OGF

Mini-symposium ‘het potentieel van het MKB …’

Op vrijdagochtend 16 juni zal er een mini-symposium plaatsvinden waarin het rapport van het onderzoek naar ‘oplossingen voor maatschappelijke opgaven: het potentieel van het MKB ontsluiten’ aan de waterschappen wordt aangeboden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de waterschappen en zal tijdens het symposium worden gepresenteerd. Daarnaast zullen er interactieve parallelsessies plaatsvinden waarin ander onderzoek van de leerstoel wordt gepresenteerd, waaronder onderwerpen als lerende organisaties, samenwerking met de markt voor grote maatschappelijke opgaven, en intern opdrachtgeverschap. Ook zal Lynn Vosman van de TU Twente haar onderzoek naar project-overstijgende inter-organisatorische samenwerking in infrastructuur toelichten.

Dit symposium is niet alleen interessant voor waterschappers, maar voor alle publieke opdrachtgevers en marktpartijen. 

Voor meer informatie en aanmelden, kunt u terecht op de website van de Unie van Waterschappen. 

Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Op 20 juni organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé over de twee-fasen-aanpak bij projecten. 

Doel van de middag is om in een informele setting kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers in de bouwsector. Met ca. 50 geïnteresseerden gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. De gesprekken worden geleid door onze stamgasten uit de praktijk die een casus, onderzoek of gewoon heel veel kennis met ons wil delen. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen. 

Bij een twee-fasen-aanpak doorlopen opdrachtgever en opdrachtnemer, na aanbesteding, gezamenlijk een extra ontwerp- en engineeringsfase (fase 1). Aan het einde van deze fase wordt pas de definitieve prijs voor de realisatiefase (fase 2) vastgesteld. Daarna voert – in principe en bij voorkeur – dezelfde opdrachtnemer deze realisatiefase uit. Dit moet leiden tot minder onzekerheden tijdens de realisatie en een betere risicobeheersing voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Deze bijzondere manier van samenwerken met de markt is vooral in de GWW-sector bekend, maar komt ook in de utiliteit en woningbouw voor, soms in iets andere vorm en vaak anders genoemd. Op 20 juni delen we ervaringen en kennis vanuit alle drie de sectoren.

Het programma is als volgt:

14:00   Inloop
14:30   Plenaire opening door Marlotte Koster, Programmadirecteur van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ bij Rijkswaterstaat
15:00   Eerste ronde tafelgesprekken
15:45   Tweede ronde tafelgesprekken
16:30   Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Hieronder kunt u zich aanmelden en meer informatie over de locatie en de thema’s en casussen van de verschillende stamgasten vinden.

Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers. Wij hopen je op 20 juni te begroeten in Utrecht bij de  Social impact Factory in Utrecht. De Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht,  ligt op loopafstand van het centraal station in Utrecht. Het forumcafé zal gehouden worden op de begane grond. Informatie over de locatie en de route is hier te vinden.

Aanmelden voor het forumcafé twee-fasen-aanpak

 

Gesprekstafel 1: De Maastunnel (Gemeente Rotterdam)
De monumentale Maastunnel (1942) is tussen de zomer van 2017 en oktober 2020 gerenoveerd en gerestaureerd. Deze renovatie is als één van de eerste projecten in Nederland aanbesteed en uitgevoerd volgens de twee-fasen-aanpak. Diederik van Zanten (projectmanager gemeente Rotterdam) was als projectmanager betrokken bij deze aanpak en zal met jullie in gesprek gaan over de belangrijkste geleerde lessen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven en hoe dat helpt bij het behalen van de doelstellingen. De Maastunnel is binnen tijd en budget en naar tevredenheid van de stad opgeleverd.

