OGF

Auteur Archief

Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Op 20 juni organiseren de Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw een Forumcafé over de twee-fasen-aanpak bij projecten. 

Doel van de middag is om in een informele setting kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers in de bouwsector. Met ca. 50 geïnteresseerden gaan we in kleine groepen met elkaar in gesprek. De gesprekken worden geleid door onze stamgasten uit de praktijk die een casus, onderzoek of gewoon heel veel kennis met ons wil delen. In twee rondes kunt u aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen. 

Bij een twee-fasen-aanpak doorlopen opdrachtgever en opdrachtnemer, na aanbesteding, gezamenlijk een extra ontwerp- en engineeringsfase (fase 1). Aan het einde van deze fase wordt pas de definitieve prijs voor de realisatiefase (fase 2) vastgesteld. Daarna voert – in principe en bij voorkeur – dezelfde opdrachtnemer deze realisatiefase uit. Dit moet leiden tot minder onzekerheden tijdens de realisatie en een betere risicobeheersing voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Deze bijzondere manier van samenwerken met de markt is vooral in de GWW-sector bekend, maar komt ook in de utiliteit en woningbouw voor, soms in iets andere vorm en vaak anders genoemd. Op 20 juni delen we ervaringen en kennis vanuit alle drie de sectoren.

Het programma is als volgt:

14:00   Inloop
14:30   Plenaire opening door Marlotte Koster, Programmadirecteur van het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ bij Rijkswaterstaat
15:00   Eerste ronde tafelgesprekken
15:45   Tweede ronde tafelgesprekken
16:30   Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Hieronder kunt u zich aanmelden en meer informatie over de locatie en de thema’s en casussen van de verschillende stamgasten vinden.

Het Forumcafé is voor alle geïnteresseerde opdrachtgevers. Wij hopen je op 20 juni te begroeten in Utrecht bij de  Social impact Factory in Utrecht. De Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht,  ligt op loopafstand van het centraal station in Utrecht. Het forumcafé zal gehouden worden op de begane grond. Informatie over de locatie en de route is hier te vinden.

Aanmelden voor het forumcafé twee-fasen-aanpak

 

Gesprekstafel 1: De Maastunnel (Gemeente Rotterdam)
De monumentale Maastunnel (1942) is tussen de zomer van 2017 en oktober 2020 gerenoveerd en gerestaureerd. Deze renovatie is als één van de eerste projecten in Nederland aanbesteed en uitgevoerd volgens de twee-fasen-aanpak. Diederik van Zanten (projectmanager gemeente Rotterdam) was als projectmanager betrokken bij deze aanpak en zal met jullie in gesprek gaan over de belangrijkste geleerde lessen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op de wijze waarop de samenwerking is vormgegeven en hoe dat helpt bij het behalen van de doelstellingen. De Maastunnel is binnen tijd en budget en naar tevredenheid van de stad opgeleverd.

Gesprekstafel 2: De IJsselbruggen (RWS)
De renovatie van de stalen A12 IJsselbruggen bij Arnhem is het eerste grote twee-fasen project van Rijkswaterstaat dat overgaat van de ontwerp- en onderzoeksfase (fase 1) naar realisatie (fase 2). Rosalie van Dijk, projectmanager namens de combinatie Savera IJsselbruggen en Koen van der Kroon, projectmanager RWS, delen hun ervaringen van de aanbesteding, de intensieve samenwerking tijdens de eerste fase en de overgang naar de tweede fase. Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/12/twee-fasen-project-a12-ijsselbruggen-start-met-renovatie

Gesprekstafel 3: Leerervaringen opdrachtgeverschap bij vroege marktbenadering (HWBP)
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een alliantie van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. In opdracht van het HWBP is onderzoek gedaan naar ‘leerervaringen opdrachtgeverschap bij aanbestedingen vroege marktbenadering’. De twee-fasen-aanpak is een vorm van vroege marktbenadering. Chris Klunder en Paul van Dijk – beide Sr. Adviseurs Marktbenadering en Contractmanagement bij de programmadirectie HWBP, zullen de resultaten van het onderzoek toelichten en in gesprek gaan over de aanbevelingen.

