

De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de rol van (semi)publieke opdrachtgevers bij (actieve) burger participatie in bouwprocessen. Naast een academische literatuurstudie is er een reeks interviews met vertegenwoordigers van leden van het Opdrachtgeversforum gehouden. Hieruit blijkt dat (semi)publieke opdrachtgevers participatie op zeer verschillende manieren benaderen en incorporeren in de organisatie, afhankelijk van de interne organisatie en het karakter en de context van het project of proces. Tegelijkertijd stellen we een aantal gemeenschappelijke uitdagingen vast, waaronder het stimuleren van betrokkenheid van, en samenwerking met burgers. 
Simone Rots, die dit onderzoek samen met Els Leclercq heeft uitgevoerd, zal een korte inleiding geven over de resultaten van het onderzoek. Aansluitend zal Marijn Rombouts (provincie Noord-Holland) zijn ervaringen delen, waarna we aan tafel in kleine groepen in discussie gaan en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie over het forumcafé en aanmelden kan via deze link

Bewust Veilig-dag

Op woensdag 30 maart zal de zesde editie van de Bewust Veilig-dag door Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland georganiseerd worden. Op deze dag zijn er binnen bedrijven diverse initiatieven om medewerkers bewust te maken van een veilige en gezonde werkomgeving. Ook verschijnt er in aanloop deze dag online een Bewust Veilig-krant op www.bewustbveilig.com. Verder zullen er Bewust-Veilig-games zijn waar spelers hun kennis, ervaring, inzicht en behendigheid voor moeten inzetten. 

Het doel van deze dag is iedereen aan het einde van de dag gezond en veilig thuis krijgen. Deze dag is daarom ook niet alleen voorbehouden vaan leden van de organiserende brancheorganisatie maar iedereen kan mee doen!

Meer informatie is te vinden op de site van Bewust Veilig.

Aankondiging BTIC on Tour

Het BTIC doet een tour door Nederland! In januari en februari 2022 organiseert het Bouw en Techniek Innovatiecentrum samen met zes regionale innovatie-hubs inspirerende sessies over innovaties kenmerkend voor die regio. De innovatiehubs lichten actuele ontwikkelingen toe en regionale sprekers delen hun best practices. Van biobased en klimaatadaptief bouwen tot industrialisatie, digitalisering en human capital. In deelonderwerpen wordt besproken hoe regionale spelers kunnen aanhaken bij landelijke kennis- en innovatieprogramma’s van het BTIC. Welke stappen kunnen gezamenlijk gezet worden? Wat is er nodig om tot consortiavorming te komen en echt aan de slag te gaan? Maxime Verhagen, boegbeeld van het BTIC en voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland, en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, zijn afwisselend ter plaatse aanwezig.

Het BTIC tourt als volgt door Nederland:

  • Dinsdag 18 januari 12:30 uur: Pioneering – Enschede – Maxime Verhagen
  • Woensdag 19 januari 10:00 uur: Brightlands – Sittard – Doekle Terpstra
  • Dinsdag 25 januari 12:30 uur: Bouwlab – Haarlem – Maxime Verhagen
  • Woensdag 26 januari 12:30 uur: BuildinG – Groningen – Maxime Verhagen
  • Dinsdag 1 februari 12:30 uur: The Green Village – Delft – Doekle Terpstra

Meer informatie over het programma van de verschillende sessies: https://btic.nu/publicaties/btic-on-tour-2022/

Hier kunt u zich aanmelden.

Update Corona protocol

Eind september is het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast.  In dit protocol zijn alle maatregelen opgenomen die veilig doorwerken in de sectoren Bouw en Techniek mogelijk maken. De laatste versie en meer informatie vind je hier

Webinar ‘de circulaire transitie’

Op 19 juli organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum, samen met de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van TU Delft, een Webinar over de circulaire transitie in de bouwsector.

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’, gepresenteerd in september 2016, zet uiteen hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De bouwsector is in dit programma als één van de vijf prioriteiten genoemd. Voor de bouwsector is een set strategische doelstellingen opgesteld:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waarde behoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact);
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Voor het behalen van deze doelen is een transitie in de bouwsector nodig. Publieke opdrachtgevers hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet, vooral in pilotprojecten. De vraag is of dat voldoende is om de benodigde transitie voor elkaar te krijgen.

Vincent Gruis, professor of Housing Management en voorzitter van het transitieteam circulaire economie, zal een kort ingaan op de rol van publieke opdrachtgevers bij de circulaire transitie waarna Alexander Bletsis, adviseur innovatie van de Provincie Noord-Holland, in gesprek gaat met Hanneke van der Heijden, strategisch adviseur circulair van de gemeente Rotterdam en Katja Nelissen, beleidsadviseur duurzaamheid en circulaire economie bij ProRail.

Lees hier een interview met Vincent Gruis over zijn nieuwe rol als voorzitter van het tranisitieteam.

Samen proberen we de vraag te beantwoorden wat publieke opdrachtgevers kunnen of moeten doen om de doelen van 2030 en 2050 te behalen. En wat betekent dat voor publieke organisaties?

 

DigiDare award 2021

DigiDare Award: toon jouw voorbeeld van digitaal samenwerken! De DigiDare Award is de jaarlijkse prijs voor goede voorbeelden van digitale samenwerking in de bouw. Bij digitalisering denk je al snel aan techniek. Maar de menselijke kant is net zo belangrijk. Digitalisering vraagt om een cultuur van samenwerking. Een bereidheid om over de grenzen van je eigen organisatie heen te kijken, en het grotere belang te zien. Praten over digitalisering doen we al heel lang; Wat nu nodig is, zijn goede voorbeelden. Met de DigiDare Award zetten we deze voorbeelden in het zonnetje, zodat anderen er van kunnen leren. Pak je smartphone of videocamera, film een korte pitch en ding mee naar de DigiDare Award 2021. Je kunt je pitch insturen tot 1 augustus 2021. De finale vindt plaats tijdens de BIM Loket D-Day op 1 oktober. Laat anderen zien wat je doet!

Klik hier voor meer informatie en om je pitch in te sturen.

BTIC Talks

In vervolg op de BTIC Talks van 2020, organiseert het BTIC op woensdag 16 juni van 11:00 – 12:00 uur weer een inspirerende live stream talkshow: innoveren is top!

Innoveren op topniveau, via een integrale, programmatische aanpak is waar BTIC zich sterk voor maakt. Geert Maarse bespreekt actuele onderwerpen actuele onderwerpen met diverse gasten: wat zijn de benodigde innovaties als het gaat om circulair en conceptueel bouwen en het vervangen en renoveren van civiele kunstwerken? Met welke concrete innovaties is het IEBB-consortium bezig om de energietransitie in de bestaande bouw te realiseren? En hoe kunnen we innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector nóg leuker maken dan het al is? 

Binnenkort volgt er meer informatie over de tafelgasten op de website van BTIC.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.