Gesprekstafel 2: De IJsselbruggen (RWS)
De renovatie van de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem is het eerste grote twee-fasen project van Rijkswaterstaat dat overgaat van de ontwerp- en onderzoeksfase (fase 1) naar realisatie (fase 2). Rosalie van Dijk, projectmanager namens de combinatie Savera IJsselbruggen en Koen van der Kroon, projectmanager RWS, delen hun ervaringen van de aanbesteding, de intensieve samenwerking tijdens de eerste fase en de overgang naar de tweede fase. Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/12/twee-fasen-project-a12-ijsselbruggen-start-met-renovatie

Gesprekstafel 3: Leerervaringen opdrachtgeverschap bij vroege marktbenadering (HWBP)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. In opdracht van het HWBP is onderzoek gedaan naar ‘leerervaringen opdrachtgeverschap bij aanbestedingen vroege marktbenadering’. De twee-fasen-aanpak is een vorm van vroege marktbenadering. Chris Klunder en Paul van Dijk – beide Sr. Adviseurs Marktbenadering en Contractmanagement bij de programmadirectie HWBP, zullen de resultaten van het onderzoek toelichten en in gesprek gaan over de aanbevelingen.

Gesprekstafel 4: Samenwerken op basis van vertrouwen: Project DOEN Arnhem (RVB)
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het afgelopen jaar een DBM-aanbesteding voor het Rijkskantoor Stationsplein-West in Arnhem gebaseerd op het DOEN gedachtegoed. In de aanbesteding zijn de ambities voor de thema’s duurzaamheid, circulariteit en monumentenzorg groot. Project DOEN is geen twee-fasen-aanpak, maar wel een aanpak waarbij samenwerken op basis van vertrouwen centraal staat.
Aan deze tafel gaan Lotte Meijers (contract manager RVB) en Tjerk Bultman (senior inkoper aanbesteden en contracten RVB) met jullie in gesprek over de mogelijkheden om samenwerking een head-start te geven tijdens het aanbestedingsproces.
DOEN is een invulling van de marktvisie die o.a. door Rijkswaterstaat in de markt is gezet. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met deze aanbesteding DOEN binnen haar eigen kaders en richtlijnen vormgegeven. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ligt de nadruk op een duurzaam partnerschap met de markt, de omgeving en de rijks-partners. Meer informatie over het DOEN gedachtegoed: https://projectdoen.nu/gedachtegoed-doen/

Gesprekstafel 5: Vroege marktbenadering en twee-fasen-aanpak bij woningcorporaties (Woonin)
Om te komen tot een ontwerp als basis voor realisatie wordt door woningcorporaties vaak samengewerkt met de markt (opdrachtnemer en/of adviseurs/ketenpartijen) in een bouwteam. Ron Sierink en Arnout Olde gaan graag in gesprek over deze specifieke vorm van vroege samenwerking bij corporaties.
De selectie van de marktpartij(en) vindt plaats na een meervoudige onderhandse aanbesteding (corporaties zijn vooralsnog niet aanbestedingsplichtig), vanuit een zeer vroege fase (Voorlopig Ontwerp of eerder). De ontwerp- en uitwerkingsfase zou gezien kunnen worden als fase 1. De realisatie is dan fase 2, er wordt dan – indien nog steeds passend – verder gewerkt met hetzelfde bouwteam.
Deze strategie biedt de marktpartijen kans hun kennis en ervaring (en ook hun verantwoordelijkheid) in een vroeg stadium in te brengen. Voor corporaties als opdrachtgever biedt het de kans om in fases, van grof naar fijn, regie te hebben en houden over het project en in dat proces verschillende beslismomenten in te bouwen. En om naast (plafond)prijs de marktpartijen uit te dagen op specifieke projectuitdagingen en-risico’s.

Afspraken bouwsector

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector hebben afspraken gemaakt om stijgende prijzen en leveringsproblemen van bouwmaterialen te voorkomen. Door bijzondere omstandigheden, zoals de oorlog in de Oekraïne, zijn deze problemen ontstaan. De afspraken zijn vastgelegd in sectorbrede, adviserende handelingskaders.

Adviezen voor prijs-, leverings- en continuïteitsrisico

In de bouwsector is sprake van onzekerheid, bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van bouwmaterialen, hoe er omgegaan wordt met geld dat minder waard is geworden en over de stijging van energie- en loonkosten. De risico’s die de extra kosten geven kunnen bedrijven niet alleen dragen. Daarom was er bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers behoefte aan handelingskaders met adviezen over hoe om te gaan met prijsrisico, leveringsrisico en continuïteitsrisico in lopende en toekomstige projecten.