Gesprekstafel 4: Samenwerken op basis van vertrouwen: Project DOEN Arnhem (RVB)
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het afgelopen jaar een DBM-aanbesteding voor het Rijkskantoor Stationsplein-West in Arnhem gebaseerd op het DOEN gedachtegoed. In de aanbesteding zijn de ambities voor de thema’s duurzaamheid, circulariteit en monumentenzorg groot. Project DOEN is geen twee-fasen-aanpak, maar wel een aanpak waarbij samenwerken op basis van vertrouwen centraal staat.
Aan deze tafel gaan Lotte Meijers (contract manager RVB) en Tjerk Bultman (senior inkoper aanbesteden en contracten RVB) met jullie in gesprek over de mogelijkheden om samenwerking een head-start te geven tijdens het aanbestedingsproces.
DOEN is een invulling van de marktvisie die o.a. door Rijkswaterstaat in de markt is gezet. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met deze aanbesteding DOEN binnen haar eigen kaders en richtlijnen vormgegeven. Voor het Rijksvastgoedbedrijf ligt de nadruk op een duurzaam partnerschap met de markt, de omgeving en de rijks-partners. Meer informatie over het DOEN gedachtegoed: https://projectdoen.nu/gedachtegoed-doen/

Gesprekstafel 5: Vroege marktbenadering en twee-fasen-aanpak bij woningcorporaties (Woonin)
Om te komen tot een ontwerp als basis voor realisatie wordt door woningcorporaties vaak samengewerkt met de markt (opdrachtnemer en/of adviseurs/ketenpartijen) in een bouwteam. Ron Sierink en Arnout Olde gaan graag in gesprek over deze specifieke vorm van vroege samenwerking bij corporaties.
De selectie van de marktpartij(en) vindt plaats na een meervoudige onderhandse aanbesteding (corporaties zijn vooralsnog niet aanbestedingsplichtig), vanuit een zeer vroege fase (Voorlopig Ontwerp of eerder). De ontwerp- en uitwerkingsfase zou gezien kunnen worden als fase 1. De realisatie is dan fase 2, er wordt dan – indien nog steeds passend – verder gewerkt met hetzelfde bouwteam.
Deze strategie biedt de marktpartijen kans hun kennis en ervaring (en ook hun verantwoordelijkheid) in een vroeg stadium in te brengen. Voor corporaties als opdrachtgever biedt het de kans om in fases, van grof naar fijn, regie te hebben en houden over het project en in dat proces verschillende beslismomenten in te bouwen. En om naast (plafond)prijs de marktpartijen uit te dagen op specifieke projectuitdagingen en-risico’s.

Terugblik conferentie veiligheid in de bouw

Collectief leiderschap voor een structureel veiliger ontwerp-, bouw- en technieksector

Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en NLingenieurs kijken zeer tevreden terug op de Conferentie Veiligheid in de Bouw van woensdag 25 januari in X op de TU Delft Campus.

Op 25 januari is het gedachtegoed van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd aan ruim 140 betrokkenen in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Koninklijke Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum in de bouw, Governance Code Veiligheid in de Bouw GCVB, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs hebben hier de afgelopen twee jaar gezamenlijk aan gewerkt met het doel om structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik in de volle breedte van de ontwerp-, bouw- en technieksector te vergroten. Drie werkgroepen deelden hun resultaten op het gebied van Regie op veiligheid, Borgen constructieve veiligheid en Versterken lerend vermogen. Er werd uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpak. Dit zijn de drie eindrapporten van de werkgroepen:

Bekijk via onderstaande links een verslag van 25. januari:

Het overgrote deel van de aanwezigen kon zich vinden in het gedachtegoed dat verwoord is in het Manifest Structureel Veiliger. Naast de vijf initiatiefnemers van het programma ondertekenden ook het Constructeursregister en Kennisportaal Constructieve Veiligheid het Manifest. “Door zich te committeren aan dit Manifest verklaren partijen dat zij ‘altijd veilig’ als uitgangspunt hanteren van ieders handelen in het bouwproces. Dit betekent dat ieder accepteert dat er vanuit veiligheidsperspectief gehandeld wordt in projecten, contracten en de activiteiten waarbij hij/zij betrokken is, daar zelf naar handelt en daar anderen op aanspreekt”.

