Geschiedenis

Geschiedenis Geschiedenis

Geschiedenis

De bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland, de kwaliteit van het publiek opdrachtgeverschap dient dat te reflecteren. Eind 2005 kwamen verschillende (semi)publieke opdrachtgevers bij elkaar om te discussiëren over de rol en functie van de moderne opdrachtgever in de bouw. Aanleiding was de behoefte om het opdrachtgeverschap verder te professionaliseren en daarbij vooral de publieke context te belichten. Resultaat was de oprichting van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Er werd besloten om in klein verband, de stuurgroep, regelmatig bijeen te komen om ervaringen te delen en gezamenlijk initiatieven te ontplooien.

In 2007 resulteerde discussies over integriteit in het opstellen van de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Dat jaar wisselde het Opdrachtgeversforum ook voor het eerst kennis uit met een kring van overige geïnteresseerde (semi)publieke opdrachtgevers, het Diner Pensant, een inmiddels jaarlijks terugkerende bijeenkomst.

In 2008 werd onder de paraplu van het Opdrachtgeversforum gewerkt aan de oprichting van de Rijksacademie voor Projectmanagement, het huidige Neerlands Diep, de academie die ervoor zorgt dat de kennis over publieke bouw- en infraprojecten boven water komt en blijft.

Vanaf 2009 wordt er regelmatig aandacht besteed aan de ontwikkeling van een prestatiemeetsysteem. In 2009 omarmde het Opdrachtgeversforum ook de ‘CO2 prestatieladder’, een systeem dat bedrijven die klimaatbewust produceren beloont bij aanbestedingen.

In 2011 vindt er voor de eerste keer een TOPoverleg plaats met Bouwend Nederland en de CEO’s van de grote bouwbedrijven. Tijdens dit overleg is in 2015 de intentie uitgesproken om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. De deelnemers van dit overleg zijn vervolgens zelf aan de slag gegaan om leidende principes te formuleren op de thema’s human factors, tenderen, EMVI, risico’s en prijsvorming. De Leidende Principes worden tijdens de opening van de Bouwcampus in januari 2016 samen met de marktvisie onderschreven door een groot aantal partijen uit de sector.

Eind 2011 neemt de stuurgroep het initiatief tot de oprichting van een nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft. Op 1 januari 2014 is Prof.dr.ir. Marleen Hermans benoemd tot hoogleraar van deze speciale leerstoel. Hermans wordt tevens adviseur van de stuurgroep.

In 2015 werden de Ambassadors of Change  opgericht.  De Ambassadors of Change zijn als tweede kring van belang om het gedachtengoed van het Opdrachtgeversforum uit te dragen. Zo dragen ze bij aan kennisverspreiding en professionaliteit bij (semi)publieke opdrachtgevers. Door het inzetten van hun netwerk, in de eigen organisatie en daarbuiten, wordt een verbinding tussen kennis en maatschappelijke opgaven gemaakt. Daarnaast organiseren ze laagdrempelige bijeenkomsten over actuele thema’s voor medewerkers van de deelnemende organisaties waarbij kennisdelen centraal staat.