Vijf handelingskaders vastgesteld

De sector heeft via het Bouwberaad op 12 april de laatste adviserende handelingskaders in de reeks van vijf handelingskaders vastgesteld: Utiliteitsbouw, Nieuwbouw huur & koop en Onderhoud, Renovatie en Verduurzaming. Het Bouwberaad is het platform voor overheid, opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en kennisinstituten in de ontwerp-, bouw- en technieksector. De handelingskaders voor Landelijk infra en Infra voor decentrale overheden waren eerder dit jaar al vastgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft geholpen met het opstellen van het handelingskader voor de Utiliteitsbouw. De kaders komen voort uit de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’. Hierin hebben overheid en marktpartijen uitgangspunten vastgelegd voor extreme kostenstijgingen, materiaalonzekerheid en continuïteit van werk. Met als doel om de risico’s in de bouwketen te verkleinen, de schade te beperken en de productie op gang te houden. Met een gezonde sector kunnen betrokken partijen maatschappelijke uitdagingen zoals de woningbouw, verduurzaming, aanleg en onderhoud van infra samen aangaan.

Gespreksagenda 

De vijf adviserende handelingskaders zijn bedoeld als gespreksagenda op projectniveau. Ze bestaan onder meer uit een stappenplan en tips voor het toepassen van bestaande regels binnen een contract. Ook is er onder meer aandacht voor indexering en de risicoregeling. In sommige gevallen kunnen afspraken worden gemaakt over de excedentregeling. Dit zijn afspraken over een vergoeding voor kosten bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld is opgenomen in het handelingskader Utiliteit.

Het gaat grotendeels om bestaande regelingen, die overzichtelijk zijn vastgelegd om partijen te ondersteunen bij het opvangen van extreme prijsstijgingen. De adviserende handelingskaders zijn hiermee een praktische gebruiksaanwijzing voor de gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over projecten en contracten. Dat moet uiteindelijk leiden tot concrete oplossingen, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. En het moet partijen ondersteunen om de bouwstroom op gang te houden door projecten succesvol uit te kunnen voeren, ondanks onzekere omstandigheden. 

Werkbare oplossingen

De adviserende handelingskaders gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van de partijen. Eerst moeten ketenpartners zichzelf inspannen om kostenstijgingen en leveringsproblemen te voorkomen en hiervoor oplossingen zoeken. Als dat niet lukt is de volgende stap het aangaan van een gesprek met de opdrachtgever en partijen in de keten om te komen tot werkbare oplossingen. Dit is vastgelegd in de handelingskaders waarbij partijen zich transparant en open opstellen om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden. Indien lopende contractbepalingen niet toereikend zijn, kunnen partijen nadere afspraken maken over compensatie voor prijsschommelingen in lopende en nieuwe projecten of over termijnen.

Lees de handelingskaders en het nieuwsbericht over de afspraken op volskhuisvestingnederland.nl 

Winnaars innovatieprijs De Vernufteling 2023 bekend

Jaarlijks organiseert Koninklijke NLingenieurs samen met De Ingenieur de verkiezing van meest innovatieve ingenieursproject. Op donderdag 11 mei ‘23 is de winnaar van De Vernufteling 2023 bekendgemaakt. De inzending ‘Closing the Loop’ van Antea Group werd door de vakjury verkozen tot meest vernuftige ingenieursproject met maatschappelijke meerwaarde. Met 22% van de in totaal 2.378 stemmen ging Antea Group er met hetzelfde project ook vandoor met de publieksprijs. Bekijk hier alle inzendingen.

Foto van afgevaardigden van alle inzendingen met in het midden de winnaars, Antea Group

De vakjury waardeert de winnende inzending van Antea Group als hoogst vanwege het innovatieve karakter, de schaalbaarheid, de samenwerkingsvorm en het maatschappelijke belang. De jury schrijft in het juryrapport: “Met Closing the Loop pakt Antea Group een grote maatschappelijke opgave aan – de vervanging van verouderde infrastructuur – met een voortdurend oog voor ándere maatschappelijke opgaven. Door kunstwerken volledig circulair te ontwerpen, blijft de behoefte aan nieuwe grondstoffen beperkt en dat heeft ook een gunstige uitwerking op de totale CO2– uitstoot van de werkzaamheden. Ingenieurswerk van deze tijd, want aan een integrale aanpak zoals Antea Group bij viaductrenovatie heeft ontwikkeld, ook in een interessant consortiumverband, kan de sector zonder meer een voorbeeld nemen.” Bekijk hier de video over Closing the Loop.