Enkele deelnemers hebben na afloop van de conferentie ook direct symbolisch het gedachtegoed bekrachtigd met een handtekening. Wij roepen iedereen op om dat ook te doen, want er zal echt iets veranderen om te zorgen dat we veilige bouwwerken krijgen zonder ernstige ongevallen!

Onderteken hier het manifest!

Ondertekenaars Wouter Bijman, Annuska Bloemert, Henri van der Kamp, Bob Demoet, Sander den Blanken , Dick Stoelhorst, Jack Smeets, Frank Maatjes. |  Foto © Charles Batenburg

Samenwerking in onderhoud en beheer

De Unie van Waterschappen en het HWBP hebben de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft gevraagd om onderzoek te doen naar de samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen in (kleine) repetitieve projecten, hoe deze samenwerking kan worden verbeterd en de rol van het MKB hierbij

Op woensdag 18 januari presenteren Maedeh Molaei en Leonie Koops de resultaten van hun onderzoek op de InfraTech. U bent van harte welkom om 15:00 uur op het Waterschapsplein.

Annuska Bloemert

Sinds 1 januari 2023 ben ik als plaatsvervangend directeur Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor een aantal grote programma’s en namens RVB vertegenwoordiger in een aantal verschillende (internationale) netwerken van publieke opdrachtgevers. De afgelopen jaren heb ik steeds gewerkt aan de rol van opdrachtgever, bij verschillende organisaties en vanuit verschillende perspectieven. Zo was ik onder andere hoofd Inkoop en Contractmanagement (CPO) van het RVB en hoofd van ICG (Inkoopcentrum GWW) van Rijkswaterstaat. Ook heb ik jaren als adviseur publiek-private samenwerking gewerkt bij PwC. Vanuit die ervaring zie ik grote toegevoegde waarde in een organisatie als het opdrachtgeversforum, daar lever ik graag een bijdrage aan.
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Ben van der Kemp

Vanuit meervoudige waarde creatie en de principes van transformationeel leiderschap probeer ik duurzame bruggen te slaan tussen verscheidene stakeholders. Het Opdrachtgeversforum biedt bij uitstek een uniek platform om verdere kennisintegratie op het gebied van duurzaamheid zowel intern als extern te delen.

 

Li Ling Tjoa

De vastgoedwereld staat voor grote opgaven. Als opdrachtgevers lopen we tegen veel van dezelfde uitdagingen aan. Het Opdrachtgeversforum is een mooie plek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Samen maken we meer impact dan alleen.

Sybren Hahn

Sybren Hahn is per 1 februari 2022 benoemd tot Directeur Asset Management van de Schiphol Group. Daarvoor was hij sinds 2009 werkzaam bij McKinsey & Company waar hij zich als associate partner richtte op bedrijfsbrede transformaties in de luchtvaartindustrie.

Schiphol is voor mij een fantastische plek waar mensen met ontzettend veel verschillende doelen samenkomen: vertrekken, aankomen, ontmoeten, herenigen, werken, shoppen, doorreizen en ga zo maar door. Zelf heb ik de afgelopen jaren veel gereisd. Schiphol is een plek waar nieuwe avonturen starten, en het voelt als thuiskomen als je aankomt. Het fundament van de kwaliteitsbeleving wordt bepaald door de assets. We zorgen aan de ene kant dat alles op de luchthaven het doet: van gas/water/licht en de start- en landingsbanen tot alle tegels, liften en deuren in de terminal. Aan de andere kant bouwen we met een groot portfolio aan projecten aan een duurzame toekomst voor Schiphol.

Het Opdrachtgeversforum is voor mij een waardevol forum van collega’s waarin we kennis delen, innovaties uitwisselen en elkaar inspireren met oplossingen voor gezamenlijke uitdagingen.

   

Contact

Opdrachtgeversforum in de bouw
P.a. TU Delft / Faculteit
Bouwkunde / kamer 01.W.700
P.O. Box 5043
2600 GA Delft
T: +31 (0)15 278 1424
E: info@opdrachtgeversforum.nl

Over ons

Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een kring van (semi) publieke opdrachtgevers die ervaringen uitwisselen, kennis delen en ontwikkelen en ideeën over nieuwe thema’s in de bouw en infrastructuur initiëren.