Het doel van de Vernufteling is het werk van advies- en ingenieursbureaus erkenning en bekendheid te geven. Elk vernieuwend, technologisch geavanceerd of baanbrekend project met een duidelijke maatschappelijke waarde kon worden ingezonden om in aanmerking te komen voor De Vernufteling. NLingenieurs organiseerde deze prijs voor de zeventiende keer in samenwerking met De Ingenieur.

Voor het eerst mochten ook bedrijven meedoen die (nog) niet zijn aangesloten als lid van NLingenieurs tijdens De Vernufteling.  Thema’s als digitalisering, circulariteit en gebiedsontwikkeling kwamen bij verschillende inzendingen terug, evenals samenwerking met andere partijen en schaalbaarheid van de innovaties.

Bouwcampus

V&R TransitieMotor zet in op andere aanpak infrastructuur

Delft, 19 april 2023 – Om de golf van duizenden te vervangen of te renoveren bruggen, sluizen en viaducten te verwerken is een andere aanpak essentieel. Doen we dit niet dan komt de bereikbaarheid, de veiligheid en het behalen van maatschappelijke doelen in gevaar. Maar wat is voor deze opgave de beste aanpak? Deze vraag staat centraal tijdens de V&R TransitieMotor. Op donderdag 11 mei begint de serie van maandelijkse online bijeenkomsten met onder andere lezingen van deskundigen maar vooral het uitwisselen van aansprekende ideeën.

Het einde van de levensduur van onze infrastructuur is in zicht. Dat betekent dat zowel de rijksoverheid als provincies en gemeenten de komende jaren te maken krijgen met een enorme vervangings- en renovatieopgave. Gezien het feit dat we in diezelfde periode ook nog eens een slordige 900.000 woningen moeten bouwen en we een flinke verduurzamingsslag moeten maken, kan dit alles niet op de traditionele wijze gebeuren. Hiernaast hebben we te maken met krapte in de arbeidsmarkt en een veelvoud aan maatschappelijke wensen en eisen waar onze kunstwerken aan voldoen. Kortom, anders werken is een noodzaak.

Seriematig werken is zo’n manier. Door te standaardiseren op stappen in de supply-chain of op object- of componentniveau zorgen we ervoor dat onze infrastructuur het blijft doen op een manier waar we trots op zijn. Het traject Open Leeromgeving Seriematige Aanpak V&R van De Bouwcampus is hier het afgelopen jaar met ruim 100 betrokkenen al mee bezig geweest. Zowel bij opdrachtnemers als opdrachtgevers is er al veel kennis aanwezig.

Delen van kennis en ervaring

Met de V&R TransitieMotor gaan we deze kennis en ervaring delen. Op de V&R TransitieMotor staan ideeën, het delen van geleerde lessen en het laten zien van succesvolle voorbeelden op het gebied van seriematig werken centraal. Sprekers bieden inspiratie en reiken handvatten aan voor marktpartijen en eigenaren om samen eerste stappen te zetten. De V&R TransitieMotor staat elke tweede donderdag van de maand op het programma. De bijeenkomsten zijn online van 16:00 tot 17:30 uur. De eerste editie is op donderdag 11 mei, aanmelden kan via deze link.

Meer informatie te vinden op www.debouwcampus.nl

Versnellen digitalisering met digiAkkoord 2030

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vandaag het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren actief in voor de versnelling van de – noodzakelijke – digitalisering en ketenoptimalisatie. En zij nodigen andere partijen van harte uit om zich ook bij dit akkoord aan te sluiten.

Het versnellen van digitalisering in de bouw- en technieksector gebeurt door middel van concrete projecten genaamd digiDeals. Deze deals gaan over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data en het bevorderen van vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening van het digiAkkoord vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk. 

Het digiAkkoord tot 2030 is een overeenkomst waarbij veel partijen betrokken zijn, waaronder het ministerie van BZK, koepelorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties in de gebouwde omgeving. In 2019 werd de basis gelegd voor het digiGO-netwerk, waarop het digiAkkoord nu voortbouwt om digitaliseringskansen sneller te benutten. In digiDeals werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan concrete projecten om kennis, ervaring en netwerken te delen en te gebruiken.

De ondertekenaars van het digiAkkoord nodigen ook andere partijen van harte uit om zich aan te sluiten bij dit initiatief als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen. Een actueel overzicht van de ondertekenaars vind je hier.

De gehele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te zien en te downloaden via de digiGO website: digiGO.nu website

 

Publicatie Veranderen vraagt lef zet beweging in gang

Op 16 februari overhandigde directeur Willemien Bosch de NLingenieurs’ publicatie Veranderen vraagt lef aan opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het document geeft een aanzet voor een nieuwe manier van denken en handelen van de ingenieursbranche om de beweging naar een duurzamere en gezondere samenleving te versnellen. De urgentie van de boodschap om met lef de weg vrij te maken voor verandering werd door de aanwezigen gevoeld. De gesprekken die gevoerd werden over opgenomen aanbevelingen uit de publicatie boden mooie aanknopingspunten en invalshoeken om de beweging verder te brengen. 

Ingenieurs en adviseurs kunnen met hun ontwerpkracht de vertaalslag maken van complexe, multidisciplinaire vraagstukken naar concrete plannen waarin nieuwe ambities centraal staan. Zij kunnen laten zien wat de impact op langere termijn is van keuzes die nu gemaakt worden en zo de duurzame toekomst dichterbij halen. In de publicatie die met een brede groep vertegenwoordigers uit de branche is opgesteld, stelt de branche zichzelf tot doel om in alles wat ze doet verantwoordelijkheid te nemen voor de inrichting van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Daarbij gaan ingenieurs en adviseurs verder dan het systeem vraagt op basis van drie principes:

  • Kiezen voor duurzaamheid en gezondheid
  • Discipline-overstijgend samenwerken en
  • Ruimte voor vernieuwing maken.

In drie rondetafelgesprekken zijn deze principes besproken met opdrachtgevers, samenwerkingspartners en branchegenoten. Wat zijn de juiste condities om de rol die de ingenieursbranche wil innemen ook daadwerkelijk te krijgen? Er is kritisch gekeken naar de eigen rol, naar manieren om nieuwe waarden in te bedden in het ingenieurswerk en wat daarin niet bijdraagt. Naast het technische vernuft van de branche kwam vooral het belang van samenwerking aan bod. Dat we werken met een gezamenlijk doel op het vizier, dat we elkaars behoeften en perspectieven begrijpen en reflecteren op onze eigen rol. Er zijn mooie voorbeelden gedeeld van projecten waarin dit goed gaat en er is gesproken over mogelijkheden voor verbetering. Directeur Willemien Bosch: “De beweging is in gang gezet. De gesprekken die we nu voeren brengen ons dichter bij een duurzame en gezonde leefomgeving.”

NLingenieurs daagt alle betrokken partijen uit om mee te doen en de weg vrij te maken voor verandering. Doe mee met de BewegingDownload de publicatie Veranderen vraagt lef.

digiGO en Ketenstandaard slaan handen ineen

Op www.bimloket.nl/ictstandaarden staat vanaf vandaag een groeiend aantal informatiestandaarden voor de gebouwde omgeving overzichtelijk bij elkaar. Deze webpagina is een initiatief van digiGO en Ketenstandaard Bouw en Techniek.  

 

Standaardisatie vormt het fundament onder betekenisvolle uitwisseling van gegevens. Er bestaan al veel informatiestandaarden voor de gebouwde omgeving. Maar hoe weet je welke standaarden voor jou van belang zijn?  

Met dit overzicht voor ICT-standaarden in de bouwsector willen de initiatiefnemers een handig naslagwerk bieden. Van elke standaard vind je een korte beschrijving, de adoptiegraad, de beheerorganisatie en een verwijzing naar de website waar meer informatie te vinden is.  
 
Inzicht creëren 
‘Het is bijna niet mogelijk om alle ICT-standaarden te onthouden en te doorgronden. Als je niet thuis bent in de wereld van ICT-standaarden dan duizelt het van afkortingen. Veel standaarden lijken in eerste instantie op elkaar en je weet vaak niet welke standaard voor jou of jouw organisatie relevant is. Door alle standaarden op een plaats te verzamelen, kan iedereen zijn eigen inzichten ontwikkelen. Door de bomen kan het bos weer worden gezien!’, licht Henk Hutink (digiGO projectmanager standaarden) toe.  

Het overzicht kwam tot stand met medewerking van digiGO BIM Loket, het digiGO programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO), Ketenstandaard Bouw en Techniek en een groot aantal externe experts en standaardisatieorganisaties uit de bouwsector. 

 

Voor de redactie 
Meer weten? Neem dan contact op met Marco Verschoor, communicatiemanager digiGO, e-mail:
marco.verschoor@digigo.nu 

De Week van #BeterAanbesteden

Hoe zorgen we dat we als overheden en ondernemers hart voor elkaar hebben, in plaats van hard voor elkaar zijn? Daar draait de week van #Beter Aanbesteden ook dit jaar om, van 27 t/m 31 maart 2023. De eerste kennissessies zijn al gepland. Doe jij ook mee en deel je jouw activiteiten met ons?

Kennissessies en publicaties

Het programma Beter Aanbesteden organiseert in deze week 3 verdiepingssessies over MKB-vriendelijk aanbesteden, Dialoog met de markt en Professioneel contractmanagement. Verder roepen we aanbestedende diensten en ondernemers op om in deze week te laten zien hoe zij de aanbestedingspraktijk voor en met elkaar verbeteren. Bouwend Nederland organiseert deze week bijvoorbeeld haar jaarlijkse Aanbestedingscongres.

Doe mee!

Het programma en aanmelding voor de activiteiten in de Week van #BeterAanbesteden zetten we de komende weken online op pianoo.nl/weekvanba. Wil je zelf in De Week een activiteit organiseren binnen je organisatie of voor ondernemers in je regio, eventueel met een inhoudelijke bijdrage vanuit het programma? Of wil je een publicatie of inspirerend project delen? Laat het de regiomanagers Beter Aanbesteden weten. Wij zullen hier dan de komende tijd aandacht aan besteden en deze onder meer in onze agenda plaatsen.

Programma Beter Aanbesteden

Deze week wordt georganiseerd in het kader van programma Beter Aanbesteden. In 2021 startte dit vierjarige programma als coproductie tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en PIANOo. Het doel is het professionaliseren van de inkooppraktijk door het bevorderen van kennis, toepassing en dialoog voor ondernemers en aanbestedende diensten.

Terugblik conferentie veiligheid in de bouw

Collectief leiderschap voor een structureel veiliger ontwerp-, bouw- en technieksector

Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en NLingenieurs kijken zeer tevreden terug op de Conferentie Veiligheid in de Bouw van woensdag 25 januari in X op de TU Delft Campus.

Op 25 januari is het gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd aan ruim 140 betrokkenen in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Koninklijke Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw GCVB, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben hier de afgelopen twee jaar gezamenlijk aan gewerkt met het doel om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector te vergroten. Drie werkgroepen deelden hun resultaten op het gebied van Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Er werd uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpak. Dit zijn de drie eindrapporten van de werkgroepen:

Bekijk via onderstaande links een verslag van 25. januari:

Het overgrote deel van de aanwezigen kon zich vinden in het gedachtegoed dat verwoord is in het Manifest Structureel Veiliger. Naast de vijf initiatiefnemers van het programma ondertekenden ook het Constructeursregister en Kennisportaal Constructieve Veiligheid het Manifest. “Door zich te committeren aan dit Manifest verklaren partijen dat zij ‘altijd veilig’ als uitgangspunt hanteren van ieders handelen in het bouwproces. Dit betekent dat ieder accepteert dat er vanuit veiligheidsperspectief gehandeld wordt in projecten, contracten en de activiteiten waarbij hij/zij betrokken is, daar zelf naar handelt en daar anderen op aanspreekt”.

Enkele deelnemers hebben na afloop van de conferentie ook direct symbolisch het gedachtegoed bekrachtigd met een handtekening. Wij roepen iedereen op om dat ook te doen, want er zal echt iets veranderen om te zorgen dat we veilige bouwwerken krijgen zonder ernstige ongevallen!

Onderteken hier het manifest!

Ondertekenaars Wouter Bijman, Annuska Bloemert, Henri van der Kamp, Bob Demoet, Sander den Blanken , Dick Stoelhorst, Jack Smeets, Frank Maatjes. |  Foto © Charles Batenburg

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.